• CivilStorm

  Kompletní správa odvádění dešťových vod v jednom nástroji

Obsáhlý software pro modelování a analýzu odvádění dešťových vod

Modelování systémů na odvádění dešťových vod může být velmi složité, neboť zahrnují různá záložní vedení a zpětné průtoky, přetížená potrubí a další prvky. CivilStorm je jediné řešení pro všechny vaše požadavky z hlediska modelování odvádění dešťových vod:
 • Detekujte úzká místa systémů, zvyšte jejich kapacitu a omezte rizika zaplavení prostředí dešťovou vodou, čímž dosáhnete shody s požadavky předpisů týkajících se dešťových vod 
 • Minimalizujte investice do vaší infrastruktury na základě optimalizovaných návrhů sítě a vzorových plánů pro celou vaši soustavu
Přečtěte si více +
  • Allocate and estimate stormwater loads
  • Design and analyze culverts
  • Design and analyze low impact development controls
  • Simulate hydraulics using multiple solvers
  • Simulate water quality
  • Allocate and estimate stormwater loads
  • Design and analyze culverts
  • Design and analyze low impact development controls
  • Simulate hydraulics using multiple solvers
  • Simulate water quality
Funkce
 • Stanovte místa zatížení dešťovými srážkami a jejich odhadovanou míru

  • Načítejte modely zatížení vyvolané odtokovými průtoky srážkové vody s využitím vestavěných údajů o rozložení srážek nebo uživatelsky definovaných výskytů srážek. K výpočtu odtokových průtoků se využívá nejvhodnější metoda odtoku pro daný projekt.​​
 • Analyzujte vstupní kapacity

  • Vypočítejte podíl odváděné dešťové vody, která bude vstupovat do vtoku, v porovnání s podílem, který bude přenášen dále do strouhy nebo nádrže na povrchu vozovky. Rychle ověřte, zda šíření průtoku ve strouze nepřekračuje konstrukční požadavky.​
 • Tvorba a správa hydraulických modelů

  • Rychle nastartujte proces vytváření modelu a jeho efektivní správy, abyste se mohli soustředit na zajištění nejlepších inženýrských rozhodnutí. Využijte a importujte mnoho dobře známých externích datových formátů, abyste dosáhli maximální návratnosti investic u geoprostorových a inženýrských dat a automatizovali tvorbu vstupních dat.
 • Navrhujte a analyzujte trativody

  • Vybírejte z knihovny standardních tvarů, materiálů a vstupních podmínek stok, potom vypočítejte úrovně přítoků a spodních hladin s využitím metod popsaných v dokumentu Hydraulic Design Series Number 5 od Federální správy dálnic USA.
 • Navrhujte a analyzujte vývojové prvky s malým zásahem do přirozeného prostředí

  • Modelujte účinky šetrných zásahů do rozvoje krajiny na zadržování vody dříve, než vnikne do systému odvádění dešťové vody.​​
 • Navrhujte a analyzujte nádrže a výstupní struktury

  • Při práci využívejte software PondMaker, který vás provede matoucím bludištěm kroků při navrhování nádrže prostřednictvím postupného procesu poskytujícího neustálou zpětnou vazbu o vývoji návrhu. Stanovte maximální výstupní průtok, odhadněte kapacitu a zkontrolujte návrh odtoku i konečný návrh.​
 • Navrhujte systémy pro odvádění dešťových vod

  • Minimalizujte investiční náklady tak, že jednoduše zadáte vaše konstrukční omezení: rychlosti, sklonů, hloubky krytů a odpovídající odchylky potrubí a vstupů. Software doporučí nákladově nejefektivnější velikosti potrubí a převýšení dna kanálů při současném vyloučení zbytečného hloubení příkopů a zachování daných konstrukčních omezení.​
 • Simulujte hydraulické procesy pomocí více různých výpočetních postupů

  • Jednoduše přecházejte mezi více výpočetními nástroji podle typu systému, který analyzujete: k dispozici jsou nástroje na řešení Saint Venantových rovnic a racionálního/postupně se měnícího proudění.​
 • Provádějte simulace kvality vody

  • Simulujte vznikání, přítok, přenášení a úpravu uživatelsky definovaných škodlivých látek v jakémkoli počtu, například celkového množství rozptýlených pevných látek nebo těžkých kovů.
Callout_SignArrows_CS13699_260x163
Tell me more!
Interested in finding out more about this application?
Contact Us
Contact Sales
Request a Quote
Request a price quote for a new CivilStorm license.
Request Quote