Zasady użytkowania Bentley Web Properties

Ostatnia zmiana: 28 lutego 2019 r.

Witamy w Bentley Systems, Incorporated („"Bentley”) Web Properties ("Web Properties"). W przypadku subskrybentów jakichkolwiek programów subskrypcji Bentley („Subskrybent”) i zawarcia pisemnej Umowy w sprawie programu („Umowa programu"), Umowa programu w połączeniu z mającą zastosowanie umową licencyjną użytkownika końcowego oraz poniższe zasady użytkowania („Zasady użytkowania”) regulują zasady korzystania z Web Properties oraz wszelkich informacji, dokumentów, produktów, oprogramowania, grafiki i usług („Materiały”), które można pobrać lub uzyskać w inny sposób. W przypadku Subskrybentów, poniższe Zasady użytkowania są związane z Umową na wiele sposobów w ramach właściwej Umowy programu. W przypadku użytkowników, którzy nie mieszczą się w żadnej z powyższych kategorii, niniejsze Zasady użytkowania dotyczą korzystania z Web Properties. Przestrzeganie zasad umowy oraz niniejszych Zasad użytkowania jest warunkiem zawieszającym do korzystania z Web Properties. Uzyskując dostęp, korzystając lub pobierając Materiały z Web Properties, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Zasady użytkowania. Jeśli użytkownik nie zgadza się z niniejszymi Zasadami użytkowania, nie powinien korzystać z Web Properties.

 1. Akceptacja Zasad użytkowania
 2. Zakaz ujawnienia
 3. Opis usług
 4. Prywatność i ochrona danych osobowych
 5. Ograniczenie użytkowania do celów osobistych i niekomercyjnych
 6. Informacja dotycząca dokumentów dostępnych w Web Properties
 7. Informacja dotycząca oprogramowania dostępnego w Web Properties
 8. WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI
 9. Przepisy lokalne; Kontrola eksportu
 10. Zabezpieczenie roszczeń
 11. Konto użytkownika, hasło oraz bezpieczeństwo
 12. Zakaz bezprawnego lub zabronionego korzystania
 13. Korzystanie z usług
 14. Materiały dostarczone lub zamieszczone w Web Properties
 15. Zawiadomienia i procedura zgłaszania roszczeń dotyczących naruszenia praw autorskich
 16. Odnośniki do stron innych firm
 17. Zastrzeżenie materiałów innych firm
 18. Zasady traktowania niezamówionych koncepcji
 19. Informacja dotycząca praw autorskich i najczęściej zadawane pytania
 20. Znaki towarowe
 21. Różne


Akceptacja Zasad użytkowania

Dostępne Web Properties podlegają następującym Zasadom użytkowania ("ZU"). Firma Bentley zastrzega sobie prawo do aktualizacji ZU w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Najbardziej aktualną wersję ZU można przeglądać klikając hiperłącze „Zasady użytkowania”, znajdujące się na dole stron Web Properties.

Zakaz ujawnienia

Jakakolwiek część Web Properties, która nie została ujawniona publicznie nie może być ujawniona ani omawiana – z zastrzeżeniem takiej części Web Properties – do czasu jej publicznego ogłoszenia przez firmę Bentley

Opis usług

Web Properties zapewniają dostęp do różnorodnych zasobów, w tym narzędzi programistycznych, stron z plikami do pobrania, forów komunikacyjnych i informacji o produktach (łącznie zwane „Usługi”). Usługi, w tym wszelkie aktualizacje, ulepszenia, nowości, nowe funkcje i/lub dodanie nowych Web Properties, podlegają ZU.

Prywatność i ochrona danych osobowych

Zobacz dokument Ochrona prywatności dotyczący gromadzenia i wykorzystywania informacji.

Ograniczenie użytkowania do celów osobistych i niekomercyjnych

O ile nie określono inaczej, Usługi wykorzystywane są do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może modyfikować, kopiować, dystrybuować, przekazywać, wyświetlać, wykonywać, reprodukować, publikować, licencjonować, tworzyć prac pochodnych, przekazywać ani sprzedawać żadnych informacji, oprogramowania i/lub produktów lub usług uzyskanych za pomocą Usług.

Informacja dotycząca dokumentów dostępnych w Web Properties

Użytkownik może korzystać z „Dokumentów” (takich jak białe księgi, informacje prasowe, arkusze danych, najczęściej zadawane pytania, i tak dalej), znajdujących się w Usługach, pod warunkiem, że (1) wszystkie kopie Dokumentów wskazują, iż wyłącznym właścicielem praw autorskich jest firma Bentley, (2) użytkownik korzysta z tych dokumentów w celach informacyjnych i niekomercyjnych lub osobistych i nie kopiuje ani nie publikuje żadnych Dokumentów w komputerze sieciowym, ani nie nadaje w jakichkolwiek mediach, (3) użytkownik nie modyfikuje żadnych Dokumentów. Akredytowane instytucje edukacyjne, takie jak K-12, uczelnie wyższe, szkoły prywatne/publiczne i szkoły społeczne, mogą pobierać i kopiować Dokumenty do dystrybucji w klasie. Dystrybucja poza klasą wymaga pisemnej zgody. Wykorzystywanie do innych celów jest zabronione prawnie i może skutkować surowymi karami za przestępstwa w rozumieniu kodeksu cywilnego i karnego. Przeciwko osobom naruszającym te postanowienia będą wysuwane zarzuty w maksymalnym możliwym zakresie.

Do Dokumentów wymienionych powyżej nie zalicza się projektu ani układu strony posiadanych, obsługiwanych, licencjonowanych lub kontrolowanych Web Properties. Elementy Web Properties są chronione przez wizualną postać produktu, znak towarowy, ustawę o nieuczciwej konkurencji oraz inne przepisy i nie mogą być kopiowane ani naśladowane w całości czy w części. Żadne logo, grafika, dźwięk lub obraz z Web Properties nie mogą być kopiowane ani retransmitowane bez wyraźnej zgody firmy Bentley.

FIRMA BENTLEY I/LUB JEJ POSZCZEGÓLNI DOSTAWCY NIE GWARANTUJĄ PRZYDATNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W DOKUMENTACH ORAZ ILUSTRACJACH OPUBLIKOWANYCH W RAMACH USŁUG DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. WSZELKIE TAKIE DOKUMENTY I POWIĄZANE ELEMENTY GRAFICZNE SĄ DOSTARCZANE BEZ ŻADNYCH GWARANCJI NINIEJSZYM FIRMA BENTLEY I/LUB JEJ POSZCZEGÓLNI DOSTAWCY WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI DOTYCZĄCE TYCH INFORMACJI, W TYM WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, JAWNE, DOROZUMIANE LUB USTAWOWE PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU I NIENARUSZALNOŚCI. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA BENTLEY I/LUB JEJ POSZCZEGÓLNI DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY CELOWE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE CZY JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA, UTRATY DANYCH LUB ZYSKÓW CZY TO W WYNIKU WYKONANIA UMOWY, NIEDBALSTWA LUB INNYCH ZDARZEŃ, JAKIE ZAISTNIAŁY W WYNIKU LUB W ZWIĄZKU Z UŻYCIEM INFORMACJI DOSTĘPNYCH ZA POMOCĄ USŁUG.

DOKUMENTY I ILUSTRACJE DO NICH OPUBLIKOWANE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI TECHNICZNE LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. CO PEWIEN CZAS W NINIEJSZYCH INFORMACJACH WPROWADZANE SĄ ZMIANY. FIRMA BENTLEY I/LUB JEJ POSZCZEGÓLNI DOSTAWCY MOGĄ W DOWOLNYM CZASIE WPROWADZAĆ ULEPSZENIA I/LUB ZMIANY W OPISANYCH PRODUKTACH I/LUB PROGRAMACH.

Informacja dotycząca oprogramowania dostępnego w Web Properties.

Wszelkie oprogramowanie udostępniane do pobrania z Usług („Oprogramowanie”) jest chronione prawami autorskimi firmy Bentley i/lub jej dostawców. Korzystanie z Oprogramowania podlega warunkom umowy licencyjnej zawartej z użytkownikiem końcowym, o ile istnieje, dołączonej do Oprogramowania („Umowa licencyjna”). Użytkownik końcowy nie może zainstalować Oprogramowania, do którego jest dołączona Umowa licencyjna lub które zawiera Umowę licencyjną, jeśli uprzednio nie zgodzi się na jej warunki.

Oprogramowanie jest udostępniane do pobierania wyłącznie przez użytkowników końcowych, zgodnie z Umową licencyjną. Powielanie lub dalsze rozpowszechnianie Oprogramowania w sposób niezgodny z Umową licencyjną jest zakazane z mocy prawa i może być surowo karane na gruncie prawa cywilnego i karnego. Przeciwko osobom naruszającym postanowienia umowy będą wysuwane zarzuty w maksymalnym możliwym zakresie.

NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, KOPIOWANIE LUB REPRODUKOWANIE OPROGRAMOWANIA NA INNY SERWER LUB DO INNEJ LOKALIZACJI W CELU DALSZEGO REPRODUKOWANIA LUB REDYSTRYBUOWANIA JEST ZABRONIONE, O ILE TAKIE REPRODUKOWANIE LUB REDYSTRYBUOWANIE NIE ZOSTAŁO WYRAŹNIE DOPUSZCZONE W UMOWIE LICENCYJNEJ DOŁĄCZONEJ DO OPROGRAMOWANIA.

JEŚLI OPROGRAMOWANIE JEST OBJĘTE GWARANCJĄ, JEŚLI W OGÓLE, TO WYŁĄCZNIE NA WARUNKACH PODANYCH W UMOWIE LICENCYJNEJ. ZA WYJĄTKIEM GWARANCJI ZAWARTEJ W UMOWIE LICENCYJNEJ, FIRMA BENTLEY NINIEJSZYM WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE ORAZ WARUNKI DOTYCZĄCE TEGO OPROGRAMOWANIA, W TYM WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, JAWNE, DOROZUMIANE LUB USTAWOWE PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU I NIENARUSZALNOŚCI.

DLA WYGODY UŻYTKOWNIKA FIRMA BENTLEY MOŻE UDOSTĘPNIAĆ NARZĘDZIA I APLIKACJE UŻYTKOW E DO WYKORZYSTANIA I/LUB DO POBIERANIA JAKO CZĘŚĆ USŁUG LUB PRODUKTÓW OPROGRAMOWANIA. BENTLEY NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI CO DO DOKŁADNOŚCI WYNIKÓW LUB REZULTATÓW OSIĄGANYCH DZIĘKI ZASTOSOWANIU TAKICH NARZĘDZI I APLIKACJI UŻYTKOWYCH. KORZYSTAJĄC Z NARZĘDZI UDOSTĘPNIANYCH W USŁUGACH LUB OPROGRAMOWANIU BENTLEY, NALEŻY RESPEKTOWAĆ PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ INNYCH PODMIOTÓW.

PRAWA OGRANICZONE Usługi świadczone na tej stronie internetowej oraz wszelkie związane z nimi oprogramowanie lub dokumentacja są objęte ograniczonymi prawami i stanowią „komercyjne oprogramowanie komputerowe” i „dokumentację do komercyjnego oprogramowania komputerowego”, odpowiednio, zgodnie z 48 C.F.R. 12.212 i 227.7202 oraz „zastrzeżone oprogramowanie komputerowe”, zgodnie z 48 C.F.R. 52.227-19(a), stosownie do przypadku. Używanie, modyfikacja, reprodukcja, publikowanie, przedstawianie, wyświetlanie lub ujawnianie oprogramowania i towarzyszącej mu dokumentacji przez rząd Stanów Zjednoczonych podlega ograniczeniom określonym w niniejszej Umowie oraz na podstawie 48 C.F.R. 12.212, 52.227-19, 227.7202 i 1852.227-86, stosownie do przypadku. Wykonawcą /Producentem jest Bentley Systems, Incorporated 685 Stockton Drive Exton, PA 19341-0678.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wykorzystanie Web Properties oraz jakichkolwiek materiałów w nich zawartych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Z powodu licznych możliwych źródeł informacji dostępnych za pośrednictwem Web Properties i nieodłącznych elementów niepewności dystrybucji elektronicznej, mogą występować opóźnienia, pominięcia, nieścisłości lub inne problemy związane z takimi informacjami. Poleganie na informacjach znajdujących się w Web Properties odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Użytkownik sam ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody w swoim systemie komputerowym lub utratę danych spowodowane korzystaniem z Web Properties. W stanach, w których wykluczenie odszkodowania jest wyraźnie zabronione, użytkownik zgadza się, że odpowiedzialność firmy Bentley, jeśli w ogóle, jest ograniczona i nie przekroczy pięćdziesięciu dolarów (50$).

WYŁĄCZENIE GWARANCJI: JEŚLI NIE OKREŚLONO INACZEJ, MATERIAŁY WEB PROPERTIES SĄ DOSTARCZANE W POSTACI „JAKIEJ SĄ”. FIRMA BENTLEY WYŁĄCZA WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE WARUNKI, OŚWIADCZENIA I GWARANCJE, W TYM DOMNIEMANE GWARANCJE I WARUNKI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI, O ILE TO TAKIE WYŁĄCZENIA NIE SĄ PRAWNIE NIEWAŻNE. FIRMA BENTLEY NIE WYDAJE ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI CO DO JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI, PRAWDZIWOŚCI, DOKŁADNOŚCI CZY KOMPLETNOŚCI MATERIAŁÓW WEB PROPERTIES. WSZELKIE PYTANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW NALEŻY KIEROWAĆ DO DOSTAWCÓW TYCH MATERIAŁÓW. FIRMA BENTLEY NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI NIE SKŁADA OŚWIADCZEŃ, ŻE WEB PROPERTIES, MATERIAŁY LUB USŁUGI OFEROWANE W WEB PROPERTIES BĘDĄ SPEŁNIAŁY WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA I BĘDĄ DZIAŁAŁY NIEPRZERWANIE, BEZPIECZNIE LUB BEZ BŁĘDÓW.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: FIRMA BENTLEY NIE ODPOWIADA ZA SZKODY DOZNANE W WYNIKU KORZYSTANIA, MODYFIKOWANIA, DODAWANIA, KOPIOWANIA, ROZPOWSZECHNIANIA LUB POBIERANIA MATERIAŁÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W WEB PROPERTIES FIRMA BENTLEY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, DOMNIEMANE, SPECJALNE LUB WYNIKOWE (W TYM UTRATA UDZIAŁU RYNKOWEGO, UTRATA PRZYCHODÓW, ZYSKÓW, NIEMOŻNOŚĆ UŻYTKOWANIA, UTRATA DANYCH LUB INNYCH KORZYŚCI GOSPODARCZYCH) JAKIEKOLWIEK WYNIKAJĄ Z TYTUŁU NARUSZENIA LUB CZYNU ZABRONIONEGO, NAWET JEŚLI FIRMA BENTLEY ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD.

UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ ZABEZPIECZYĆ FIRMĘ BENTLEY I ZGADZA SIĘ NIE OSKARŻAĆ BENTLEY W ZWIĄZKU Z WSZELKIMI ROSZCZENIAMI WYNIKAJĄCYMI Z KORZYSTANIA Z WEB PROPERTIES, MATERIAŁÓW CZY USŁUG OFEROWANYCH ZA POŚREDNICTWEM WEB PROPERTIES.

Przepisy lokalne; Kontrola eksportu

Firma Bentley kontroluje i zarządza Web Properties ze swoich siedzib w różnych miejscach w Stanach Zjednoczonych i nie gwarantuje, że materiały te są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych lokalizacjach. W przypadku korzystania z Web Properties z innych lokalizacji, użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów lokalnych, w tym między innymi, przepisów eksportowych i importowych obowiązujących w innych krajach.

O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, wszystkie materiały marketingowe i promocyjne znajdujące się w Web Properties są kierowane wyłącznie do osób prywatnych, firm i innych podmiotów znajdujących się na terenie Stanów Zjednoczonych.

Materiały podlegają amerykańskim ustawom, przepisom i wymogom dotyczących kontroli eksportu. Użytkownik wyraża zgodę, niezależnie od wszelkich ujawnień dokonanych przez siebie w stosunku do firmy Bentley dotyczących ostatecznego przeznaczenia jakichkolwiek Materiałów, że nie może eksportować lub przekazywać Materiałów, bezpośrednio lub pośrednio ani jakiejkolwiek ich części lub dowolnego systemu zawierającego takie Materiały bądź jakiejkolwiek ich części nikomu, kto znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi bez uprzedniego spełnienia ściśle i w pełni wszystkich kontroli eksportu, które mogą zostać nałożone na materiały przez rząd Stanów Zjednoczonych oraz innego kraju lub organizacji narodów, w obrębie których jurysdykcji użytkownik korzysta z materiałów. Kraje podlegające ograniczeniom w wyniku działań rządu Stanów Zjednoczonych mogą ulec zmianie, a użytkownik jest odpowiedzialny za podporządkowanie się wymogom rządu Stanów Zjednoczonych, ponieważ mogą one być zmieniane co pewien czas oraz ponosi on wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie licencji celem eksportu lub ponownego eksportu, zgodnie z wymogami. Użytkownik wynagradza straty, broni i zabezpiecza firmę Bentley przed naruszeniem swoich obowiązków wynikających z niniejszego rozdziału.

Zabezpieczenie roszczeń  

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek korzystanie z Usług znajdujących w Web Properties sprzeczne z niniejszą Umową lub jakiekolwiek przekazywanie, udzielanie sublicencji, kopiowanie lub ujawnienie informacji technicznych lub materiałów związanych z usługami świadczonymi w Web Properties może wyrządzić nieodwracalne szkody firmie Bentley, jej podmiotom stowarzyszonym, dostawcom i innym podmiotom upoważnionym przez Bentley do odsprzedaży, rozpowszechniania lub promowania usług świadczonych na tej stronie internetowej ("Pośrednicy sprzedaży"), a w takich okolicznościach, firma Bentley, jej podmioty stowarzyszone, dostawcy i pośrednicy sprzedaży będą mieli prawo do sprawiedliwego zadośćuczynienia, bez zamieszczania kaucji lub innego zabezpieczenia, włącznie z, ale nie ograniczając się do, wstępnego i trwałego zabezpieczenia roszczeń.

Konto użytkownika, hasło oraz bezpieczeństwo

Jeżeli którakolwiek z Usług wymaga założenia konta, należy zakończyć proces rejestracji podając aktualne, pełne i dokładne informacje wskazane w obowiązującym formularzu rejestracyjnym. Należy też wybrać hasło i nazwę użytkownika. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła i konta. Ponadto, użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie czynności wykonywane w ramach swojego konta. Użytkownik zobowiązuje się natychmiast powiadomić firmę Bentley o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu swojego konta lub innym naruszeniu zasad bezpieczeństwa. Firma Bentley nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku korzystania z jego hasła lub konta przez inne osoby, za wiedzą lub bez wiedzy użytkownika. Jednakże użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za straty poniesione przez Bentley lub inną stronę, gdy ktoś inny używa konta lub hasła użytkownika. Nie można używać konta innej osoby w żadnym momencie bez zgody właściciela konta.

Zakaz bezprawnego i zabronionego korzystania

Warunkiem korzystania z Usług jest to, że użytkownik nie będzie wykorzystywał Usług do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem lub zakazanych w niniejszych warunkach i uwagach. Użytkownik nie może korzystać z Usług w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić Web Properties lub sieć/sieci podłączone do dowolnej Web Properties ani przeszkadzać innym w prawidłowym korzystaniu z Usług. Użytkownik nie może podejmować prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do Usług, innych kont, systemów komputerowych lub sieci podłączonych do dowolnej Web Property ani do dowolnych Usług w drodze hakowania, podkradania haseł i innymi sposobami. Użytkownik nie może podejmować prób zdobycia materiałów lub informacji środkami, które nie są celowo udostępnione w Usługach.

Korzystanie z usług

Usługi mogą obejmować usługi e-mail, BBS, czat, grupy dyskusyjne, fora, wiki, blogi, strony społecznościowe, prywatne strony internetowe, kalendarze, albumy zdjęć, kartoteki plików i/lub inne wiadomości czy też usługi komunikacyjne umożliwiające komunikację z innymi (pojedynczo „Usługa komunikacyjna” i łącznie „Usługi komunikacyjne”). Użytkownik zgadza się korzystać z Usług komunikacyjnych w celu zamieszczania postów, wysyłania i odbierania wiadomości i materiałów, które są właściwe oraz, w stosownych przypadkach, związane z daną Usługą komunikacyjną. Tytułem przykładu, co nie stanowi przy tym żadnego ograniczenia, użytkownik wyraża zgodę, że podczas korzystania z Usług komunikacyjnych nie będzie:

 • korzystać z Usług komunikacyjnych w związku z badaniami, konkursami, piramidami, łańcuszkami, niechcianą pocztą, spamem, lub powielanymi czy niezamawianymi wiadomościami (handlowymi lub innymi).
 • zniesławiać, obrażać, nękać, śledzić, grozić lub w inny sposób naruszać prawa (takie jak prawo do prywatności i unikania rozgłosu) innych osób.
 • publikować, zamieszczać, wgrywać, rozprowadzać lub rozpowszechniać tematów, nazw, materiałów lub informacji, które są niestosowne, bluźniercze, oszczercze, obsceniczne, nieprzyzwoite lub niezgodne z prawem.
 • wgrywać lub udostępniać w inny sposób plików zawierających obrazy, zdjęcia, oprogramowanie lub inne materiały chronione prawami własności intelektualnej, w tym przykładowo i nie ograniczając się do, prawa autorskie lub przepisy o znakach towarowych (lub prawami do prywatności i unikania rozgłosu), o ile nie jest właścicielem lub nie sprawuje kontroli nad takimi prawami bądź otrzymał wszystkie niezbędne pozwolenia.
 • używać materiałów lub informacji, w tym obrazów lub zdjęć, dostępnych za pośrednictwem Usług w sposób, który narusza prawa autorskie, znak towarowy, patent, tajemnicę handlową lub prawa własności należące do innych osób.
 • przesyłać plików zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, agentów czyszczących, uszkodzone pliki lub inne podobne oprogramowanie lub programy, które mogą uszkodzić działanie komputera lub własność innej osoby.
 • reklamować lub oferować do sprzedaży bądź zakupu towarów lub usług w celach biznesowych, o ile Usługi komunikacyjne nie zezwalają na wysyłanie takich wiadomości.
 • pobierać plików opublikowanych przez innego użytkownika Usług komunikacyjnych, o których użytkownik wie lub powinien wiedzieć, że ich kopiowanie, prezentowanie, odtwarzanie i/lub rozpowszechnianie w ten sposób jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 • fałszować lub usuwać informacji o zarządzaniu prawami autorskimi, takich jak oznaczenia autorskie, prawne lub inne właściwe powiadomienia lub znaki zastrzeżone lub oznaczenie pochodzenia czy źródła oprogramowania lub innych materiałów zawartych w pliku, który jest ładowany.
 • ograniczać lub uniemożliwiać innym użytkownikom korzystania przez nich z Usług komunikacyjnych.
 • naruszać kodeksu postępowania lub innych wytycznych, które mogą dotyczyć dowolnej Usługi komunikacyjnej.
 • gromadzić lub zbierać informacji o innych użytkownikach, w tym adresy poczty elektronicznej.
 • naruszać obowiązujących praw i przepisów.
 • Tworzyć nieprawdziwych tożsamości celem wprowadzania innych w błąd.
 • używać, pobierać lub w inny sposób kopiować, lub dostarczyć (nawet za opłatą) osobie lub podmiotowi jakiegokolwiek katalogu użytkowników Usług lub informacji o innym użytkowniku czy informacji o korzystaniu lub jakiejkolwiek ich części.

Firma Bentley nie ma obowiązku monitorowania Usług komunikacyjnych. Jednakże firma Bentley zastrzega sobie prawo do przeglądania materiałów zamieszczanych w Usługach komunikacyjnych i usuwania materiałów według własnego uznania. Firma Bentley zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do niektórych lub wszystkich Usług komunikacyjnych w dowolnym czasie, bez uprzedzenia, z dowolnego powodu.

Firma Bentley zastrzega sobie prawo do ujawnienia w każdej chwili informacji, które firma Bentley uznaje za konieczne celem przestrzegania obowiązującego prawa, przepisów, procesu prawnego lub rządowego wymogu, bądź do edycji, odmowy umieszczenia lub usunięcia wszelkich informacji lub materiałów, w całości lub częściowo, według swojego uznania.

Podając identyfikowalne dane osobowe własne lub swojej rodziny w ramach dowolnej Usługi komunikacyjnej, użytkownik powinien zachować ostrożność. Firma Bentley nie kontroluje ani nie zatwierdza zawartości, wiadomości lub informacji znajdujących w jakichkolwiek Usługach komunikacyjnych i dlatego wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialności w odniesieniu do Usług komunikacyjnych i wszelkich działań wynikających z uczestnictwa w jakichkolwiek Usługach komunikacyjnych. Menedżerowie i podmioty hostujące Usługi komunikacyjne nie są upoważnionymi rzecznikami firmy Bentley i ich poglądy nie muszą odzwierciedlać poglądów firmy Bentley.

Materiały przesłane do Usług komunikacyjnych mogą podlegać zamieszczonym ograniczeniom dotyczącym użytkowania, powielania i/lub rozpowszechniania; użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych ograniczeń, jeśli pobiera materiały.

Materiały dostarczone lub zamieszczone w Web Properties

Firma Bentley nie rości sobie praw własności do materiałów przekazanych przez użytkownika Web Properties (w tym opinii i propozycji) lub opublikowanych, wprowadzonych albo przesłanych do Usług czy stowarzyszonych z nimi usług w celu prezentacji publicznej lub celem udostępnienia członkom określonej publicznej lub prywatnej społeczności, (pojedynczo „Materiał przekazany” i łącznie „Materiały przekazane”). Jednakże, przez zamieszczenie, przesłanie, wprowadzenie, dostarczenie lub przekazywanie takich Materiałów, użytkownik udziela firmie Bentley, jej podmiotom stowarzyszonym oraz odpowiednim licencjobiorcom zgody na korzystanie z Materiałów przekazanych w związku z prowadzoną przez nich działalnością internetową (w tym, bez ograniczeń, wszystkie Web Properties) z uwzględnieniem, i nie ograniczając się do, praw licencyjnych do: kopiowania, rozpowszechniania, przesyłania, publicznego prezentowania, publicznego odtwarzania, powielania, edytowania, tłumaczenia i zmiany formatu Materiałów przesłanych przez użytkownika; do publikacji nazwiska użytkownika w połączeniu z przesłanymi Materiałami; a także gwarantuje prawo do udzielania podlicencji na takie prawa każdemu dostawcy Usług.

Jak przewidziano w niniejszym dokumencie, żadne odszkodowania nie będą wypłacane w odniesieniu do korzystania z Materiałów przekazanych. Firma Bentley nie ma obowiązku zamieszczenia lub wykorzystania Materiałów przekazanych przez użytkownika, a także może usuwać dowolne Materiały w dowolnym czasie, według własnego uznania.

Publikując Materiał przekazany, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada lub w inny sposób kontroluje wszelkie prawa do Materiału przekazanego zgodnie z warunkami wyszczególnionymi w tych Zasadach użytkowania, w tym również, ale nie wyłącznie, wszelkie prawa konieczne do udostępnienia, publikowania, wprowadzenia i przesyłania Materiałów przekazanych.

Oprócz gwarancji i oświadczenia określonych powyżej, użytkownik zamieszczając Materiał przekazany zawierający obrazy, fotografie, obrazki, lub który są w inny sposób stanowi graficzną całość lub część („Obrazy”) gwarantuje i oświadcza, że (a) jest właścicielem praw autorskich do takich Obrazów, albo że właściciel praw autorskich do takich Obrazów udzielił użytkownikowi zezwolenia do wykorzystania takich Obrazów lub jakichkolwiek treści i/lub obrazów zawartych w takich Obrazach zgodnie ze sposobem i celem wykorzystania przez użytkownika oraz w inny sposób dozwolony przez RK, (b) ma prawa niezbędne do udzielania licencji i sublicencji opisane w niniejszym RK (c) każda osoba przedstawiona na takich Obrazach, jeśli w ogóle, dostarczyła zgodę na wykorzystanie Obrazów, jak określono w niniejszym RK, w tym, tytułem przykładu, a nie jako ograniczenie, dystrybucję, pokaz publiczny i kopiowanie takich Obrazów. Publikując zdjęcia, użytkownik daje pozwolenie (a) wszystkim członkom Web Properties (dla każdego obrazu dostępnego dla członków Web Properties) i/lub (b) ogółowi społeczeństwa (dla każdego obrazu dostępnego w dowolnym miejscu w Usługach, innego niż prywatna społeczność) na wykorzystanie obrazów w związku z ich użyciem, jak zezwalają na to Zasady użytkowania którejkolwiek z Usług (w tym, tytułem przykładu, a nie ograniczenia, wykonywanie odbitek i upominków, które zawierają takie Obrazy), oraz włączając, bez ograniczeń, niewyłączną, ogólnoświatową, nieodpłatną licencję na: kopiowanie, rozpowszechnianie, przesyłanie, publiczne pokazywanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie, edytowanie, tłumaczenie i sformatowanie Obrazów bez podawania imienia i nazwisko użytkownika oraz prawa do udzielania sublicencji tych praw dowolnemu dostawcy Usług. Licencje udzielone w poprzednich zdaniach dla Obrazów wygasną w momencie całkowitego usunięcia tych Obrazów z Usług, ale takie rozwiązanie nie narusza licencji udzielonej w związku z takimi Obrazami przed całkowitym usunięciem. Żadne odszkodowania nie będą wypłacane w odniesieniu do korzystania z Obrazów użytkownika.

Zawiadomienia i procedura zgłaszania roszczeń dotyczących naruszenia praw autorskich

Na mocy tytułu 17 Kodeksu Stanów Zjednoczonych (United States Code), sekcji 512(c)(2) powiadomienia o roszczeniach dotyczących naruszenia praw autorskich należy przesyłać do wyznaczonego agenta usługodawcy.

Odnośniki to do stron internetowych osób trzecich

ŁĄCZA W TYM OBSZARZE PROWADZĄ POZA WEB PROPERTIES. FIRMA BENTLEY NIE MA WPŁYWU NA WITRYNY DOCELOWE TYCH ŁĄCZY I NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ICH TREŚĆ, ZA ŁĄCZA ZAWARTE W TYCH WITRYNACH ANI ZA JAKIEKOLWIEK ZMIANY LUB AKTUALIZACJE TYCH WITRYN. FIRMA BENTLEY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZEKAZY TYPU WEBCAST ANI INNE PRZEKAZY ODEBRANE Z WITRYN, DO KTÓRYCH PROWADZĄ TE ŁĄCZA FIRMA BENTLEY OFERUJE TE ŁĄCZA TYLKO DLA WYGODY UŻYTKOWNIKA, A UDOSTĘPNIENIE DANEGO ŁĄCZA NIE JEST RÓWNOWAŻNE Z APROBATĄ ZAWARTOŚCI OKREŚLONEJ WITRYNY PRZEZ FIRMĘ BENTLEY.

Zastrzeżenie materiałów osób trzecich

Firma Bentley nie uwierzytelniła samodzielnie Materiałów dostarczonych przez dostawców zewnętrznych, w całości lub w części. Firma Bentley nie przewiduje dostarczenia, sprzedaży, licencji lub dzierżawy żadnych Materiałów innych niż te, które zostały uznane za udostępnione przez firmę Bentley. Firma Bentley nie udziela żadnych gwarancji ani nie wydaje oświadczeń w odniesieniu do Materiałów osób trzecich.

Zasady traktowania niezamówionych koncepcji

FIRMA BENTLEY ANI JEJ PRACOWNICY NIE PRZYJMUJĄ ANI NIE ROZPATRUJĄ NIEZAMÓWIONYCH KONCEPCJI, W TYM KONCEPCJI NOWYCH KAMPANII REKLAMOWYCH, NOWYCH PROMOCJI, NOWYCH PRODUKTÓW LUB TECHNOLOGII, PROCESÓW, MATERIAŁÓW, PLANÓW MARKETINGOWYCH LUB NOWYCH NAZW PRODUKTÓW. UPRASZA SIĘ O NIEPRZYSYŁANIE ŻADNYCH ORYGINALNYCH DZIEŁ SZTUKI, PRÓBEK, PREZENTACJI ANI INNYCH PRAC. ZASADY TE MAJĄ NA CELU JEDYNIE UNIKNIĘCIE POTENCJALNYCH NIEPOROZUMIEŃ LUB SPORÓW W SYTUACJACH, GDY PRODUKTY LUB STRATEGIE MARKETINGOWE FIRMY INTEL MOGŁYBY WYDAWAĆ SIĘ PODOBNE DO KONCEPCJI PRZESŁANYCH DO FIRMY. UPRASZA SIĘ WIĘC O NIEPRZYSYŁANIE NIEZAMÓWIONYCH KONCEPCJI DO FIRMY BENTLEY ANI DO PRACOWNIKÓW FIRMY BENTLEY. JEŚLI MIMO NASZEJ PROŚBY O NIEPRZYSYŁANIE KONCEPCJI I MATERIAŁÓW UŻYTKOWNIK JE JEDNAK PRZYŚLE, NALEŻY WIEDZIEĆ, ŻE FIRMA BENTLEY NIE CZYNI ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ, ŻE KONCEPCJE LUB MATERIAŁY UŻYTKOWNIKA BĘDĄ TRAKTOWANE JAKO POUFNE LUB PRAWNIE ZASTRZEŻONE.

Informacja dotycząca praw autorskich  i najczęściej zadawane pytania

© 2010 Bentley Systems, Incorporated. Wszystkie prawa zastrzeżone

Poniższy tekst zamieszczony jest tylko w celach informacyjnych i nie należy traktować go jako porady prawnej. Jeśli użytkownik potrzebuje porady prawnej, powinien skontaktować się z prawnikiem.

Co to są prawa autorskie?

Prawo autorskie chroni oryginalne prace, takie jak strony internetowe, książki, utwory muzyczne, obrazy, zdjęcia i filmy wideo. Dzieło jest „oryginalne”, jeśli zawiera elementy stworzone samodzielnie, a nie zapożyczone od innych. Zazwyczaj po stworzeniu oryginalnej pracy, jej twórca jest właścicielem praw autorskich. Właściciel praw autorskich może kontrolować, w jaki sposób inni wykorzystują jego pracę. Przykładowo osoba, która napisała scenariusz filmowy, ma prawo i może uniemożliwić innym kopiowanie scenariusza, dzielenie się nim z innymi („rozprowadzenie”), nakręcenie filmu lub napisanie książki w oparciu o scenariusz („praca pochodna”), albo publicznego przedstawiania scenariusza w formie sztuki lub filmu. Twórca ma również możliwość sprzedaży lub oddania tych praw. Innymi słowy, można sprzedać prawo do nakręcenia filmu na podstawie scenariusza dla studia filmowego.

Jeśli ktoś wykorzystuje materiały chronione prawem autorskim bez zezwolenia, wtedy to wykorzystanie narusza wyłączne prawa autorskie właściciela i jest to naruszenie praw autorskich. Jeśli więc tworząc nową pracę, zamieszcza się w niej fragmenty prac innych osób (takie jak istniejące zdjęcie, długie cytaty z książki lub loop z piosenki), należ posiadać lub mieć pozwolenie na wykorzystanie zapożyczonych elementów. Na przykład, jeśli skrypt jest oparty na istniejącym popularnym serialu, należy uzyskać pozwolenie na wykorzystanie elementów zapożyczonych z serialu.

Prawo autorskie różni się od prawa własności osobistej. Kupując obiekt fizyczny, taki jak film na DVD, jest się właścicielem obiektu fizycznego. Jednakże w ten sposób nie uzyskuje się prawa własności do praw autorskich (prawa do wykonywania kopii, rozpowszechniania, tworzenia pochodnych i publicznego wykonywania lub pokazywania) do treści filmu. Fakt wejścia w fizyczne posiadanie DVD nie daje automatycznie prawa do jej kopiowania lub udostępniania.

Własny film może zawierać wiele prac chronionych prawem autorskim. Tak więc, jeśli ktoś zdecyduje się nakręcić film na podstawie własnego scenariusza, musi stworzyć wszystkie elementy samodzielnie lub uzyskać pozwolenie na używanie zapożyczonych elementów. Szczególnie należy pamiętać, że zdjęcia lub dzieła sztuki wiszące na ścianach na planie filmowym i muzyka na ścieżce dźwiękowej (nawet jeśli jest się właścicielem CD lub MP3) mogą być chronione prawami autorskimi. Nie należy zamieszczać w filmie prac chronionych prawami autorskimi bez zezwolenia.

Kilka innych rzeczy, o których należy pamiętać:

 1. Tylko dlatego, że praca nie zawiera informacji o prawach autorskich (np. © 2008 Bentley Systems, Incorporated) nie oznacza to, że praca jest w domenie publicznej. Informacje o prawach autorskich nie są zwykle wymagane w przypadku prac, które mają być chronione prawem autorskim.
 2. Tylko dlatego, że praca jest łatwo dostępna w Internecie, czy innym miejscu, nie oznacza to, że można ją swobodnie wykorzystywać. Należy poszukać warunków użytkowania, takich jak Creative Commons, które wyjaśniają, w jaki sposób można wykorzystać prace znalezione w Internecie.

Co się stanie, jeśli użytkownik prześle materiały chronione prawem autorskim do Web Properties bez zgody?

Zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do usunięcia filmów, muzyki, zdjęć lub innych treści, które użytkownik przesyłał do Web Properties, jeśli dowiemy się, że naruszają one czyjeś prawa autorskie. Jeśli użytkownik uważa, że przez pomyłkę usunęliśmy przesłaną treść, której jest właścicielem lub posiada zezwolenie na przesyłanie, może również nas o tym poinformować. Ostatecznie, jeśli użytkownik wielokrotnie przesyła nielegalne treści zamkniemy jego konto i może on stanąć w obliczu sankcji karnych i cywilnych. Prosimy, aby zawsze respektować prawa autorskie innych osób.

Co jeśli mój materiał znajduje się w Web Properties bez mojej zgody?

Jeśli uważasz, że cokolwiek w Web Properties narusza twoje prawa autorskie, daj nam znać. Podziel się z nami szczegółami, a my dopilnujemy, aby twoje chronione prawem autorskim prace zostały usunięte.

Chcę podzielić się swoimi materiałami, ale...

Wiele z naszych Web Properties i Usług pozwala na udostępnianie treści stworzonych przez użytkowników. Chociaż nie mamy sposobu, aby zagwarantować, że materiały użytkownika będą właściwie wykorzystane po udostępnieniu ich w Internecie, użytkownik może rozważyć udostępnienie ich w ramach licencji Creative Commons.

Licencje Creative Commons są prostym sposobem, aby ludzie wiedzieli, w jaki sposób mogą korzystać z prac użytkownika i na jakich warunkach. Licencje Creative Commons są konfigurowalne w oparciu o preferencje użytkownika i są automatycznie generowane za pomocą formularza online. Formularz zawiera pytania, takie jak to, czy praca może być wykorzystywane wyłącznie do celów niekomercyjnych i czy praca może być modyfikowana. Możliwe są różnego rodzaju licencje. Na przykład, licencja „Uznanie autorstwa” pozwala innym na dowolne użycie twojej pracy pod warunkiem, że wskazany będziesz jako posiadacz praw autorskich.

Creative Commons ciągle opracowuje nowe licencje dostosowane do potrzeb określonych przez kreatywnych ludzi takich jak ty. Aby dowiedzieć się więcej na temat licencji Creative Commons lub w celu przygotowania licencji Creative Commons, należy odwiedzić stronę http://creativecommons.org/.

Znaki towarowe 

Informacje o znaku towarowym jest dostępna na żądanie. Wszystkie prawa wyraźnie nieudzielone są zastrzeżone

Poniższe aplikacje i/lub usługi firmy Bentley są zarejestrowanymi lub oczekującymi na rejestrację znakami towarowymi. 


AccuDraw
AECOsim
AGENCY9
AMULET Predictive Analytics
AMULET Prescriptive Analytics
AssetWise
AutoPIPE
AutoPlant
AXSYS
B Bentley Logo
Bentley
Bentley Communications
Bentley Map
Bentley SELECT
Bentley China
Bentley Hong Kong
C3 Global
CADSCRIPT
Civil Storm
COMPLY PRO
CONBOX
Connected Data Environment
CONSPAN
CONSPLICE
Context
Culvert Master
Darwin
Dynamic Plot
EADOC
eB
E-on Software
Feature Manager
Flexi View
Flexi Web
Flex Units
Flow Master
GENERATIVECOMPONENTS
GEO WEB PUBLISHER
gINT
Graphical HEC-1
Haestad Methods
HAMMER
Hevacomp
iModel
InRoads
Interplot
ISO Extractor
iTwin
IVARA Work Smart
LEAP
LEGION
Map Script
MAXSURF
MDL
MicroStation
Micro Station Power Draft
MicroStation TELCO
MicroStation/J
MX
MX RAIL
MX RENEW
MX ROAD
MX SITE
OpenBridge
OpenBridge Modeler
OpenBuildings
OpenCities
OpenComms
OpenFlows
OpenPlant
OpenRail
OpenSite
OpenUtilities
PlantFlow
PlantSight
PlantWave
PlantWise
PlanWin
PlaxFlow
PLAXIS
PondMaker
PondPack
PopSet
PowerMap
Presto
ProjectBank
ProjectWise
Promise.e
ProSteel
QuickVision
RAM
RAM Frame
RAM Steel
RCDC
RC-PIER
REBIS
SCADAConnect
SELECT
SELECTServer
SewerCAD
SewerGEMS
sisHYD
sisNET
VIEW
SITEOPS
Skelebrator
SmartLine
SmartSurface
SOILVISION
Spaceworks
Spatial Data Store
Speedikon
STAAD
STAAD.Pro
StormCAD
SUPERLOAD
SVSLOPE
VIECON
WaterCAD
WaterGEMS
WaterOBJECTS

Różne

RK oraz korzystanie z dostępnych Web Properties, Materiałów i Usług jest regulowane i interpretowane zgodnie z prawem stanu Pensylwania, USA, z wyłączeniem mocy obowiązującej przepisów kolizyjnych. Strony wyrażają zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość sądów znajdujących się w służbie hrabstwa Chester, Pensylwania i Wschodni Region Pensylwanii.

Zaniechanie przez stronę egzekwowania któregokolwiek ze swoich praw w ramach tej Umowy nie będzie uważane za zrzeczenie się lub przepadek przez stronę takich praw lub możliwości egzekwowania tego postanowienia. . Postanowienia niniejszej Umowy uznaje się za wyodrębnione i nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie ma wpływu na ważność pozostałej części niniejszej Umowy.

Prosimy o przesyłanie pytań pod odpowiednie adresy wymienione poniżej:

Powrót do początku