Warunki korzystania z witryn internetowych firmy Bentley

Ostatnia aktualizacja: 28 października 2021 r.

Witamy w witrynach internetowych firmy Bentley Systems, Incorporated („Bentley”) („Witryny”). Jeśli jesteś subskrybentem dowolnego programu subskrypcji firmy Bentley („Subskrybent”) i podpisałeś pisemną umowę programową („Program Agreement”), wówczas ta umowa programowa wraz z wszelkimi mającymi zastosowanie umowami licencyjnymi użytkownika końcowego oraz następujące zasady i warunki („Warunki korzystania”) regulują korzystanie przez użytkownika z Witryn oraz jakichkolwiek informacji, dokumentów, produktów, oprogramowania, grafik i usług (dalej zwanymi „Materiałami”), które użytkownik pobiera lub uzyskuje w inny sposób. W przypadku subskrybentów, poniższe Warunki korzystania stanowią umowy podrzędne, do których na różne sposoby odnoszą się odpowiednie zapisy zawarte w umowie programowej (Program Agreement). W przeciwnym razie, w przypadku osób, które nie pasują do żadnej z powyższych kategorii, niniejsze Warunki korzystania kontrolują korzystanie z Witryn. Twoja zgoda na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania i uznanie ich za wiążące stanowi warunek zawieszający do korzystania z Witryn. Uzyskując dostęp, użytkując lub pobierając Materiały z Witryn, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki korzystania. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami korzystania, nie korzystaj z Witryn.

 1. Akceptacja warunków korzystania
 2. Zakaz ujawniania informacji
 3. Opis usług
 4. Prywatność i ochrona danych osobowych
 5. Ograniczenie do użytku osobistego i niekomercyjnego
 6. Zawiadomienie dotyczące dokumentów dostępnych w Witrynach
 7. Zawiadomienie dotyczące oprogramowania dostępnego w Witrynach
 8. WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI
 9. Miejscowe przepisy prawne; kontrola eksportu
 10. Zabezpieczenie roszczeń
 11. Konto klienta, hasło i zabezpieczenia
 12. Zakaz bezprawnego lub zabronionego korzystania
 13. Korzystanie z usług
 14. Materiały dostarczone lub opublikowane w Witrynach
 15. Zawiadomienia i procedura zgłaszania roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich
 16. Linki do stron internetowych dostawców zewnętrznych
 17. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczące zawartości stron internetowych dostawców zewnętrznych
 18. Zasady traktowania niezamówionych zgłoszeń
 19. Zawiadomienie o prawach autorskich i najczęściej zadawane pytania
 20. Różne


Akceptacja warunków korzystania

Udostępniane użytkownikowi Witryny internetowe podlega następującym Warunkom korzystania („WK”). Firma Bentley zastrzega sobie prawo do aktualizacji WK w dowolnym czasie bez konieczności powiadomienia użytkownika. Najnowszą wersję WK można przejrzeć, klikając link „Warunki korzystania”, znajdujący się na dole Witryn internetowych.

Zakaz ujawniania informacji

Nie należy ujawniać, ani omawiać żadnej części Witryn internetowych, które nie zostały publicznie ujawnione – z wyjątkiem tej części Witryn, dopóki ta część Witryn nie zostanie publicznie ogłoszona przez firmę Bentley.

Opis usług

Witryny internetowe zapewniają dostęp do różnych zasobów, w tym narzędzi programistycznych, obszarów pobierania, forów komunikacyjnych i informacji o produktach (dalej zwane „Usługi”). Usługi, w tym wszelkie aktualizacje, ulepszenia, nowe funkcje i/lub dodanie jakichkolwiek nowych elementów Witryn, podlegają Warunkom korzystania.

Prywatność i ochrona danych osobowych

Zapoznaj się z informacjami zawartymi w oświadczeniu o ochronie prywatności dotyczącymi gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych.

Ograniczenie do użytku osobistego i niekomercyjnego

O ile nie określono inaczej, Usługi są przeznaczone do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, przesyłać, wyświetlać, wykonywać, reprodukować, publikować, licencjonować, tworzyć dzieł pochodnych, przekazywać ani sprzedawać jakichkolwiek informacji, oprogramowania i/lub produktów lub usług uzyskanych z Usług.

Zawiadomienie dotyczące dokumentów dostępnych w Witrynie

Użytkownik może korzystać z „Dokumentów” (takich jak raporty, informacje prasowe, arkusze danych, najczęściej zadawane pytania itd.) zawartych w Usługach, pod warunkiem, że (1) wszystkie kopie Dokumentów wskazują na podstawie przypisania praw autorskich, że firma Bentley jest wyłącznym właścicielem, (2) Użytkownik korzysta z takich Dokumentów wyłącznie w celach informacyjnych, niekomercyjnych lub osobistych i nie kopiuje ani nie publikuje żadnych Dokumentów na jakimkolwiek komputerze sieciowym bądź w jakichkolwiek innych mediach oraz (3) nie modyfikuje żadnych Dokumentów. Akredytowane instytucje edukacyjne, takie jak uczelnie typu K-12, uniwersytety, prywatne/publiczne szkoły średnie oraz stanowe "community colleges", mogą pobierać i powielać Dokumenty do dystrybucji w klasie. Dystrybucja poza salą lekcyjną wymaga wyraźnej pisemnej zgody. Użycie do innych celów jest wyraźnie zabronione przez prawo i może skutkować surowymi sankcjami cywilnymi i karnymi. Osoby naruszające te postanowienia będą ścigane w maksymalnym możliwym zakresie.

Dokumenty, o których mowa powyżej, nie obejmują projektu ani układu posiadanych, obsługiwanych, licencjonowanych lub kontrolowanych Witryn internetowych. Elementy Witryn są chronione na mocy prawa do ochrony wizerunku handlowego, znaków towarowych, prawa do ochrony przed nieuczciwą konkurencją i innymi prawami, i nie mogą być kopiowane ani naśladowane w całości ani w części. Żadne logo, grafika, dźwięk ani obraz z jakiejkolwiek Witryny internetowej nie mogą być kopiowane ani retransmitowane bez wyraźnej zgody firmy Bentley.

FIRMA BENTLEY I/LUB JEJ DOSTAWCY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ CO DO PRZYDATNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W DOKUMENTACH I POWIĄZANYCH GRAFIKACH PUBLIKOWANYCH W RAMACH WITRYN INTERNETOWYCH DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. WSZYSTKIE TAKIE DOKUMENTY I POWIĄZANE GRAFIKI SĄ DOSTARCZANE NA ZASADZIE „TAK JAK JEST”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. FIRMA BENTLEY I/LUB JEJ DOSTAWCY NINIEJSZYM ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW W ODNIESIENIU DO NINIEJSZYCH INFORMACJI, W TYM WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, POSIADANIA TYTUŁU PRAWNEGO I NIENARUSZALNOŚCI PRAW OSÓB TRZECICH. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA BENTLEY I/LUB JEJ DOSTAWCY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE LUB JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKAJĄ Z UMOWY, ZANIEDBANIA LUB INNYCH ZDARZEŃ ZAISTNIAŁYCH LUB BĘDĄCYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z INFORMACJI DOSTĘPNYCH W RAMACH USŁUG.

DOKUMENTY I POWIĄZANE GRAFIKI OPUBLIKOWANE W WITRYNACH MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI TECHNICZNE LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. DO INFORMACJI W NINIEJSZYM DOKUMENCIE OKRESOWO WPROWADZANE SĄ ZMIANY. FIRMA BENTLEY I/LUB JEJ ODPOWIEDNI DOSTAWCY MOGĄ W DOWOLNYM CZASIE WPROWADZAĆ ULEPSZENIA I/LUB ZMIANY W PRODUKCIE(-ACH) I/LUB W PROGRAMIE(-ACH) OPISANYCH W NINIEJSZYM MIEJSCU.

Zawiadomienie dotyczące oprogramowania dostępnego w Witrynach

Wszelkie oprogramowanie udostępnione do pobrania z Usług („Oprogramowanie”) jest dziełem chronionym prawem autorskim firmy Bentley i/lub jej dostawców. Korzystanie z Oprogramowania podlega warunkom ewentualnej umowy licencyjnej użytkownika końcowego, która jest dołączona do Oprogramowania („Umowa licencyjna”). Użytkownik końcowy nie będzie mógł zainstalować żadnego Oprogramowania, do którego dołączona jest Umowa licencyjna, chyba że wcześniej wyrazi zgodę na warunki Umowy licencyjnej.

Oprogramowanie jest udostępniane do pobrania wyłącznie do użytku przez użytkowników końcowych zgodnie z Umową licencyjną. Jakiekolwiek powielanie lub redystrybucja Oprogramowania niezgodne z postanowieniami Umowy licencyjnej jest wyraźnie zabronione przez prawo i może skutkować surowymi sankcjami cywilnymi i karnymi. Osoby naruszające te postanowienia będą ścigane w maksymalnym możliwym zakresie.

BEZ OGRANICZENIA POWYŻSZEGO, KOPIOWANIE LUB REPRODUKCJA OPROGRAMOWANIA NA JAKIKOLWIEK INNY SERWER LUB LOKALIZACJĘ W CELU DALSZEGO POWIELANIA LUB REDYSTRYBUCJI JEST WYRAŹNIE ZABRONIONE, CHYBA ŻE TAKIE POWIELANIE LUB REDYSTRYBUCJA JEST WYRAŹNIE DOZWOLONA PRZEZ UMOWĘ LICENCYJNĄ DOŁĄCZONĄ DO TEGO OPROGRAMOWANIA.

JEŚLI OPROGRAMOWANIE JEST OBJĘTE GWARANCJĄ, TO WYŁĄCZNIE NA WARUNKACH UMOWY LICENCYJNEJ. Z WYJĄTKIEM GWARANCJI OKREŚLONEJ W UMOWIE LICENCYJNEJ, FIRMA BENTLEY NINIEJSZYM WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA, W TYM WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, WYRAŹNE, DOROZUMIANE BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z USTAWY, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU, TYTUŁU PRAWNEGO I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH.

DLA WYGODY UŻYTKOWNIKA FIRMA BENTLEY MOŻE UDOSTĘPNIĆ W RAMACH USŁUG LUB W SWOIM OPROGRAMOWANIU PRODUKTY, NARZĘDZIA I DODATKI DO UŻYTKU I/LUB POBRANIA. FIRMA BENTLEY NIE UDZIELA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI WYNIKÓW LUB WYNIKÓW WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA TAKICH NARZĘDZI I DODATKÓW. NALEŻY PRZESTRZEGAĆ ZASAD POSZANOWANIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ INNYCH PODCZAS KORZYSTANIA Z NARZĘDZI I DODATKÓW UDOSTĘPNIONYCH W USŁUGACH LUB W OPROGRAMOWANIU BENTLEY.

INFORMACJE NT. OGRANICZONYCH PRAW . Usługi świadczone na tej stronie internetowej i wszelkie powiązane oprogramowanie lub dokumentacja podlegają ograniczonym prawom i są, odpowiednio, „komercyjnym oprogramowaniem komputerowym” i „dokumentacją komercyjnego oprogramowania komputerowego”, zgodnie z Tytułem 48 CFR 12.212 i 227.7202, oraz „oprogramowaniem komputerowym będącym przedmiotem ograniczeń” zgodnie z Tytułem 48 CFR 52.227-19(a), o ile mają zastosowanie. Używanie, modyfikowanie, powielanie, udostępnianie, prezentowanie, wyświetlanie lub ujawnianie oprogramowania i towarzyszącej dokumentacji przez rząd Stanów Zjednoczonych podlega ograniczeniom określonym w niniejszej Umowie i jest zgodne z Tytułem 48 CFR 12.212, 52.227-19, 227.7202 i 1852.227-86 , jeśli dotyczy. Wykonawcą/producentem jest firma Bentley Systems, Incorporated, 685 Stockton Drive, Exton, PA 19341-0678.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI I ZOBOWIĄZAŃ

Użytkownik zgadza się, że korzystanie z Witryn internetowych i zawartych w nich Materiałów odbywa się na jego własne ryzyko. Ze względu na liczne możliwe źródła informacji dostępne za pośrednictwem Witryn internetowych oraz w wyniku niepewności związanej z dystrybucją elektroniczną, mogą wystąpić opóźnienia, pominięcia, niedokładności lub inne problemy dotyczące takich informacji. Poleganie na jakichkolwiek informacjach zawartych w Witrynach internetowych odbywa się na własne ryzyko. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za utratę danych lub uszkodzenie systemu komputerowego wynikające z korzystania z Witryn internetowych. W państwach, w których wyłączenie szkód jest wyraźnie zabronione, użytkownik zgadza się, że ewentualna odpowiedzialność firmy Bentley jest ograniczona i nie przekroczy pięćdziesięciu dolarów (50 USD).

WYŁĄCZENIE GWARANCJI: O ILE WYRAŹNIE NIE OKREŚLONO INACZEJ, MATERIAŁY W WITRYNIE INTERNETOWEJ SĄ DOSTARCZANE „TAK JAK SĄ”. FIRMA BENTLEY ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH WARUNKÓW, ZOBOWIĄZAŃ I GWARANCJI, W TYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO DZIAŁANIA ORAZ NIENARUSZALNOŚCI PRAW, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW, W KTÓRYCH WYŁĄCZENIA ZOSTANĄ UZNANE ZA NIEZGODNE Z PRAWEM. FIRMA BENTLEY NIE WYDAJE ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ ANI GWARANCJI CO DO JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI, PRAWDY, DOKŁADNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW WITRYNY INTERNETOWEJ. WSZELKIE PYTANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW NALEŻY KIEROWAĆ DO DOSTAWCÓW TYCH MATERIAŁÓW. BENTLEY NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI WYDAJE ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ , ŻE WITRYNY INTERNETOWE, MATERIAŁY LUB USŁUGI OFEROWANE W WITRYNACH INTERNETOWYCH SPEŁNIĄ JAKIEKOLWIEK WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA LUB BĘDĄ DZIAŁAĆ W SPOSÓB NIEPRZERWANY, BEZPIECZNY LUB BEZBŁĘDNY.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: FIRMA BENTLEY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY PONIESIONE W WYNIKU UŻYWANIA, MODYFIKOWANIA, DOSTARCZANIA, KOPIOWANIA, ROZPOWSZECHNIANIA LUB POBIERANIA MATERIAŁÓW Z WITRYN INTERNETOWYCH. FIRMA BENTLEY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, KARNE, SZCZEGÓLNE LUB NASTĘPCZE (W TYM UTRATĘ UDZIAŁÓW W RYNKU, DOCHODÓW, ZYSKÓW, WYKORZYSTANIA, DANYCH LUB JAKICHKOLWIEK KORZYŚCI EKONOMICZNYCH), NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI ICH WYSTĄPIENIA, CZY W WYNIKU NARUSZENIA LUB CZYNU ZABRONIONEGO, NAWET JEŚLI FIRMA BENTLEY WCZEŚNIEJ OSTRZEGAŁA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKIEJ SZKODY.

UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA NIEPRZENOSZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NA FIRMĘ BENTLEY I ZOBOWIĄZUJE SIĘ NIE POZYWAĆ FIRMY BENTLEY ZE WZGLĘDU NA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z WITRYN INTERNETOWYCH LUB Z MATERIAŁÓW LUB USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYN INTERNETOWYCH.

SANKCJE I KONTROLA EKSPORTU

Firma Bentley kontroluje i obsługuje Witryny internetowe ze swojej siedziby w różnych lokalizacjach w Stanach Zjednoczonych i nie składa żadnych zobowiązań, że te Materiały są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych lokalizacjach. Jeśli użytkownik korzysta z Witryn internetowych z innych lokalizacji, odpowiada za przestrzeganie obowiązujących przepisów miejscowych, w tym między innymi, przepisów dotyczących eksportu i importu obowiązujących w danych krajach.

O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, wszystkie Materiały marketingowe lub promocyjne znajdujące się w Witrynach internetowych są skierowane wyłącznie do osób fizycznych, firm lub innych podmiotów znajdujących się w Stanach Zjednoczonych.

Materiały podlegające sankcjom USA oraz przepisom, regulacjom i wymogom dotyczącym kontroli eksportu, a także sankcjom i przepisom prawa, przepisom i wymogom dotyczącym kontroli eksportu innych agencji lub organów mających siedzibę poza Stanami Zjednoczonymi (łącznie określanych jako „Sankcje i kontrola eksportu”). Użytkownik wyraża zgodę, że niezależnie od jakichkolwiek informacji dotyczących ostatecznego miejsca przeznaczenia Materiałów, które zostały ujawnione firmie Bentley, że zabrania się eksportu, reeksportu i przenoszenia, bezpośrednio lub pośrednio, Materiałów lub jakiejkolwiek ich części, ani jakiegokolwiek systemu zawierającego takie Materiały lub ich części, komukolwiek bez uprzedniej zgody na ścisłe i pełne przestrzeganie wszystkich sankcji i kontroli eksportu, które mogą zostać nałożone na Materiały, i/lub eksportu, reeksportu lub transferu, bezpośredniego lub pośredniego, Materiałów oraz transakcji z nimi związanych. Podmioty, zastosowania końcowe i kraje podlegające ograniczeniom w wyniku działań rządu Stanów Zjednoczonych lub jakiejkolwiek innej agencji lub organu rządowego poza terytorium Stanów Zjednoczonymi mogą ulec zmianie, a obowiązkiem użytkownika jest przestrzeganie wszystkich obowiązujących sankcji i kontroli eksportu, które mogą być od czasu do czasu zmieniane. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia, obrony i ochrony firmy Bentley przed wszelkimi naruszeniami zobowiązań użytkownika wynikających z niniejszej sekcji.

Zabezpieczenie roszczeń  

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek sprzeczne z niniejszą Umową korzystanie z Usług świadczonych w Witrynach internetowych, lub jakiekolwiek przekazywanie, udzielanie sublicencji, kopiowanie lub ujawnianie informacji technicznych lub Materiałów związanych z usługami świadczonymi w Witrynach Internetowych może spowodować nieodwracalną szkodę dla firmy Bentley, jej spółek zależnych, dostawców i wszelkich innych stron upoważnionych przez firmę Bentley do odsprzedaży, dystrybucji lub promowania usług świadczonych na tej stronie internetowej („Dystrybutorzy”), i w takich okolicznościach firma Bentley, jej spółki zależne, dostawcy i Dystrybutorzy będą uprawnieni do równoważnego zadośćuczynienia, bez konieczności składania kaucji lub innego zabezpieczenia, w tym, ale nie wyłącznie, wstępnego i stałego zabezpieczenia roszczeń.

Konto klienta, hasło i zabezpieczenia

Jeśli którakolwiek z Usług wymaga od użytkownika otwarcia konta, użytkownik jest zobowiązany do zakończenia procesu rejestracji, podając aktualne, kompletne i dokładne informacje zgodnie ze stosownym formularzem rejestracyjnym. Użytkownik wybierze również hasło i nazwę użytkownika. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła i konta. Ponadto, użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania, które mają miejsce na koncie. Użytkownik zgadza się niezwłocznie powiadomić firmę Bentley o każdym nieautoryzowanym użyciu jego konta lub jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa. Firma Bentley nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść w wyniku użycia przez kogoś innego hasła lub konta, za wiedzą użytkownika lub bez niej. Jednakże użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za straty poniesione przez firmę Bentley lub inną stronę z powodu korzystania przez kogoś innego z konta lub hasła użytkownika. Użytkownik w żadnym momencie nie może korzystać z konta innej osoby bez zgody właściciela konta.

Zakaz bezprawnego lub zabronionego korzystania

Warunkiem korzystania przez użytkownika z Usług jest niewykorzystywanie Usług w jakimkolwiek celu, który jest niezgodny z prawem lub zabroniony przez niniejsze warunki, postanowienia i zawiadomienia. Zabrania się korzystania z Usług w jakikolwiek sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub wpłynąć niekorzystnie na jakąkolwiek Witrynę internetową lub sieci połączone z jakąkolwiek Witryną internetową, lub zakłócić korzystanie z jakichkolwiek Usług przez jakąkolwiek inną osobę. Zabrania się użytkownikom podejmowania prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek Usług, innych kont, systemów komputerowych lub sieci połączonych z jakąkolwiek Witryną internetową lub jakąkolwiek Usługą poprzez hakowanie, wydobywanie haseł lub za pomocą jakichkolwiek innych środków. Użytkownik nie może uzyskiwać ani podejmować prób uzyskania jakichkolwiek materiałów lub informacji za pomocą jakichkolwiek środków, które nie zostały celowo udostępnione za pośrednictwem Usług.

Korzystanie z usług

Usługi mogą obejmować usługi poczty e-mail, tablic ogłoszeniowych, obszary czatu, grupy dyskusyjne, fora, wiki, blogi, forum użytkowników, osobiste strony internetowe, kalendarze, albumy zdjęć, kartoteki plików i/lub inne narzędzia do przesyłania wiadomości lub komunikacji zaprojektowane w celu umożliwienia użytkownikowi komunikować się z innymi (dalej zwanymi „Usługą komunikacyjną” i łącznie „Usługami komunikacyjnymi”). Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Usług komunikacyjnych wyłącznie w celu publikowania, wysyłania i odbierania wiadomości i materiałów, które są właściwe i, w stosownych przypadkach, związane z daną Usługą komunikacyjną. Tytułem przykładu, a nie jako ograniczenie, użytkownik wyraża zgodę, że korzystając z Usług komunikacyjnych, nie będzie:

 • korzystał z Usług komunikacyjnych w związku z ankietami, konkursami, piramidami finansowymi, łańcuszkami, wiadomościami‑śmieciami, spamem lub wszelkimi powielającymi się lub niezamówionymi wiadomościami (komercyjnymi lub innymi);
 • zniesławiał, znieważał, nękał, prześladował, groził lub w inny sposób naruszał prawa innych osób (takie jak prawo do prywatności i unikania rozgłosu);
 • publikował, zamieszczał, przesyłał, dystrybuował lub rozpowszechniał nieodpowiednich, bluźnierczych, zniesławiających, obscenicznych, nieprzyzwoitych lub niezgodnych z prawem tematów, nazw, materiałów lub informacji;
 • przesyłał lub udostępniaj w inny sposób plików zawierających obrazy, fotografie, oprogramowanie lub inne materiały chronione prawem własności intelektualnej, w tym, tytułem przykładu, ale nie jako ograniczenie, prawa autorskie lub prawa dotyczące znaków towarowych (lub przez prawo do prywatności lub unikania rozgłosu), chyba że użytkownik posiada lub kontroluje te prawa lub uzyskał wszelkie niezbędne pozwolenia;
 • wykorzystywał jakichkolwiek materiałów lub informacji, w tym obrazów lub zdjęć, które są udostępniane za pośrednictwem Usług, w sposób naruszający prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe lub inne prawa własności jakiejkolwiek strony;
 • przesyłał plików zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, agentów czyszczących, uszkodzonych plików lub innego podobnego oprogramowania lub narzędzi, które mogą uszkodzić działanie komputera lub własność innej osoby;
 • reklamował lub oferował sprzedaży lub kupna jakichkolwiek towarów lub usług w jakimkolwiek celu biznesowym, chyba że dane Usługi komunikacyjne wyraźnie zezwalają na takie wiadomości;
 • pobierał jakichkolwiek plików opublikowanych przez innego użytkownika Usługi komunikacyjnej, o którym użytkownik wie lub powinien wiedzieć, że nie mogą być legalnie reprodukowane, wyświetlane, wykonywane i/lub rozpowszechniane w taki sposób;
 • fałszował lub usuwał jakichkolwiek informacji dotyczących zarządzania prawami autorskimi, takich jak informacje o autorach, informacje prawne lub inne właściwe zawiadomienia lub oznaczenia lub etykiety wskazujące na właściciela lub źródło pochodzenia oprogramowania lub innych materiałów zawartych w przesyłanym pliku;
 • ograniczał lub uniemożliwiał innym użytkownikom korzystanie z Usług komunikacyjnych;
 • naruszał postanowień jakiegokolwiek kodeksu postępowania lub innych wytycznych, które mogą mieć zastosowanie do konkretnej Usługi komunikacyjnej;
 • gromadził informacji o innych, w tym adresów e-mail;
 • naruszał obowiązujących przepisów prawnych lub regulacji;
 • tworzył fałszywej tożsamości w celu wprowadzenia innych w błąd;
 • używał, pobierał lub w inny sposób kopiował lub dostarczał (odpłatnie lub bezpłatnie) osobie lub podmiotowi jakiegokolwiek katalogu użytkowników Usług lub innych informacji o użytkowniku lub użytkowaniu, lub jakiejkolwiek części tych informacji.

Firma Bentley nie jest zobowiązana do monitorowania Usług komunikacyjnych. Jednak firma Bentley zastrzega sobie prawo do przeglądania materiałów opublikowanych w Usługach komunikacyjnych oraz do usuwania wszelkich materiałów według własnego uznania. Firma Bentley zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu użytkownika do jakiejkolwiek lub wszystkich Usług komunikacyjnych w dowolnym momencie, bez uprzedzenia, z jakiejkolwiek przyczyny.

Firma Bentley zastrzega sobie prawo do ujawnienia w jakimkolwiek momencie wszelkich informacji, które firma Bentley uzna za niezbędne w celu spełnienia wymogów wszelkich określonych przepisów prawa, regulacji, procedury prawnej lub nakazu administracyjnego, lub do edycji, odmowy publikacji, lub usunięcia jakichkolwiek informacji lub materiałów, w całości lub w części, według uznania firmy Bentley.

Użytkownik powinien zawsze zachowywać ostrożność, podając jakiekolwiek informacje umożliwiające identyfikację o sobie lub swojej rodzinie w jakichkolwiek Usługach komunikacyjnych. Firma Bentley nie kontroluje, ani nie popiera treści, wiadomości ani informacji znajdujących się w jakichkolwiek Usługach komunikacyjnych i stąd firma Bentley w szczególności zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w odniesieniu do Usług komunikacyjnych oraz jakichkolwiek działań wynikających z udziału użytkownika w jakichkolwiek Usługach komunikacyjnych. Menedżerowie i gospodarze nie są upoważnionymi rzecznikami firmy Bentley, a ich poglądy niekoniecznie odzwierciedlają poglądy firmy Bentley.

Materiały przesyłane do Usług komunikacyjnych mogą podlegać opublikowanym ograniczeniom dotyczącym użytkowania, powielania i/lub rozpowszechniania; użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie takich ograniczeń w przypadku pobierania materiałów.

Materiały dostarczone lub opublikowane w Witrynach

Firma Bentley nie rości sobie praw własności do materiałów, które użytkownik dostarcza do Witryn Internetowych (w tym informacji zwrotnych i sugestii) ani nie publikuje, przesyła, wprowadza lub przekazuje ich do jakichkolwiek Usług lub powiązanych z nimi usług do przeglądu przez opinię publiczną lub członków jakiejkolwiek publicznej lub społeczności prywatnej (dalej zwanymi„Zgłoszenie” i zbiorczo „Zgłoszenia”). Jednak publikując, przesyłając, wprowadzając, dostarczając lub wprowadzając (Publikacje”) Zgłoszenia, użytkownik udziela firmie Bentley, jej spółkom zależnym i odpowiedniemu podlicencjobiorcy pozwolenia na wykorzystanie jego Zgłoszenia w związku z prowadzeniem działalności internetowej (w tym, bez ograniczeń, we wszystkich Witrynach internetowych), w tym, bez ograniczeń, prawa licencyjne do: kopiowania, rozpowszechniania, nadawania, publicznego wyświetlania, publicznego odtwarzania, reprodukowania, edytowania, tłumaczenia i ponownego formatowania Zgłoszenia; publikowania imienia i nazwiska użytkownika w związku ze Zgłoszeniem; oraz prawa do udzielania podlicencji na takie prawa dowolnemu dostawcy Usług.

Żadne wynagrodzenie nie zostanie wypłacone w związku z korzystaniem ze Zgłoszenia, zgodnie z treścią niniejszej umowy. Firma Bentley nie jest zobowiązana do publikowania lub wykorzystywania jakichkolwiek Zgłoszeń przesłanych przez użytkownika, a firma Bentley może usunąć jakiekolwiek Zgłoszenia w dowolnym momencie, według własnego uznania.

Publikując Zgłoszenie, użytkownik gwarantuje i oświadcza, że posiada lub w inny sposób kontroluje wszystkie prawa do Zgłoszenia opisane w niniejszych WU, w tym, bez ograniczeń, wszystkie prawa niezbędne do dostarczenia, publikowania, przesyłania, wprowadzania lub wprowadzania Zgłoszeń.

Oprócz gwarancji i zobowiązań przedstawionych powyżej, użytkownik, przez publikację Zgłoszenia zawierającego obrazy, fotografie, grafikę lub które są graficzne całości lub w części („Obrazy”), gwarantuje i oświadcza, że (a) użytkownik jest właścicielem praw autorskich do takich Obrazów lub że właściciel praw autorskich do takich Obrazów udzielił użytkownikowi pozwolenia na wykorzystanie takich Obrazów lub jakichkolwiek treści i/lub obrazów zawartych w takich Obrazach zgodnie ze sposobem i celem użytkowania oraz że są dozwolone przez niniejsze WU i Usługi, (b) użytkownik dysponuje prawami niezbędnymi do udzielania licencji i podlicencji opisanymi w niniejszych WU oraz (c) że każda osoba przedstawiona na takich Obrazach, jeśli taka istnieje, wyraziła zgodę na wykorzystanie Obrazów, jak określono w niniejszych WU, w tym, przykładowo, a nie jako ograniczenie, na rozpowszechnianie, publiczne wyświetlanie i powielanie takich Obrazów. Przez publikację Obrazów, użytkownik udziela (a) wszystkim członkom Witryny internetowej (dla każdego takiego Obrazu dostępnego dla członków Witryny internetowej) i/lub (b) opinii publicznej (dla każdego takiego Obrazu dostępnego w jakimkolwiek miejscu w Usługach, z wyjątkiem społeczności prywatnej), pozwolenia na wykorzystanie Obrazów użytkownika w związku z korzystaniem, zgodnie z niniejszymi WU, z jakichkolwiek Usług (w tym, przykładowo, ale nie jako ograniczenie, wykonywania odbitek i upominków, które zawierają takie Obrazy) oraz w tym, bez ograniczeń, niewyłączną, ogólnoświatową, nieodpłatną licencję na: kopiowanie, rozpowszechnianie, przesyłanie, publiczne wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, reprodukowanie, edytowanie, tłumaczenie i ponowne formatowanie Obrazów użytkownika bez dołączania imienia i nazwiska do takich Obrazów, oraz prawo do udzielania podlicencji na takie prawa dowolnemu dostawcy Usług. Licencje, o których mowa w zdaniach poprzedzających dla Obrazów zostaną rozwiązane w momencie całkowitego usunięcia takich Obrazów z Usług, ale takie rozwiązanie nie będzie miało wpływu na licencje udzielone w związku z takimi Obrazami przed ich całkowitym usunięciem. Za korzystanie z Twoich Obrazów nie zostanie wypłacona żadna rekompensata.

Zawiadomienia i procedura zgłaszania roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich

Zgodnie z Tytułem 17 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, Sekcja 512(c)(2), powiadomienia o roszczeniach dotyczących naruszenia praw autorskich należy przesyłać do wyznaczonego przedstawiciela Usługodawcy.

Linki do stron internetowych dostawców zewnętrznych

LINKI W TYM OBSZARZE POZWALAJĄ UŻYTKOWNIKOWI OPUŚCIĆ WITRYNY INTERNETOWE. POŁĄCZONE STRONY NIE SĄ POD KONTROLĄ FIRMY BENTLEY I FIRMA BENTLEY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAWARTOŚĆ JAKICHKOLWIEK POŁĄCZONYCH STRON LUB JAKICHKOLWIEK LINKÓW ZAWARTYCH W POŁĄCZONYCH STRONACH, ORAZ ZA JAKIEKOLWIEK ZMIANY LUB AKTUALIZACJE TAKICH STRON. FIRMA BENTLEY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WEBCASTING ANI ZA JAKIEKOLWIEK INNE FORMY TRANSMISJI OTRZYMANE Z JAKICHKOLWIEK POŁĄCZONYCH STRON. FIRMA BENTLEY UDOSTĘPNIA TE LINKI WYŁĄCZNIE DLA WYGODY UŻYTKOWNIKA, A ZAŁĄCZENIE JAKIEGOKOLWIEK LINKU NIE OZNACZA WSPIERANIA PRZEZ FIRMĘ BENTLEY POŁĄCZONEJ STRONY.

Wyłączenie odpowiedzialności dotyczące zawartości stron internetowych dostawców zewnętrznych

Firma Bentley nie dokonała niezależnego uwierzytelnienia Materiałów dostarczonych przez dostawców zewnętrznych, w całości lub w części. Firma Bentley nie dostarcza, sprzedaje, licencjonuje ani nie dzierżawi żadnych Materiałów innych niż te, które zostały wyraźnie określone jako dostarczane przez firmę Bentley. Firma Bentley nie udziela żadnych gwarancji ani zobowiązań w odniesieniu do Materiałów dostawców zewnętrznych.

Zasady traktowania niezamówionych zgłoszeń

FIRMA BENTLEY ANI JAKIKOLWIEK Z JEJ PRACOWNIKÓW NIE PRZYJMUJĄ ANI NIE ROZPATRUJĄ NIEZAMÓWIONYCH KONCEPCJI, W TYM KONCEPCJI NA NOWE KAMPANIE REKLAMOWE, NOWE PROMOCJE, NOWE PRODUKTY LUB TECHNOLOGIE, PROCESY, MATERIAŁY, PLANY MARKETINGOWE LUB NOWE NAZWY PRODUKTÓW. UPRASZA SIĘ O NIEWYSYŁANIE ŻADNYCH ORYGINALNYCH PROJEKTÓW, PRÓBEK, DEMO LUB INNYCH PRAC. JEDYNYM CELEM NINIEJSZEJ POLITYKI JEST UNIKNIĘCIE POTENCJALNYCH NIEPOROZUMIEŃ LUB SPORÓW, GDYBY PRODUKTY LUB STRATEGIE MARKETINGOWE FIRMY BENTLEY MOGŁY WYDAWAĆ SIĘ PODOBNE DO KONCEPCJI ZGŁASZANYCH W SPOŁECZNOŚCI BENTLEY. WIĘC UPRASZA SIĘ O NIEWYSYŁANIE NIEZAMÓWIONYCH POMYSŁÓW DO SPOŁECZNOŚCI BENTLEY ANI DO KOGOKOLWIEK W FIRMIE BENTLEY. JEŻELI POMIMO NASZEJ PROŚBY O NIEWYSYŁANIE NAM SWOICH POMYSŁÓW I MATERIAŁÓW, UŻYTKOWNIK NADAL JE WYŚLE, PROSZĘ ZROZUMIEĆ, ŻE BENTLEY NIE SKŁADA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ, ŻE POMYSŁY I MATERIAŁY UŻYTKOWNIKA BĘDĄ TRAKTOWANE JAKO POUFNE LUB ZASTRZEŻONE.

Zawiadomienie o prawach autorskich i najczęściej zadawane pytania

© 2010 Bentley Systems, Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Poniższe informacje służą wyłącznie celom informacyjnym i w żadnym wypadku nie stanowią wykładni prawnej. Jeśli potrzebujesz porady prawnej, skontaktuj się z prawnikiem.

Co to są prawa autorskie?

Prawo autorskie chroni oryginalne dzieła, takie jak strony internetowe, książki, muzykę, obrazy, zdjęcia i filmy. Dzieło jest „oryginalne”, jeśli zawiera pewne elementy, które stworzyłeś i nie pożyczyłeś od innych. Zazwyczaj, gdy tworzysz oryginalną pracę, jesteś właścicielem praw autorskich. Jako właściciel praw autorskich możesz kontrolować sposób, w jaki inni korzystają z twojej pracy. Na przykład, jeśli piszesz scenariusz filmowy, masz prawo i możesz uniemożliwić innym jego kopiowanie, dzielenie się nim z innymi („rozpowszechnianie”), tworzenie filmu lub książki na podstawie twojego scenariusza („praca pochodna”) lub publiczne odtwarzanie swojego scenariusza jako sztuki lub filmu. Masz również możliwość sprzedaży lub oddania tych praw. Innymi słowy, możesz sprzedać prawo do nakręcenia filmu na podstawie swojego scenariusza studiu filmowemu.

Jeśli używasz cudzych materiałów chronionych prawami autorskimi bez pozwolenia, zazwyczaj narusza to wyłączne prawa właściciela praw autorskich i stanowi naruszenie praw autorskich. Jeśli więc tworzysz nową pracę i umieszczasz w niej fragmenty prac innych osób (takie jak istniejące zdjęcie, długie cytaty z książki lub pętlę z utworu), musisz posiadać lub mieć pozwolenie na wykorzystanie wypożyczonych elementów. Na przykład, jeśli Twój scenariusz jest oparty na istniejącej popularnej serii, powinieneś uzyskać pozwolenie na wykorzystanie elementów, które pożyczyłeś z serii.

Prawo autorskie różni się od prawa dotyczącego dóbr osobistych. Jeśli kupujesz fizyczny przedmiot, taki jak film na DVD, jesteś jego właścicielem. Nie uzyskujesz jednak własności „praw autorskich” (praw do kopiowania, rozpowszechniania, tworzenia pochodnych i publicznego odtwarzania lub wyświetlania) do treści filmu. Fakt, że wszedłeś w fizyczne posiadanie płyty DVD, nie daje automatycznie prawa do jej kopiowania lub udostępniania.

Jeśli tworzysz własny film, może on zawierać wiele dzieł chronionych prawem autorskim. Tak więc, jeśli zdecydujesz się zrobić film na podstawie swojego scenariusza, musisz albo stworzyć wszystkie jego elementy samodzielnie, albo mieć pozwolenie na wykorzystanie wypożyczonych elementów. W szczególności pamiętaj, że zdjęcia lub grafika wisząca na ścianach twoich planów i muzyka na ścieżce dźwiękowej (nawet jeśli jesteś właścicielem płyty CD lub MP3) mogą być chronione prawami autorskimi. Nie należy umieszczać w filmie dzieł chronionych prawem autorskim, takich jak te, bez zezwolenia.

Kilka innych rzeczy, o których należy pamiętać:

 1. Tylko dlatego, że dzieło nie zawiera informacji o prawach autorskich (np. © 2008 Bentley Systems, Incorporated) nie oznacza, że dzieło znajduje się w domenie publicznej. Informacje o prawach autorskich generalnie nie są wymagane, żeby dane dzieło było chronione prawem autorskim.
 2. To, że utwór jest łatwo dostępny w Internecie lub gdzie indziej, nie oznacza, że możesz swobodnie z niego korzystać. Poszukaj warunków użytkowania, takich jak Creative Commons, które wyjaśniają w jaki sposób można wykorzystać prace znalezione w Internecie.

Co się stanie, jeśli prześlesz materiały chronione prawem autorskim do Witryny internetowej bez pozwolenia?

Zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do usunięcia filmów, muzyki, zdjęć lub innych treści przesyłanych przez użytkownika do Witryn internetowych, jeśli dowiemy się, że narusza to czyjeś prawa autorskie. Jeśli uważasz, że przez pomyłkę usunęliśmy przesłane przez Ciebie treści, których jesteś właścicielem lub masz uprawnienia do przesyłania, możesz również nas o tym powiadomić. Wreszcie, jeśli wielokrotnie będziesz przesyłać treści naruszające prawo, rozwiążemy Twoje konto i możesz ponieść sankcje karne i cywilne. Prosimy o poszanowanie praw autorskich innych osób.

Co się stanie, jeśli moje materiały znajdują się w Witrynie internetowej bez mojej zgody?

Jeśli uważasz, że cokolwiek w Witrynach internetowych narusza twoje prawa autorskie, daj nam znać. Podaj nam szczegóły, a my dopilnujemy usunięcia twoich chronionych prawami autorskimi dzieł.

Chcę udostępnić moje treści, ale...

Wiele naszych Witryn internetowych i Usług umożliwia udostępnianie tworzonych treści. Chociaż nie możemy zapewnić, że twoje treści nie zostaną niewłaściwie wykorzystane podczas udostępniania ich w internecie, możesz rozważyć udostępnienie ich na licencji Creative Commons.

Licencje Creative Commons to prosty sposób na poinformowanie ludzi, do czego mogą wykorzystać twoje prace i na jakich warunkach. Licencje Creative Commons można dostosować do własnych preferencji i są one automatycznie generowane za pomocą formularza online. Formularz zawiera pytania takie jak, czy twoja praca może być wykorzystywana tylko do celów niekomercyjnych i czy praca może być modyfikowana. W związku z tym możliwe są różne licencje. Na przykład licencja „tylko przypisanie” pozwala innym na dowolne wykorzystanie twojej pracy, o ile wskażą, że jesteś właścicielem praw autorskich.

Creative Commons nieustannie opracowuje nowe licencje dostosowane do potrzeb określonych przez kreatywnych ludzi takich jak Ty. Odwiedź ich stronę pod adresem http://creativecommons.org/, żeby dowiedzieć się więcej o tej organizacji lub przygotować licencję Creative Commons.

Różne

WU i korzystanie przez użytkownika z Witryn internetowych, Materiałów i Usług są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem stanu Pensylwania w Stanach Zjednoczonych, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych. Strony wyrażają zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość sądów zlokalizowanych i służących w hrabstwie Chester, Pensylwanii i Wschodnim Dystrykcie Pensylwania (E. D. Pa.).

Niewykorzystanie przez jakąkolwiek ze stron jakiegokolwiek ze swoich praw wynikających z lub nieegzekwowanie jakiegokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie uważane za zrzeczenie się lub utratę takich praw lub możliwości egzekwowania takiego postanowienia. Postanowienia niniejszej Umowy uważa się za rozłączne, a nieważność jakiegokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie ma wpływu na ważność pozostałej części niniejszej Umowy.

Wyślij swoje pytania do odpowiedniego kontaktu wymienionego poniżej:

 • Witryny internetowe, skontaktuj się z marketing@bentley.com
 • Pytania dotyczące piractwa można kierować na adres anti.piracy@bentley.com lub zadzwonić na infolinię Business Software Alliance pod numer (888) NOPIRACY.

Powrót do góry