• OpenFlows WaterOPS

  Predykcyjne dane operacyjne dla sieci dystrybucji wody

Wsparcie operacyjne w czasie rzeczywistym

OpenFlows WaterOPS to rozwiązanie wspierające rozważanie opcji i podejmowanie decyzji operacyjnych w czasie rzeczywistym w zakresie dostarczania i dystrybucji wody w mieście. Dzięki integracji aktualnych danych SCADA ze skalibrowanym modelem hydraulicznym rozwiązanie OpenFlows WaterOPS oblicza warunki w czasie rzeczywistym w całej sieci wodociągowej w oparciu o istniejące i prognozowane przyszłe warunki. OpenFlows WaterOPS pomaga zakładom wodociągowym natychmiast uzyskać lepszy wgląd w „dark data” pomiędzy monitorowanymi lokalizacjami, przewidywać przyszłą wydajność oraz reagować na zdarzenia i sytuacje awaryjne.

Zarządcy i inżynierowie operacyjni mogą bezpiecznie dzielić się informacjami i współpracować z interesariuszami, oceniając różne działania alternatywne podczas podejmowania szybkich decyzji w przypadku pożaru, pęknięcia rur, awarii pompy lub innych zdarzeń, w których liczy się czas. Ponadto oprogramowanie może określić wpływ sieci i wynikające z niego skutki dla klientów.

  • OpenFlows WaterOPS
  • Manage Emergency Response
Możliwości
 • Zarządzanie działaniami w sytuacjach kryzysowych

  • Projektanci i operatorzy systemów hydraulicznych mogą użyć modelu sieci do przetestowania zmian w strategii operacyjnej, taktyce i procedurach awaryjnych w sposób wolny od ryzyka. Zidentyfikuj bezpieczne, niedrogie możliwości pozwalające na poprawienie wydajności i codziennego zarządzania sieciami wodociągowymi.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w zakresie dostawy i jakości wody

  • ​Użyj hydraulicznego modelu dystrybucji wody i systemu GIS, aby ocenić i zbadać fizyczną infrastrukturę w celu ustalenia obszarów ryzyka wystąpienia awarii. Zabezpiecz system przed możliwym naturalnym, przypadkowym lub celowym zanieczyszczeniem, które zagroziłoby jego zdolności do niezawodnego dostarczania klientom zdatnej do użytku wody.
 • Zarządzanie ciśnieniem

  • ​Użyj modelu sieci hydraulicznej w celu automatycznego ustalenia dokładnych obszarów ciśnienia w oparciu o granice ciśnienia i dużych odbiorców. Zidentyfikuj obszary, w których potencjalnie możliwe jest obniżenie ciśnienia bez zakłócania dostaw. Unikaj niechcianych wzrostów ciśnienia powodujących przecieki i pęknięcia rur.
 • Poprawa efektywności energetycznej

  • Konfiguruj pompy, również złożone układy pomp oraz pompy o zmiennych prędkościach, przy użyciu modelowania hydraulicznego, aby zrozumieć wpływ, jaki różne sposoby eksploatacji pomp wywierają na zużycie energii. Zminimalizuj koszty energii związane z pompowaniem wody, maksymalizując jednocześnie wydajność systemu.​​​​
 • Monitorowanie i ocena stanu sieci

  • ​Użyj systemu GIS i modelu hydraulicznego do monitorowania oraz przewidywania stanu i wydajności rur i pomp w oparciu o zapisy z kontroli, wypadków i wcześniejszych interwencji. Po zidentyfikowaniu i wyznaczeniu priorytetów problemom przeanalizuj alternatywne środki zaradcze i podejmij aktywne czynności korygujące.
 • Symulacja jakości wody

  • Wykonaj symulację charakterystyki jakości wody w sieci wodociągowej i w zbiornikach. Oszacuj wiek wody lub stężenie składników (np. chloru, zanieczyszczeń, TDS), nawet w przypadku wielu wzajemnie oddziałujących gatunków wody. Wykonaj śledzenie źródła w celu określenia udziału różnych źródeł wody w dowolnym miejscu w systemie.
 • Zwiększ wydajność inżynierską i operacyjną

  • Usprawnienie międzywydziałowego współdzielenia pracy dzięki zapewnionym informacjom w zakresie sieci wodociągowych. Usuń bariery stworzone przez tradycyjne funkcje inżynierskie, aby Twoja organizacja mogła efektywnie śledzić, udostępniać i współpracować w zakresie danych sieciowych.
Free Trial
Contact us for a free demo of OpenFlows WaterOPS.
Contact Sales
Tell Me More!

Interested in finding out more about this product?

Contact Sales