• CivilStorm

  Kompletní správa odvádění dešťových vod v jednom nástroji

Obsáhlý software pro modelování a analýzu odvádění dešťových vod

Modelování systémů na odvádění dešťových vod může být velmi složité, neboť zahrnují různá záložní vedení a zpětné průtoky, přetížená potrubí a další prvky. CivilStorm je jediné řešení pro všechny vaše požadavky z hlediska modelování odvádění dešťových vod:
 • Detekujte úzká místa systémů, zvyšte jejich kapacitu a omezte rizika zaplavení prostředí dešťovou vodou, čímž dosáhnete shody s požadavky předpisů týkajících se dešťových vod 
 • Minimalizujte investice do vaší infrastruktury na základě optimalizovaných návrhů sítě a vzorových plánů pro celou vaši soustavu
Přečtěte si více +
  • Allocate and estimate stormwater loads
  • Design and analyze culverts
  • Design and analyze low impact development controls
  • Simulate hydraulics using multiple solvers
  • Simulate water quality
  • Allocate and estimate stormwater loads
  • Design and analyze culverts
  • Design and analyze low impact development controls
  • Simulate hydraulics using multiple solvers
  • Simulate water quality
Funkce
 • Stanovte místa zatížení dešťovými srážkami a jejich odhadovanou míru

  • Načítejte modely zatížení vyvolané odtokovými průtoky srážkové vody s využitím vestavěných údajů o rozložení srážek nebo uživatelsky definovaných výskytů srážek. K výpočtu odtokových průtoků se využívá nejvhodnější metoda odtoku pro daný projekt.​​
 • Analyzujte vstupní kapacity

  • Vypočítejte podíl odváděné dešťové vody, která bude vstupovat do vtoku, v porovnání s podílem, který bude přenášen dále do strouhy nebo nádrže na povrchu vozovky. Rychle ověřte, zda šíření průtoku ve strouze nepřekračuje konstrukční požadavky.​
 • Tvorba a správa hydraulických modelů

  • Rychle nastartujte proces vytváření modelu a jeho efektivní správy, abyste se mohli soustředit na zajištění nejlepších inženýrských rozhodnutí. Využijte a importujte mnoho dobře známých externích datových formátů, abyste dosáhli maximální návratnosti investic u geoprostorových a inženýrských dat a automatizovali tvorbu vstupních dat.
 • Navrhujte a analyzujte trativody

  • Vybírejte z knihovny standardních tvarů, materiálů a vstupních podmínek stok, potom vypočítejte úrovně přítoků a spodních hladin s využitím metod popsaných v dokumentu Hydraulic Design Series Number 5 od Federální správy dálnic USA.
 • Navrhujte a analyzujte vývojové prvky s malým zásahem do přirozeného prostředí

  • Modelujte účinky šetrných zásahů do rozvoje krajiny na zadržování vody dříve, než vnikne do systému odvádění dešťové vody.​​
 • Navrhujte a analyzujte nádrže a výstupní struktury

  • Při práci využívejte software PondMaker, který vás provede matoucím bludištěm kroků při navrhování nádrže prostřednictvím postupného procesu poskytujícího neustálou zpětnou vazbu o vývoji návrhu. Stanovte maximální výstupní průtok, odhadněte kapacitu a zkontrolujte návrh odtoku i konečný návrh.​
 • Navrhujte systémy pro odvádění dešťových vod

  • Minimalizujte investiční náklady tak, že jednoduše zadáte vaše konstrukční omezení: rychlosti, sklonů, hloubky krytů a odpovídající odchylky potrubí a vstupů. Software doporučí nákladově nejefektivnější velikosti potrubí a převýšení dna kanálů při současném vyloučení zbytečného hloubení příkopů a zachování daných konstrukčních omezení.​
 • Simulujte hydraulické procesy pomocí více různých výpočetních postupů

  • Jednoduše přecházejte mezi více výpočetními nástroji podle typu systému, který analyzujete: k dispozici jsou nástroje na řešení Saint Venantových rovnic a racionálního/postupně se měnícího proudění.​
 • Provádějte simulace kvality vody

  • Simulujte vznikání, přítok, přenášení a úpravu uživatelsky definovaných škodlivých látek v jakémkoli počtu, například celkového množství rozptýlených pevných látek nebo těžkých kovů.
Shopping cart
Buy OpenFlows CivilStorm Now

Choose the licensing option that works best for you. You can take advantage of perpetual, term, or Bentley’s new Virtuoso Subscription. A Virtuoso Subscription includes your software application bundled with expert services delivered by Virtuosity, a Bentley company.

BUY NOW