Oświadczenie firmy Bentley o ochronie prywatności

Dowiedz się więcej o zobowiązaniu firmy Bentley do ochrony prywatności.

Ostatnia aktualizacja:  3 kwietnia 2019 r.

Prywatność użytkowników jest ważna dla firmy Bentley. Niniejsze Oświadczenie firmy Bentley o ochronie prywatności („Oświadczenie o ochronie prywatności”) zawiera informacje o sposobie, w jaki firma Bentley gromadzi, wykorzystuje, ujawnia, przekazuje i przechowuje informacje użytkownika, a także o prawach użytkownika w zakresie postępowania z tymi informacjami. Zawiera ono również informacje na temat naszych praktyk marketingowych i reklamowych oraz działań offline.

 

INFORMACJE OGÓLNE

Oświadczenie firmy Bentley o ochronie prywatności ma zastosowanie do informacji, które użytkownik udostępnia firmie Bentley lub które są opracowywane na podstawie informacji gromadzonych zgodnie z opisem w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.  Ma ono również zastosowanie do wszelkich informacji opracowywanych na podstawie korzystania przez użytkownika z witryny internetowej Bentley.com oraz innych witryn internetowych i aplikacji firmy Bentley, które zawierają łącze lub odnośnik do niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, a także zastosowanie do informacji o użytkowniku gromadzonych offline.  Wykorzystanie plików cookie oraz wszelkich informacji gromadzonych za pomocą tych plików lub innych technik śledzenia ruchu w sieci podlega ujawnieniom i opcjom opisanym w oświadczeniu firmy Bentley o plikach cookie.

 

OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Unii Europejskiej, wówczas nawiązuje stosunek prawny z firmą Bentley Systems International Limited, która jest kontrolerem w odniesieniu do danych osobowych użytkownika, i zastosowanie mają rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej.

Firma Bentley będzie przetwarzać dane osobowe udostępnione zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności w uzasadnionym interesie firmy Bentley, w celu zawarcia z użytkownikiem umowy lub jej realizacji, lub zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej.  W sytuacjach, w których jest wymagana zgoda użytkownika, firma Bentley uzyska zgodę użytkownika przed wysłaniem użytkownikowi materiałów marketingowych i promocyjnych o firmie Bentley, zgodnie z przepisami prawa i rozporządzeniami.  Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.  Więcej informacji można znaleźć w części Wybory użytkownika i kontrola nad nimi

Firma Bentley przekazuje dane osobowe użytkownika do Stanów Zjednoczonych i innych krajów, które mogą się znajdować poza krajem zamieszkania użytkownika.  W celu ochrony danych osobowych użytkownika firma Bentley stosuje klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską oraz certyfikację Tarcza Prywatności.

Więcej informacji na temat Programu zgodności firmy Bentley z przepisami RODO oraz Usługi uprawnienia do subskrypcji (Subscription Entitlement Service) dla kont z UE.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Głównym celem firmy Bentley jest dostarczenie użytkownikowi informacji na poniższe tematy:

Informacje, które otrzymujemy i gromadzimy

Jak wykorzystujemy gromadzone informacje

Dlaczego udostępniamy gromadzone informacje

Wybory użytkownika i kontrola nad nimi

EU-U.S. Privacy Shield Framework (REZYDENCI UE)

Pliki cookie i podobne technologie

Inne ważne informacje dotyczące prywatności


 

Informacje, które otrzymujemy i gromadzimy

Firma Bentley gromadzi, wykorzystuje i przekazuje informacje od użytkownika i o użytkowniku, aby zapewnić mu najlepsze doświadczenia ze swoimi produktami i usługami; w celu ulepszenia i zabezpieczenia swoich produktów i usług; w celu odpowiadania na pytania użytkownika i kontaktowania się z nim w sprawie swoich produktów i usług; do zarządzania relacjami użytkownika z firmą Bentley; w celu jak najlepszego służenia interesom użytkownika poprzez dostosowanie jego doświadczeń i interakcji z firmą Bentley oraz w innych celach opisanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Rodzaj informacji, jakie Bentley może gromadzić od użytkowników lub o użytkownikach:

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe

Informacje takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu oraz inne podobne dane kontaktowe podczas tworzenia identyfikatora użytkownika w celu uzyskania dostępu do witryn internetowych lub aplikacji, podczas tworzenia profilu użytkownika, rejestrowania się do udziału w wydarzeniu lub innej ofercie, dokonywania zakupów bądź kontaktowania się z firmą Bentley w sprawie usług, wsparcia lub z innych powodów.

Identyfikator logowania i poświadczenie uwierzytelniania

Nazwa użytkownika, hasła, kody PIN podczas korzystania z numeru telefonu przez użytkownika w celu zalogowania się, poświadczenia bezpieczeństwa i uwierzytelnienia, takie jak pytania zabezpieczające i odpowiedzi, oraz wszelkie niepowtarzalne numery identyfikacyjne używane do identyfikacji użytkownika i odpowiednie informacje o użytkowniku.

Dane demograficzne

Dane demograficzne, takie jak kod pocztowy, kraj, preferencje, zainteresowania i inne podobne informacje.

Informacje o zakupach i transakcjach

Informacje związane z zakupami, takie jak dane kontaktowe, w tym adres rozliczeniowy. Firma Bentley korzysta z usług zewnętrznego agenta rozliczeniowego i nie otrzymuje informacji o kartach kredytowych ani innych informacji finansowych. Użytkownik może się skontaktować z agentem rozliczeniowym firmy Bentley, firmą CyberSource, aby uzyskać informacje o sposobie wykorzystywania przez niego informacji użytkownika.

Informacje o witrynach internetowych, serwerach, przeglądarkach

Informacje gromadzone automatycznie, kiedy użytkownik kontaktuje się z firmą Bentley bądź uzyskuje dostęp do witryn internetowych i serwerów firmy Bentley za pomocą przeglądarki, aplikacji lub innego klienta. Te informacje  obejmują dane dotyczące wizyty użytkownika, w tym przeglądanych stron, klikanych łączy i innych działań podejmowanych w związku z witrynami internetowymi i usługami firmy Bentley. Firma Bentley gromadzi również pewne standardowe informacje wysyłane przez przeglądarkę do każdej odwiedzanej witryny, takie jak adres IP, rodzaj i język przeglądarki, czas dostępu oraz kierujące adresy internetowe. W biuletynach i promocyjnych wiadomościach e-mail, które użytkownik otrzymuje od firmy Bentley, firma Bentley może wykorzystywać sygnały nawigacyjne w sieci Web (opisane tutaj), dostosowane łącza lub podobne techniki w celu określania, czy użytkownik otworzył wiadomość e-mail i które łącza kliknął. Umożliwi to firmie Bentley przesyłanie w przyszłości bardziej ukierunkowanych wiadomości e-mail lub innych informacji.

Dane użytkowania

Firma Bentley wymaga od użytkownika logowania się w celu aktywacji i korzystania z oprogramowania i produktów firmy Bentley, w tym usług w chmurze. Firma Bentley monitoruje i gromadzi pewne informacje o użytkowaniu. Na przykład firma Bentley śledzi urządzenia, produkty i funkcje wykorzystywane przez użytkownika oraz inne dane dotyczące użytkowania, takie jak data i godzina użycia aplikacji. Więcej informacji można uzyskać w regulaminach świadczenia usług lub w umowach licencyjnych dotyczących używanych produktów i aplikacji.

Partnerzy dystrybucyjni

Firma Bentley otrzymuje i gromadzi informacje, jeśli użytkownik dokona zakupu za pośrednictwem naszych partnerów lub dostawców e-handlu.

Uzupełnianie danych

W celu zapewnienia dokładności i aktualności baz danych firma Bentley może łączyć informacje otrzymane od użytkownika z informacjami ze źródeł publicznych i od godnych zaufania firm. Na przykład firma Bentley może korzystać z usług innych firm w celu zapewnienia dokładności danych kontaktowych oraz uzyskania informacji o lokalizacji geograficznej użytkownika na podstawie adresu IP, aby zapewnić użytkownikowi więcej istotnych treści i ofert.

Kontakt z nami

Kiedy użytkownik kontaktuje się z firmą Bentley w celu uzyskania usług, wsparcia lub innych informacji, firma Bentley może zarejestrować taką wiadomość i dane kontaktowe użytkownika.

Informacje o lokalizacji

Firma Bentley gromadzi dane o lokalizacji użytkownika po włączeniu przez niego usług lub funkcji opartych o lokalizację, takie jak informacje o lokalizacji uzyskane na podstawie adresu IP lub danych.

Strony mediów społecznościowych

Firma Bentley ma własne strony w wielu serwisach społecznościowych, takich jak Facebook i LinkedIn. Firma Bentley gromadzi informacje podczas wizyt użytkownika i interakcji z naszymi stronami w mediach społecznościowych. Należy zapoznać się z zasadami ochrony prywatności oraz wykorzystania danych w dowolnej platformie społecznościowej, aby dowiedzieć się więcej o jej zasadach ochrony prywatności.

Informacje zgromadzone od użytkownika i o użytkowniku firma Bentley przechowuje na terenie Stanów Zjednoczonych, niezależnie od tego, gdzie użytkownik przebywa, ani od tego, skąd informacje pochodzą. Do tych informacji mają dostęp spółki stowarzyszone firmy Bentley, jej pracownicy, wykonawcy i dostawcy usług na całym świecie, jednak wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do celów opisanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Jeśli użytkownik przebywa w Unii Europejskiej, Szwajcarii lub innym regionie, w którym obowiązują przepisy dotyczące gromadzenia, przekazywania i wykorzystywania danych, wówczas użytkownik zgadza się na przekazywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich informacji w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, w których przepisy dotyczące ochrony prywatności mogą być uznane za mniej rygorystyczne niż na obszarze przebywania użytkownika.

Jeśli użytkownik jest rezydentem Unii Europejskiej, wówczas powinien się zapoznać z częścią EU-USA Privacy Shield Framework poniżej.

 

Jak wykorzystujemy gromadzone informacje

Firma Bentley wykorzystuje informacje zgromadzone od użytkownika i o użytkowniku w sposób opisany poniżej w celu prowadzenia swojej działalności oraz realizowania swoich uzasadnionych interesów,  w tym:


Świadczenia, usprawniania i personalizowania usług
 • Dostarczanie usług lub przeprowadzanie transakcji na prośbę użytkownika.
 • Udostępnianie witryn internetowych i aplikacji firmy Bentley, w których użytkownik został zarejestrowany, a także zapewnianie wszelkich innych produktów, usług, wsparcia lub informacji na prośbę użytkownika.
 • Zapewnianie użytkownikowi wsparcia i usług.
 • Wykonywanie badań i analiz mających na celu ulepszanie produktów, usług i technologii firmy Bentley.
 • Uzyskiwanie lepszego wglądu w sposób, w jaki witryny internetowe i aplikacje firmy Bentley są używane, w celu ich ulepszania.
 • Diagnozowanie problemów dotyczących witryn internetowych i aplikacji firmy Bentley.

Komunikacja

 • Przesyłanie informacji handlowych, w tym pism powitalnych, przypomnień o rozliczeniach, informacji o problemach technicznych, przypomnień o upływie terminów oraz komunikatów dotyczących bezpieczeństwa.
 • Przesyłanie ankiet dotyczących produktów lub wiadomości promocyjnych w celu informowania użytkownika o innych produktach lub usługach firmy Bentley i jej spółek stowarzyszonych.
 • Przesyłanie użytkownikowi najnowszych informacji o zleceniach usług lub nowych usługach i korzyściach.

Marketing i reklama

 • Dostosowywanie witryny internetowej, aplikacji lub treści marketingowych firmy Bentley do prawdopodobnych zainteresowań i preferencji użytkownika.
 • Przesyłanie użytkownikowi informacji o firmie Bentley, nowych wersji aplikacji, ofert specjalnych i podobnych informacji.
 • Przeprowadzanie badań rynku na temat klientów firmy Bentley i ich zainteresowań oraz na temat skuteczności kampanii marketingowych firmy Bentley.

Inne uzasadnione cele

 • Zapraszanie użytkownika do udziału w ankietach dotyczących produktów lub usług firmy Bentley.
 • Dostarczanie i utrzymywanie środowisk internetowych firmy Bentley.
 • Zabezpieczanie sieci i środowisk internetowych firmy Bentley.
 • Badanie lub zapobieganie popełnianiu rzeczywistych lub domniemanych przestępstw lub wyrządzaniu szkód wobec firmy Bentley i innych osób.
 • Zgodnie z przepisami prawa lub w odpowiedzi na wniosek złożony przez przedstawicieli organów ścigania lub innych organów rządowych (również w celu spełnienia wymagań bezpieczeństwa narodowego lub wymagań związanych z egzekwowaniem prawa).

Użytkownik może zarządzać swoimi preferencjami oraz zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych i reklamowych w dowolnym momencie, kontaktując się z firmą Bentley.

Dane osobowe udostępnione zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności firma Bentley może poddać anonimizacji w celu tworzenia anonimizowanych zestawów danych, które posłużą do ulepszania produktów i usług firmy Bentley i jej spółek stowarzyszonych. 

Jeśli firma Bentley nawiązała z użytkownikiem relacje biznesowe, wówczas może ona informować użytkownika, o ile jest to zgodne z prawem, o swoich produktach, usługach i wydarzeniach, które są podobne lub się odnoszą do istniejących relacji biznesowych. 

 

Dlaczego udostępniamy gromadzone informacje

Firma Bentley nie sprzedaje ani w inny sposób nie ujawnia innym podmiotom gromadzonych informacji, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Firma Bentley może udostępniać gromadzone informacje użytkownika kontrolowanym przez siebie spółkom zależnym i stowarzyszonym.

W niektórych przypadkach firma Bentley może udostępniać informacje dostawcom lub firmom, które pomagają firmie Bentley w prowadzeniu działalności poprzez przetwarzanie informacji w imieniu firmy Bentley.  Takie udostępnianie informacji ma na celu przetwarzanie, hosting lub przechowywanie danych, zapewnianie użytkownikowi wsparcia, przetwarzanie płatności kartami kredytowymi, wykonywanie działań w mediach społecznościowych i działań marketingowych, obsługę wydarzeń oraz wysyłanie wiadomości e-mail w imieniu firmy Bentley. W takich przypadkach te firmy będą mogły uzyskiwać wyłącznie informacje niezbędne do świadczenia stosownych usług i nie będą mogły wykorzystywać informacji użytkownika w żadnym innym celu, z wyjątkiem sytuacji, w których wymaga tego prawo. Tacy dostawcy i agenci muszą przestrzegać wymagań firmy Bentley dotyczących prywatności i bezpieczeństwa danych oraz muszą zapewnić poufność informacji, z wyjątkiem sytuacji, w których prawo wymaga ujawnienia informacji użytkownika. Firma Bentley może również udostępniać informacje starannie wybranym partnerom strategicznym, którzy świadczą usługi i sponsorują wydarzenia mogące zainteresować użytkownika. Te firmy są zobowiązane do ochrony informacji użytkownika oraz ich wykorzystywania zgodnie ze swoją polityką prywatności i praktykami.

Niektóre strony internetowe firmy Bentley umożliwiają użytkownikowi wyrażenie zgody na udostępnianie informacji użytkownika wybranym partnerom firmy Bentley, aby mogli oni się kontaktować z użytkownikiem w sprawie ich produktów, usług lub ofert. Inne strony nie udostępniają danych kontaktowych użytkownika osobom trzecim w celach marketingowych, lecz mogą zapewnić użytkownikowi wybór możliwości otrzymywania wiadomości od Bentley w imieniu zewnętrznych partnerów biznesowych na temat konkretnej oferty partnera (bez przesyłania informacji użytkownika osobom trzecim).

Niektóre usługi Bentley mogą występować pod wspólną marką innych firm i mogą być oferowane wraz z inną firmą. Jeśli użytkownik zarejestrował się do korzystania z takich usług lub z nich korzysta, Bentley oraz taka inna firma mogą otrzymać informacje zgromadzone w związku usługami występującymi pod innymi markami. Wykorzystanie informacji użytkownika przez inne firmy podlega polityce prywatności i praktykom tych firm, a firma Bentley nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności tych firm ani za wykorzystanie informacji użytkownika przez te firmy.

Firma Bentley może uzyskać dostęp do gromadzonych informacji i/lub je ujawnić, jeśli uzna, że takie działanie jest niezbędne do: (a) postępowania zgodnego z prawem lub procedurami prawnymi dotyczącymi firmy Bentley; (b) ochrony i obrony praw lub własności firmy Bentley (w tym egzekwowania wykonywania umów) bądź osób trzecich; (c) działania w nagłych okolicznościach w celu ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników usług firmy Bentley lub członków społeczeństwa. W razie połączenia się firmy Bentley z inną spółką lub reorganizacji pewnej części lub całości działalności, aktywów bądź akcji Bentley, (w tym w razie złożenia wniosku o upadłość lub podobnego postępowania), informacje gromadzone od użytkownika lub o użytkowniku mogą być udostępnione w związku z połączeniem lub reorganizacją. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie przekazania mogą wystąpić i że każdy nabywca może nadal wykorzystywać informacje zgromadzone od użytkownika i o użytkowniku na warunkach określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

 

Wybory użytkownika i kontrola nad nimi

Użytkownik może przeglądać i zmieniać informacje uzyskane przez Internet od użytkownika lub o użytkowniku. Odpowiednie metody dostępu do informacji zależą od rodzaju wykorzystywanych witryn lub usług. Niektóre strony internetowe lub usługi firmy Bentley mogą gromadzić informacje, do których użytkownik może uzyskiwać dostęp za pomocą alternatywnych metod dostępu opisanych przez usługę. Użytkownik może również korzystać z formularza Skontaktuj się z nami, a firma Bentley skontaktuje się z użytkownikiem w jego sprawie.

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania w przyszłości marketingowych i promocyjnych wiadomości e-mail oraz usług firmy Bentley, wykonując instrukcje podane w wiadomości e-mail. Użytkownik może również mieć możliwość aktywnego podejmowania decyzji dotyczących informacji otrzymywanych od firmy Bentley z opcji Skontaktuj się z nami. Jednakże firma Bentley może co pewien czas wysyłać  wiadomości e-mail informujące użytkownika o kwestiach administracyjnych i problemach technicznych dotyczących produktów i usług, z których użytkownik korzysta. Te wiadomości są uznawane za niezbędne do dostarczania usługi zamówionej przez użytkownika. Użytkownik nie będzie mógł zrezygnować z tych wiadomości, ponieważ są one uważane za część wybranej usługi.

Użytkownik może również kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się o rodzajach plików cookie i podobnych technikach, których firma Bentley używa, dlaczego ich używa i jak użytkownik może skorzystać ze swoich wyborów.

 

EU-U.S. Privacy Shield Framework (REZYDENCI UE)

Firma Bentley Systems, Incorporated spełnia wymagania UE-U.S. Privacy Shield Framework określone przez Departament Handlu USA w odniesieniu do gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych. Firma Bentley poświadczyła Departamentowi Handlu, że przestrzega Zasad Privacy Shield w odniesieniu do powiadomienia, wyboru, odpowiedzialności za wtórne przekazywanie, bezpieczeństwa, integralności danych i celowości, dostępu i ochrony prawnej, egzekwowania prawa oraz odpowiedzialności oraz 16 zasad uzupełniających (zwanych razem „Zasadami Privacy Shield”). Przestrzeganie powyższych zasad bada i egzekwuje Federalna Komisja Handlu Stanów Zjednoczonych.

Przestrzeganie przez firmę Bentley zasad Privacy Shield dotyczy wszelkich danych osobowych podlegających niniejszemu Oświadczeniu o ochronie prywatności i otrzymywanych przez firmę Bentley lub w jej imieniu z Unii Europejskiej i z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Firma Bentley będzie przestrzegać Zasad Tarczy Prywatności w odniesieniu do takich danych osobowych. Jeśli wystąpi jakakolwiek kolizja między zasadami niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności a Zasadami Privacy Shield, wówczas w odniesieniu do takich danych osobowych będą obowiązywać Zasady Privacy Shield. Przestrzeganie Zasad Privacy Shield przez firmę Bentley może być ograniczone w zakresie koniecznym do spełnienia wymagań bezpieczeństwa narodowego, interesu publicznego lub wymagań związanych z egzekwowaniem prawa.

Odpowiedzialność firmy Bentley za dane osobowe, które otrzymuje w ramach struktury Privacy Shield, a następnie przekazuje osobom trzecim, jest opisana w Zasadach Privacy Shield. W szczególności firma Bentley ponosi odpowiedzialność na mocy Zasad Privacy Shield w przypadku, gdy agenci osób trzecich zaangażowani przez firmę Bentley w celu przetwarzania danych osobowych w imieniu firmy Bentley przetwarzają dane osobowe w sposób niezgodny z Zasadami Privacy Shield, o ile firma Bentley nie udowodni, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie powodujące powstanie szkody.

Użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych przez firmę Bentley w ramach Privacy Shield oraz do poprawienia, zmiany lub usunięcia takich danych, jeśli są niepoprawne lub bezprawnie przetwarzane, w sposób opisany w Zasadach Privacy Shield. Aby skorzystać z tych praw, należy się skontaktować z firmą Bentley, klikając ten odnośnik.

Użytkownik ma prawo złożyć skargę do właściwego organu ds. ochrony danych. Użytkownik mieszkający w Europie ma prawo do złożenia skargi w kraju europejskim będącym jego miejscem stałego pobytu, miejscem pracy lub miejscem domniemanego naruszenia, jeśli użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych obowiązujące w Unii Europejskiej. Lista wszystkich europejskich organów nadzoru oraz ich dane kontaktowe są dostępne tutaj.

Ponadto firma Bentley zapewnia użytkownikom możliwość wyboru sposobu, w jaki firma Bentley będzie wykorzystywać i ujawniać dane osobowe otrzymywane w ramach Privacy Shield. Przede wszystkim jeśli firma Bentley wykorzysta dane osobowe użytkownika w celu istotnie innym niż ten, w jakim dane zostały pierwotnie zgromadzone, lub jeśli ujawni dane osobowe użytkownika osobom trzecim (innym niż dostawcy usług działający w imieniu firmy Bentley), wówczas zapewni ona użytkownikowi jasny, wyraźny i niezwłocznie dostępny mechanizm rezygnacji z takiego wykorzystania lub ujawnienia (np. wysyłając do użytkownika wiadomość e-mail z prośbą o wyrażenie zgody). Wszelkie wiadomości e-mail wysyłane przez firmę Bentley zapewniają możliwość rezygnacji z otrzymywania kolejnych wiadomości, z wyjątkiem wiadomości koniecznych do dostarczania usług, o które użytkownik poprosił lub które nabył. W razie pytań dotyczących możliwości wyboru sposobu, w jaki firma Bentley może wykorzystywać i ujawniać dane osobowe użytkownika, lub pytań dotyczących sposobu korzystania z tej możliwości należy się skontaktować z firmą Bentley za pośrednictwem formularza Skontaktuj się z nami.

W razie skarg lub pytań dotyczących Privacy Shield (lub dotyczących ogólnych zagadnień związanych z prywatnością) należy się skontaktować z firmą Bentley, klikając ten odnośnik. W przypadku wszelkich skarg, których nie można rozwiązać bezpośrednio z firmą Bentley, firma Bentley nawiązuje współpracę z Amerykańskim Stowarzyszeniem ds. Arbitrażu (American Arbitration Association), które zapewnia alternatywne sposoby rozwiązywania sporów, w celu rozwiązania takich skarg bez ponoszenia kosztów przez użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji oraz złożyć skargę, należy odwiedzić stronę internetową http://go.adr.org/privacyshield.html. Jak wyjaśniono szerzej w Zasadach Privacy Shield, opcja wiążącego arbitrażu zostanie również udostępniona użytkownikowi w celu rozwiązania pozostałych skarg, które nie zostały rozwiązane innymi sposobami.

Aby uzyskać więcej informacji na temat programy Privacy Shield, należy odwiedzić stronę internetową www.privacyshield.gov. Aby wyświetlić certyfikat firmy Bentley, należy odwiedzić stronę internetową https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000004EOGAA2.

 

Inne ważne informacje dotyczące prywatności

Bezpieczeństwo danych użytkownika
Firma Bentley jest zobowiązana do ochrony bezpieczeństwa informacji uzyskiwanych od użytkownika i o użytkowniku. Firma Bentley wykorzystuje różne technologie i procedury bezpieczeństwa w celu ochrony tych informacji przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Na przykład, firma Bentley przechowuje informacje użytkownika w systemach komputerowych o ograniczonym dostępie, które znajdują się w strzeżonych obiektach. Gdy firma Bentley przesyła bardzo poufne informacje (takie jak numery kart kredytowych lub hasła) przez Internet, chronione są one zastosowaniem szyfrowania, takiego jak protokół Transport Layer Security. Jeśli hasło jest używane w celu ochrony kont i informacji użytkownik, użytkownik ma obowiązek zachować jego poufność. Takich informacji nie wolno udostępniać nikomu. Jeśli użytkownik korzysta z komputera wspólnie z innymi użytkownikami, wówczas przed opuszczeniem witryny lub usługi powinien się zawsze wylogować, tak aby uniemożliwić dostęp do swoich informacji innym użytkownikom.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji dotyczących dzieci
Strony internetowe i usługi firmy Bentley są przeznaczone dla ogółu odbiorców, a firma Bentley świadomie nie gromadzi żadnych danych osobowych od dzieci. W przypadku gdy strona internetowa firmy Bentley gromadzi informacje o wieku, a użytkownik wskaże wiek poniżej 13 lat, witryna uniemożliwi takiemu użytkownikowi podanie danych osobowych lub będzie wymagać uzyskania zgody od rodziców na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych ich dzieci. Firma Bentley świadomie nie prosi dzieci, które nie ukończyły 13 lat, o podawanie danych osobowych. Firma Bentley zachęca do rozmów z dziećmi na temat komunikowania się z obcymi i ujawniania danych osobowych w Internecie oraz na temat bezpiecznego korzystania z Internetu.

Korzystanie z plików cookie
Firma Bentley i jej zatwierdzeni partnerzy używają plików cookie i podobnych technologii na ich stronach internetowych, w usługach, aplikacjach, narzędziach i łączności elektronicznej (zwanych zbiorczo „serwisami i usługami”) Bentley które automatycznie otrzymują i śledzą pewne dane o urządzeniu i interakcji użytkownika z naszymi serwisami i usługami. Więcej można przeczytać tutaj, aby dowiedzieć się o rodzajach plików cookie i podobnych technikach, których firma Bentley używa, dlaczego ich używa i jak użytkownik może skorzystać ze swoich wyborów.

Korzystanie z sieci reklamowych firm zewnętrznych
Większość banerów reklamowych online wyświetlanych na stronach internetowych firmy Bentley jest wyświetlana przez firmę Bentley. Jednakże firma Bentley zezwala innym firmom, zwanym serwerami reklamowymi lub sieciami reklamowymi firm zewnętrznych, na wyświetlanie reklam na stronach internetowych firmy Bentley. Niektóre z tych sieci reklamowych mogą umieszczać na komputerze użytkownika trwałe pliki cookie w celu rozpoznawania komputera za każdym razem, gdy wysyłają reklamy online. W ten sposób sieci reklamowe mogą gromadzić informacje o tym, gdzie użytkownik lub inne osoby korzystającego z jego komputera przebywają, obejrzeli ich reklamy i ustalać, które reklamy zostały kliknięte. Takie informacje pozwalają sieci reklamowej dostarczać ukierunkowanych reklam, które ich zdaniem będą najbardziej interesujące dla użytkownika. Firma Bentley nie ma dostępu do plików cookie ani nie kontroluje plików cookie, które mogą być umieszczane w komputerze przez serwery reklam zewnętrznych lub sieci reklamowe. Więcej można przeczytać tutaj, aby dowiedzieć się o rodzajach plików cookie i podobnych technikach, których firma Bentley używa, dlaczego ich używa i jak użytkownik może skorzystać ze swoich wyborów.

Firma Bentley utrzymuje relacje z wieloma działającymi obecnie sieciami reklamowymi firm zewnętrznych. Takie sieci reklamowe, które korzystają z trwałych plików cookie mogą oferować użytkownikowi możliwość rezygnacji z otrzymywania reklam. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej każdej indywidualnej sieci reklamowej lub Network Advertising Initiative.

Odnośniki do innych serwisów
Strony internetowe firmy Bentley mogą zawierać łącza do innych serwisów. Firma Bentley nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności lub zawartość innych serwisów internetowych. Należy zapoznać się z takimi zasadami w danych serwisach.

Egzekwowanie niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności należy się skontaktować z firmą Bentley, klikając ten odnośnik.

Zmiany niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności
W razie potrzeby firma Bentley będzie aktualizować niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności w celu uwzględnienia opinii klientów oraz zmian w jej usługach i praktykach. W przypadku wprowadzenia zmian firma Bentley zaktualizuje datę „Ostatnia aktualizacja” u góry niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, aby poinformować użytkownika o dacie wprowadzenia zmian. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności lub w sposobie, w jaki firma Bentley wykorzystuje informacje gromadzone od użytkownika i o użytkowniku, firma Bentley poinformuje użytkownika o takich zmianach przed ich wprowadzeniem, zamieszczając powiadomienie w widocznym miejscu lub wysyłając bezpośrednie powiadomienie. Firma Bentley zachęca użytkownika do regularnego przeglądania niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności w celu uzyskania informacji o sposobie, w jaki firma Bentley chroni informacje użytkownika.

Kontakt z firmą Bentley
Firma Bentley zachęca do przekazywania uwag na temat niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności lub wątpliwości dotyczących jego przestrzegania przez firmę Bentley należy się skontaktować z firmą Bentley, klikając ten odnośnik.