19 října, 2020

Společnost Arup zlepšuje návratnost investic o 25 % pomocí 3D modelování návrhu mostu v rámci vývoje nového městského centra Cherrywood v Dublinu

 

  • Společnost Arup byla znovu oslovena v souvislosti s návrhem mostu Grand Parade v Cherrywoodu jako udržitelného dopravního systému tvořícího centrální část rozvoje nového městského centra v irském Dublinu 
  • Bylo potřeba, aby návrh nejen zajistil bezpečné prostředí pro všechny uživatele mostu, ale také zapracoval krajinné a konstrukční architektonické prvky 
  • 3D modelování a propojené datové prostředí optimalizovaly konstruovatelnost a koordinaci s třetími stranami a umožnily projekt realizovat prostřednictvím daleko menšího týmu 
  • Díky softwaru od společnosti Bentley se proces modelování zkrátil na polovinu a návratnost investic se zvýšila o 25 % 

Přehled projektu

Most Grand Parade v Cherrywoodu je součástí rozvoje nového městského centra v irském Dublinu, který kombinuje obytné i maloobchodní prostory, parky a kancelářské prostory. Proto toto vyvíjející se předměstí na jihu irského hlavního města představuje významné obytné i pracovní sídlo. Most se spojí se stávajícím lehkým železničním mostem a bude se skládat ze dvou cyklostezek a chodníku pro pěší. Návrh potřeboval dále zajistit spojení v centru města na obou stranách silnice Wyattville a bezproblémově ji integrovat do městského prostředí ve formě stromů a měkkých krajinářských prvků, které poskytnou přístřeší a zajistí vizuální vybavenost. Konstrukce má dvě rozpětí, z nichž každé má délku 22,5 metru a skládá se z kompozitních ocelových nosníků s vnitřní železobetonovou palubní deskou, jejíž šířka se mění v rozsahu od 13,4 metru do 16,4 metru. Jedná se o komplikovaný projekt, protože náplní prací je výstavba páteřní silniční sítě, která zahrnuje silnici Grand Parade, a rozšíření viaduktu pro systém lehké železnice. 

Výzva 

Hlavní vývojář projektu, společnost Hines, pověřila společnost Arup vytvořením návrhu mostu Grand Parade přes spojovací silnici Wyattville. Návrháři si uvědomili, že potřebují optimalizovat konstruovatelnost a koordinaci mezi třetími stranami a že tradiční 2D výkresy jim k dosažení cílů nepomohou. Proto se společnost Arup rozhodla pro realizaci 3D modelu, neboť toto řešení vyhodnotila jako nejlepší řešení pro minimalizaci chyb v průběhu výstavby a hodnocení nákladů na veřejnou soutěž. Volba kompletního 3D modelu ale pro návrhářský tým představovala řadu výzev včetně výukové softwarové křivky, která obsahovala spletitou geometrii silnic a rozhraní mostů na omezené časové ose.  

Průlom 

Společnost Arup vybrala OpenBridge a ProStructures od společnosti Bentley k zajištění flexibility a získání podrobností o všech prvcích projektu včetně základů, opěr a pilířů, spodní konstrukce, ocelového nosníku kompozitu s betonovou palubou a fasádní nástavby. Uvedené aplikace pomohly společnosti provádět přesné 3D modelování mostů a celý projekt detailně zpracovat. OpenBridge Modeler pomohl urychlit modelování parametrické geometrie mostu a vykompenzovat dodatečný čas potřebný k rozvoji dovedností společnosti Arup. Podpora, které se produktovému týmu dostalo ze strany společnosti Bentley, pomohla vylepšit dovednosti projektového týmu v ProConcrete a ProSteel. To vedlo k lepší efektivitě při realizaci 3D modelů výztuží a ocelových konstrukcí a také při výrobě 2D výkresů. Bylo snadné realizovat geometrii mostu v OpenBridge během procesu koordinace mezi společností Arup, architektem a externími konzultanty.  

Když si společnost Arup vyzkoušela ProjectWise na jiných projektech, neměla již s přechodem na tuto platformu žádný problém. Tuto platformu používala jako jedinou databázi pro data návrhu. Ukázala se být nejlepší volbou pro implementaci standardních schémat. K poskytnutí revizních relací jak samostatného modelu mostu, tak jeho koordinované verze, se použili iTwin Services, které obsahovaly referenční modely všech zúčastněných stran. Webová platforma iTwin Design Review umožnila vzdálenou kontrolu, komentování a měření položek, které vyžadovaly další potvrzení a odpověď projektanta. 

Společnost Arup zajistila víceoborovému projektovému týmu plnou integritu projektových dat prostřednictvím propojeného datového prostředí s využitím ProjectWise. Propojené datové prostředí společnosti Bentley vytvořilo robustní platformu pro řízení projektů veškerého víceoborového digitálního obsahu, výkresů, zpráv a informací vyměňovaných mezi externími konzultanty a architekty. Flexibilita ProjectWise umožnila při technických schůzkách interního projektového týmu a externích schůzkách s klientem nebo třetími stranami snadný přístup k modelům projektové koordinace. 

LumenRT umožnil společnosti Arup vyvíjet obrázky a videa ve vysokém rozlišení (ve 2D i 3D) a také modely virtuální reality, které klientům a zúčastněným stranám umožnily poskytovat zpětnou vazbu v průběhu celého návrhového procesu. Tento proces zvýšil spokojenost klientů, zlepšil schvalovací proces a poskytl vysoce kvalitní a přesné zobrazení nového mostu. 

„Díky pracovnímu toku společnosti Bentley Systems došlo ke zjednodušení návrhového procesu mostu Grand Parade v Cherrywoodu a zlepšení komunikace a produktivity týmu,“ uvedl Pawel Ogonowski, vedoucí mostní inženýr a projektový manažer společnosti Arup. „Inteligentní parametrické modelování a plynulé propojení mezi OpenBridge, OpenRoads a ProStructures umožnilo tento projekt realizovat v těsném termínu. S ProjectWise a s využitím iTwin Design Review se projekt mohl sdílet a zúčastněné strany na něm mohly řízeně spolupracovat. Výsledek prezentovaný prostřednictvím obrázků, videí a virtuální reality ve vysokém rozlišení – vykreslené v LumenRT – znamenal přidanou hodnotu pro klienta.“ 

Výsledek 

Díky použití ProjectWise se společnosti Arup podařilo zjednodušit pracovní toky a zlepšit kvalitu a efektivitu projektového týmu. Inteligentní a interaktivní využívání digitálních pracovních toků zahrnujících OpenRoads, OpenBridge a ProStructures společnosti umožnilo snížit rizika a minimalizovat chyby. Vedle toho procesy datové spolupráce, komunikace a řízení společnosti umožnily projekt realizovat v rámci dohodnutého rozpočtu a harmonogramu. 

Tento projekt získal několik výhod díky využití pracovních toků v softwaru od společnosti Bentley. Tyto výhody se promítly do všech fází výběrového řízení a také do podrobného zpracování návrhu. Použití OpenBridge zkrátilo proces modelování o polovinu ve srovnání s použitím alternativních řešení a zlepšilo návratnost investic do návrhu zhruba o 25 %. 

Úroveň podrobností dosažená ve 3D modelech a integrace s vizualizačním softwarem umožnily zúčastněným stranám poskytnout zpětnou vazbu na přesné zobrazení návrhu mostu. Změny provedené jako reakce na tuto zpětnou vazbu pomohly zajistit, aby návrh mostu odpovídal potřebám komunity včetně zajištění přístupných a bezpečných pěších a cyklistických stezek a propojení s udržitelnou dopravní sítí v Dublinu. 

# # 

© 2020 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, logo společnosti Bentley, iTwin, LumenRT, OpenBridge, OpenBridge Modeler, OpenRoads, ProConcrete, ProjectWise, ProSteel a ProStructures jsou registrované nebo neregistrované ochranné známky nebo značky služby společnosti Bentley Systems, Incorporated, nebo jedné z jejích plně vlastněných přímých či nepřímých dceřiných společností. Veškeré ostatní názvy značek a produktů jsou ochranné známky jejich příslušných vlastníků.  

    • Cherrywood Grand Parade Bridge
    • Cherrywood Grand Parade Bridge