18 października, 2018

Nowe aplikacje Open rozwijają kompleksowe środowisko do modelowania dla wielobranżowej współpracy

Oprogramowanie OpenSite Designer, OpenBuildings Designer, OpenBridge Designer i OpenFlows FLOOD powiększają portfolio firmy Bentley w zakresie rozwiązań do projektowania i analizy

LONDYN, WIELKA BRYTANIA Konferencja Year in Infrastructure 2018 18 października 2018 r. Firma Bentley Systems, Incorporated, światowy lider specjalizujący się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie nowoczesnego oprogramowania wspierającego projektowanie, budowę i eksploatację infrastruktury, wprowadziła dzisiaj aplikację OpenSite Designer przeznaczoną do projektowania i budowania obiektów inżynierii lądowej. Wprowadziła również oprogramowanie OpenBuildings łączące aplikację do projektowania budynków AECOsim oraz aplikację do projektowania fabryk i instalacji przemysłowych Speedikon; ogłosiła także dostępność oprogramowania OpenBuildings Station Designer, specjalistycznej aplikacji do projektowania stacji kolejowych i stacji metra. Jednocześnie firma Bentley ogłosiła dostępność oprogramowania OpenBridge Designer, które łączy technologie firmy Bentley w zakresie modelowania, analizy i projektowania mostów w jednym, kompleksowym pakiecie, a także oprogramowania OpenFlows FLOOD, będącego systemem do wczesnego ostrzegania i analizowania powodzi.

Ponadto zgodnie ze swoją strategią „industrializacji” firma Bentley ogłosiła rebranding kilku swoich aplikacji opartych na technologii MicroStation w portfolio Open, które łącznie przyspieszą rozwój kompleksowego środowiska do modelowania poprzez łączenie cyfrowych procesów pracy między branżami i udostępnianie komponentów cyfrowych w połączonym środowisku danych (CDE).

Bhupinder Singh, dyrektor ds. produktów w firmie Bentley Systems, powiedział: „Określenie Open można rozumieć na trzy sposoby. Po pierwsze oznacza otwartość na różne branże. Po drugie oznacza otwartość na analizy i symulacje. Korzystając z dwóch różnych aplikacji, dwie różne branże, na przykład inżynier geotechniczny i inżynier budowlany, mogą wykorzystywać ten sam zestaw danych w naszym kompleksowym środowisku do modelowania, zapewniając »cyfrowe sprzężenie zwrotne« i usprawniając współpracę w procesach pracy BIM. Po trzecie, ponieważ technologia MicroStation jest podstawą aplikacji Open, użytkownicy mogą opracowywać wielobranżowe rezultaty projektowe i rozwiązywać kolizje między branżami z poziomu dowolnej aplikacji Open. Kompleksowe środowisko do modelowania firmy Bentley jest otwarte dla cyfrowych procesów pracy opartych na współpracy”.

49 spośród 62 finalistów i zdobywców nagród w tegorocznym konkursie Year in Infrastructure przyznało, że cyfrowe procesy oparte na współpracy pomogły im osiągnąć sukces. Na przykład oprogramowanie OpenRoads — aplikacje firmy Bentley do projektowania obiektów infrastruktury lądowej na potrzeby sieci drogowych — zostało wykorzystane w 22 finałowych projektach konkursu w 12 kategoriach, a oprogramowanie OpenPlant — aplikacje firmy Bentley do zarządzania projektami instalacji przemysłowych — w 10 projektach finalistów w 9 różnych kategoriach. Oprogramowanie ProjectWise i/lub AssetWise zostało wykorzystane w 16 projektach finalistów z 19 tegorocznych kategorii.

OpenSite Designer
Charakter cyfrowych procesów pracy opartych na współpracy, łączących analizę i symulację z projektowaniem i modelowaniem, znalazł odzwierciedlenie w oprogramowaniu OpenSite, nowym rozwiązaniu firmy Bentley do projektowania i budowania obiektów inżynierii lądowej. Oprogramowanie OpenSite umożliwia szybkie modelowanie i analizowanie miejsca budowy, optymalizowanie robót ziemnych i wykonywanie zestawień ilościowych, projektowanie odwodnienia i podziemnych sieci przesyłowych oraz zautomatyzowane opracowywanie rezultatów projektowych.

Oprogramowanie OpenSite Designer obsługuje najbardziej kompleksowe procesy pracy w zakresie projektowania zagospodarowania terenu, w tym modelowanie rzeczywistości, geotechnikę, podziemne sieci przesyłowe, systemy odprowadzania wód opadowych, modelowanie terenu, tworzenie szczegółowych rysunków i wizualizację. Oprogramowanie OpenSite Designer optymalizuje wyniki projektu dzięki wykorzystaniu wielobranżowego modelowania informacji i analizy. Dzięki współpracy z oprogramowaniem PLAXIS, nowo nabytym rozwiązaniem firmy Bentley do inżynierii geotechnicznej, plany placu budowy można uzupełnić o nowe informacje dotyczące aktywnych właściwości gleby, w tym nośności, naprężeń i przemieszczania.

OpenBuildings Designer
Nowo wprowadzone oprogramowanie OpenBuildings Designer obejmuje wszystkie funkcje oprogramowania AECOsim Building Designer, a także usługę Components Center oraz szereg nowych funkcji i norm, w tym EnergyPlus — model energetyczny budynków, który pomaga użytkownikom w spełnianiu wymagań amerykańskich norm ASHRAE i brytyjskich norm energetycznych; obsługę norm międzynarodowych, w tym IFC 2x3, IFC4 Reference View, COBie oraz norm singapurskiego urzędu Building and Construction Authority; nowe możliwości projektowania systemów ścian fasadowych; oraz OpenBuildings Speedikon — wiodącą aplikację do zindustrializowanego projektowania i budowy. Oprogramowanie OpenBuildings Designer korzysta z możliwości cyfrowych procesów pracy opartych na współpracy z innymi aplikacjami w portfolio Open firmy Bentley, na przykład z szablonów w oprogramowaniu OpenBuildings Station Designer dla odcinków tuneli utworzonych przy pomocy funkcji GenerativeComponents na podstawie dopasowania liniowego z oprogramowania OpenRail. Aplikacje OpenBuildings zostały wykorzystane w 32 z 62 projektów finalistów konkursu Year in Infrastructure w 15 z 19 kategorii, co świadczy o ich solidności i wszechstronności.

OpenBridge Designer
OpenBridge Designer to nowa, wszechstronna aplikacja, która integruje możliwości w zakresie modelowania oprogramowania OpenBridge Modeler z funkcjami w zakresie analizy i projektowania oprogramowania RM Bridge, LEAP Bridge Concrete i LEAP Bridge Steel, aby spełnić wymagania projektowe i budowlane związane z mostami betonowymi i stalowymi. Oprogramowanie OpenBridge Designer umożliwia projektantom mostów szybkie tworzenie inteligentnych, parametrycznych modeli mostów, w pełni zintegrowanych z funkcjami w zakresie analizy i projektowania, a także rysunków. Umożliwia ono bezproblemową synchronizację różnych branż w zakresie analizy, projektowania, detalowania, dokumentacji, inżynierii budowlanej i oceny nośności. 

OpenFlows FLOOD
Firma Bentley ogłosiła także rebranding linii produktów do modelowania elementów inżynierii wodnej Haestad i do analizowania powodzi ACTION Modulers, które będą częścią oprogramowania OpenFlows przeznaczonego dla zarządców okręgów wodociągowych, sieci kanalizacyjnych i terenów zalewowych. Oprogramowanie OpenFlows rozszerza możliwości inteligentnych sieci wodociągowych o informacje oparte na danych GIS i ukierunkowane na majątek trwały, umożliwiając ograniczanie strat wody, eksploatację sieci wodociągowej oraz prognozowanie powodzi i im zapobieganie. Oprogramowanie OpenFlows FLOOD stale monitoruje działy wód, integrując dane ze stacji monitorujących w czasie rzeczywistym i z modeli numerycznych w celu obliczania poziomów ryzyka. Oprogramowanie OpenFlows FLOOD zmniejsza ryzyko powodziowe poprzez umożliwienie pełniejszego zrozumienia procesów związanych z powstawaniem powodzi i przesyłanie wczesnych ostrzeżeń w celu ograniczenia skutków powodzi. 

Łączenie cyfrowych procesów pracy między branżami
Aplikacje do analizy i symulacji z jednej strony mogą iteracyjnie współpracować z aplikacjami do projektowania i modelowania, a z drugiej strony — łączyć eksploatacyjne procesy pracy i pracę różnych branż. Cyfrowe procesy pracy oparte na współpracy charakteryzują się tym, że dane zarejestrowane lub utworzone w jednym celu są dostępne i wykorzystywane przez inne aplikacje do innych celów, co pozwala zaoszczędzić czas, zminimalizować liczbę przeróbek oraz poprawić jakość danych w całym cyklu życia majątku trwałego.

Przykładem wielobranżowej współpracy z użyciem oprogramowania OpenFlows są procesy pracy, które wykorzystują oprogramowanie ContextCapture do tworzenia siatki rzeczywistości 3D, dostarczając dane do modelowania w oprogramowaniu OpenFlows FLOOD i wykorzystując teren jako dane wejściowe dla różnych analiz w jednym środowisku przeglądu w celu tworzenia wizualizacji i prezentacji na potrzeby osób zainteresowanych przy pomocy oprogramowania LumenRT.

Łączenie analizy z modelowaniem w innym otwartym cyfrowym procesie pracy opartym na współpracy obejmuje układ geometrii drogowej oraz analizę i projektowanie hydrauliczne przy pomocy narzędzi do analizy burzowej, w tym określanie wielkości wpustów burzowych, rur, głębokości rur i studzienek. Charakter cyfrowych procesów pracy opartych na współpracy umożliwia wykrywanie kolizji w środowisku podziemnym oraz w miarę potrzeb iteracje i dostosowywanie w celu zweryfikowania właściwości funkcjonalnych i fizycznych.

Innymi przykładami otwartych cyfrowych procesów pracy opartych na współpracy, łączących projektowanie i analizę, jest wykorzystanie oprogramowania OpenUtilities z oprogramowaniem PSS©SINCAL firmy Siemens, które pomaga przedsiębiorstwom użyteczności publicznej zwiększać niezawodność i radzić sobie ze słabymi punktami w sieci; a także wykorzystanie oprogramowania OpenBuildings Station Designer z oprogramowaniem LEGION do symulacji ruchu pieszych, które umożliwia projektantom projektowanie, testowanie i weryfikowanie symulacji scenariuszy ruchu pieszych.

Rebranding
Ogłaszając aplikacje Open, firma Bentley poinformowała również o rebrandingu oprogramowania Bentley Map, które zostanie przemianowane na OpenCities Map; z kolei oprogramowanie OpenComms, przeznaczone przede wszystkim dla operatorów wielosystemowych, będzie zawierać produkty Bentley Fiber i Bentley Coax.

Informacje o firmie Bentley Systems
Bentley Systems jest światowym liderem specjalizującym się w dostarczaniu inżynierom, architektom, geodetom, konstruktorom oraz zarządcom infrastruktury kompleksowych rozwiązań w zakresie nowoczesnego oprogramowania do projektowania, budowy i eksploatacji infrastruktury. Oprogramowanie inżynierskie i aplikacje BIM oparte na platformie MicroStation firmy Bentley oraz jej usługi cyfrowych bliźniaków oparte na rozwiązaniach w chmurze zapewniają rozwój w zakresie realizacji projektów (ProjectWise) i wydajności majątku trwałego (AssetWise) infrastruktury transportowej i innych obiektów publicznych, usług komunalnych, instalacji przemysłowych i wydobywczych oraz obiektów handlowych i instytucjonalnych.

Firma Bentley Systems zatrudnia ponad 3500 pracowników, generuje roczne przychody w wysokości 700 milionów dolarów w 170 krajach, a od 2012 roku zainwestowała ponad 1 miliard dolarów w badania, rozwój i przejęcia. Od założenia w 1984 r. firma pozostaje w większości własnością pięciu braci Bentley. Udziały w firmie Bentley są dostępne na zaproszenie na giełdzie NASDAQ Private Market; partner strategiczny Siemens AG zgromadził mniejszościowy pakiet akcji bez prawa głosu.

# # #

Nazwa Bentley, logo Bentley, AECOsim Building Designer, AssetWise, ContextCapture, LEGION, LumenRT, MicroStation, OpenBridge, OpenBuildings, OpenCities, OpenCities Map, OpenComms, OpenFlows, OpenRoads, OpenUtilities i ProjectWise są zastrzeżonymi lub niezastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami usługowymi firmy Bentley Systems, Incorporated lub jednej z należących do niej w całości bezpośrednich lub pośrednich spółek zależnych. Wszystkie pozostałe marki i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do poszczególnych właścicieli.

Bentley Public Relations

Christine Byrne
Media Relations Senior Manager
1-203-805-0432

Contact Bentley PR