• Regulamin

    Oferta usług szkoleniowych Bentley Institute

Regulamin – oferta usług szkoleniowych Bentley Institute

WAŻNE-PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ: Niniejsza umowa („Umowa”) stanowi prawne porozumienie pomiędzy daną osobą (osobą fizyczną lub pojedynczym podmiotem gospodarczym) a firmą Bentley Systems, Incorporated („Bentley”) dotyczące usług szkoleniowych Bentley Institute określonych w niniejszej witrynie, które mogą obejmować otwartą rekrutację kursy prowadzone na miejscu jak i za pośrednictwem Internetu oraz powiązane z nimi usługi szkoleniowe („Usługi”).

KONTYNUUJĄC REJESTRACJĘ NA JAKIEKOLWIEK SZKOLENIA LUB INNE USŁUGI OFEROWANE PRZEZ BENTLEY INSTITUTE, UZNAJESZ ZA WIĄŻĄCE POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY, W TYM PONIŻSZE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI, OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZASADY WYPOWIEDZENIA UMOWY. JEŚLI NIE WYRAŻASZ ZGODY NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY, NIE REJESTRUJ SIĘ NA ŻADNE USŁUGI BENTLEY INSTITUTE ANI Z NICH NIE KORZYSTAJ I WYJDŹ TERAZ.

Bez uszczerbku dla innych praw, firma Bentley może rozwiązać niniejszą umowę, jeśli nie będziesz przestrzegać jej warunków.

Po przyjęciu przez firmę Bentley wniesionej na jej rzecz opłaty, będziesz mieć prawo do otrzymania Usług i Materiałów tu opisanych, które w razie potrzeby są opisane bardziej szczegółowo w poszczególnych ofertach.

Firma Bentley zastrzega sobie prawo do zmiany dowolnych aspektów Usług bez uprzedniego powiadomienia, w tym między innymi do zmian w nazwach tytułów, opisach kursów, treści kursów, do zmiany instruktorów, lokalizacji, dat i ceny.

Abonenci programu szkolenia dla przedsiębiorstw podlegają tu wymienionym warunkom oraz warunkom programu abonamentu na szkolenie dla przedsiębiorstw opisane w Umowie abonenta programu SELECT i Załączniku D do abonamentu programu SELECT na szkolenia dla przedsiębiorstw firmy Bentley. W razie jakichkolwiek nieścisłości pomiędzy Umową programu SELECT, Załącznikiem D do abonamentu programu SELECT na szkolenia dla przedsiębiorstw firmy Bentley i niniejszych warunków, Umowa programu SELECT oraz Załącznik D do abonamentu programu SELECT na szkolenia dla przedsiębiorstw firmy Bentley będą regulowały kwestię zastosowania warunków dla abonentów programu szkolenia dla przedsiębiorstw.

Warunki ustalania cen i płatności

Ceny są podawane w walucie lokalnej w oparciu o miejsce prowadzenia zajęć szkoleniowych. W przypadku zajęć szkoleniowych realizowanych zdalnie lub do których uzyskuje się zdalny dostęp, do ustalenia waluty i wysokości opłaty można użyć lokalizacji uczestnika.

Ceny podlegają zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Ceny nie uwzględniają wydatków na rzecz instruktorów, uczestników szkolenia, wyposażenia lub pomieszczeń, o ile nie jest to wyraźnie zaznaczone.

Ceny nie uwzględniają podatków, jeśli dotyczy.

Przyjmowane formy płatności:

Abonament na szkolenie dla przedsiębiorstw
Zakupy z rabatem ilościowym
Zamówienie

Bentley Institute oferuje abonamenty na szkolenia dla przedsiębiorstw i zakupy z rabatem ilościowym jako opcjonalne formy płatności. Informacje na temat tych programów można znaleźć w innym miejscu.

Akceptacja dodatkowych form płatności różni się w zależności od kraju lub regionu. Proszę zapoznać się z punktem „Specjalne postanowienia dla określonych lokalizacji”, aby poznać informacje na temat form płatności przyjmowanych w interesującej Cię lokalizacji.

Aby potwierdzić rejestrację, płatności muszą być dokonane 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. W przypadku szkolenia zapewnianego asynchronicznie (na przykład w przypadku niektórych form usług e-learning oferowanych przez firmę Bentley), płatność musi być dokonana przed rozpoczęciem szkolenia.

W przypadku zapłaty za szkolenie za pośrednictwem zamówienia płatność musi być otrzymana w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury.

Firma Bentley zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zarejestrowanych osób, których płatności pozostają nieuregulowane na początku szkolenia.

Rejestracja i udział

Rejestracje są przyjmowane na zasadzie dostępnego miejsca i zgodnie z kolejnością wpływu. Przed okresem 28 dni bezpośrednio poprzedzających rozpoczęcie szkolenia abonentów szkolenia dla przedsiębiorstw oraz osoby niebędące abonentami mogą dotyczyć limity.

Kandydat do szkolenia kończąc proces rejestracji faktycznie zawiera wiążącą umowę i uznaje się, że kandydat do szkolenia posiada upoważnienie konieczne do dysponowania funduszami wymaganymi dla danego szkolenia.

Kandydaci mogą rejestrować się za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub faksu. Jeśli nie korzysta się z witryny internetowej, należy skontaktować się z lokalnym biurem firmy Bentley w celu uzyskania pomocy.

Przyjęcie rejestracji – po otrzymaniu prośby o rejestrację na szkolenie, Bentley Institute odpowie kandydatowi przy pomocy „przyjęcia rejestracji”. Przyjęcie rejestracji nie stanowi gwarancji, że dojdzie do szkolenia, ale potwierdza, ze firma Bentley otrzymała wniosek kandydata o rejestrację. W przypadku braku miejsc kandydat otrzyma powiadomienie o możliwości umieszczenia jego nazwiska na liście oczekujących. Nie należy planować ewentualnych podróży przed otrzymaniem oficjalnego potwierdzenia rejestracji (patrz kolejny punkt).

Potwierdzenie rejestracji – po potwierdzeniu, że dojdzie do szkolenia, z reguły nie później niż na 14 dni przed datą jego rozpoczęcia, do kandydata do szkolenia zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji. Będzie ono zawierać szczegółowe informacje na temat udziału w szkoleniu. Informacje te będą obejmować szczegóły na temat miejsca, mapę lokalizacji, czas i/lub inne ewentualnie wymagane informacje. Godziny zajęć mogą zostać ustalone lokalnie.

Po rozpoczęciu szkolenia dla kandydata będzie ono uważane za w pełni zapewnione danemu kandydatowi, który od tego momentu będzie nazywany uczestnikiem szkolenia.

Anulowanie, przeniesienie i zastąpienie

Anulowanie przez firmę Bentley
Bentley Institute zastrzega sobie prawo do anulowania szkoleń w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Bentley Institute będzie dążył do powiadomienia każdego kandydata do szkolenia, który zarejestrował się na szkolenie i otrzymał potwierdzenie rejestracji, o jakichkolwiek zmianach.

Anulowanie przez kandydata do szkolenia
Powiadomienie o zamiarze anulowania rejestracji przez kandydata do szkolenia musi być złożone Bentley Institute na piśmie i podlega ono następującym warunkom:

Kandydaci do szkolenia, których prośba o anulowanie została otrzymana wcześniej niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, nie będą ponosić żadnych zobowiązań.

Kandydaci do szkolenia, których prośba o anulowanie została otrzymana 8 do 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, zostaną obciążeni opłatą administracyjną w wysokości 50% opłaty za szkolenie.

Kandydaci do szkolenia, których prośba o anulowanie została otrzymana 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, zostaną obciążeni opłatą administracyjną w wysokości 100% opłaty za szkolenie.

W przypadku nagranych lub asynchronicznych szkoleń, w stosunku do których nie ma wyznaczonej daty ani czasu rozpoczęcia ani limitu liczby uczestników, anulowanie możliwe jest bez żadnych zobowiązań i w dowolnym czasie poprzedzającym rozpoczęcia szkolenia. Po rozpoczęciu szkolenia będzie ono uznawane za przeprowadzone w całości i żadne częściowe zwroty opłaty nie będą wykonywane.

Przeniesienie do innego szkolenia
Powiadomienie o zamiarze przeniesienia się kandydata do innego szkolenia musi być złożone Bentley Institute na piśmie i podlega ono następującym warunkom:

Kandydat do szkolenia będzie odpowiedzialny za wszelkie dodatkowe opłaty oparte na różnicy w cenie pomiędzy szkoleniem, na które się zarejestrował, a nowym pożądanym szkoleniem, oraz za dodatkową opłatę administracyjną wskazaną poniżej.

Kandydaci do szkolenia, których prośba o przeniesienie została otrzymana wcześniej niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, nie będą ponosić żadnych zobowiązań innych niż różnica w cenie.

Kandydaci do szkolenia, których prośba o przeniesienie została otrzymana 8 do 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, zostaną obciążeni opłatą administracyjną w wysokości do 25% pierwotnej opłaty za szkolenie.

Kandydaci do szkolenia, których prośba o przeniesienie została otrzymana 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, zostaną obciążeni opłatą administracyjną w wysokości do 50% pierwotnej opłaty za szkolenie.

Z możliwości przeniesienia można skorzystać jedynie raz. Następnie wszelkie nieobecności będą traktowane jak anulowanie i będą podlegały postanowieniom na temat anulowania.

Zastąpienie
W przypadku, gdy kandydat do szkolenia nie będzie mógł pojawić się na szkoleniu, może on poprosić o zastąpienie go inną osobą. Prośba musi być skierowana do firmy Bentley na piśmie przed rozpoczęciem szkolenia. Firma Bentley zastrzega sobie prawo do odrzucenia prośby o zastąpienie w uzasadnionych przypadkach.

Jeśli potwierdzenie rejestracji i instrukcje na temat dołączenia do szkolenia zostały już wysłane do kandydata na szkolenie, do jego odpowiedzialności należy dopilnowanie, aby zastępująca go osoba otrzymała wymagane informacje.

Postanowienia różne

Poufność i polityka prywatności – firma Bentley będzie traktować wszystkie informacje przekazywane przez kandydatów i uczestników jako poufne i prywatne.

Specjalne postanowienia dla określonych rodzajów ofert

Nabór otwarty
Nie tym razem.

Specyficzne dla danego konta
Anulowanie – poza powyższymi postanowieniami dotyczącymi anulowania ze strony kandydata do szkolenia, kandydat do szkolenia będzie odpowiedzialny za wszelkie niemożliwe do odzyskania wydatki poniesione przez firmę Bentley na rzecz przygotowania lub próby przeprowadzenia szkolenia.

Potwierdzenie rejestracji będzie zawierało informacje na temat wymagań dotyczących obiektu, wyposażenia i przygotowania.

Obiekty i wyposażenie mające być wykorzystane przy szkoleniu muszą być uznane przez firmę Bentley za odpowiednie.

Do odpowiedzialności kandydata do szkolenia należy zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa i odpowiednie ubezpieczenie wszelkich wynajętych obiektów lub wyposażenia od utraty i/lub uszkodzeń w trakcie okresu najmu.

Szkolenie na odległość prowadzone w czasie rzeczywistym przez instruktora
Zajęcia szkoleniowe prowadzone na odległość w czasie rzeczywistym przez instruktora są realizowane przy pomocy dodatkowej technologii do szkolenia na odległość. Wymaga to dodatkowego etapu rejestracji z uwagi na to, że kandydaci do szkolenia muszą skonfigurować swój system pod kątem takiego środowiska szkolenia. Potwierdzenie rejestracji będzie zawierało dodatkowe informacje na temat tego procesu.

Nagrania do samokształcenia na żądanie
Nie tym razem.

Specjalne postanowienia dla szczególnych lokalizacji

Kanada
Dodatkowe formy płatności obejmują:

Czek Karta
kredytowa

Wielka Brytania
Formularz rezerwacji – Przed rozpoczęciem szkolenia do wskazanej osoby kontaktowej zostanie wysłany formularz rezerwacji szkolenia Bentley Institute. Formularz rezerwacji musu być wypełniony, podpisany i odesłany do firmy Bentley Systems (UK) w ciągu 7 dni od daty wydania. Potwierdzenie może być przesłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

Stany Zjednoczone
Dodatkowe formy płatności obejmują:

Czek
Karta kredytowa

Prawo właściwe

Niniejsza Umowa podlega ustawodawstwu stanu Pensylwania w Stanach Zjednoczonych.

Prawa własności

Prawo autorskie. Wszelkie tytuły i prawa autorskie do oprogramowania szkoleniowego i innych materiałów zapewnionych w związku z Usługami (w tym między innymi wszelkie ilustracje, zdjęcia, animacje, filmy, pliki audio, muzyka i tekst), w tym wszelkie drukowane materiały towarzyszące oraz kopie powiązanego oprogramowania firmy Bentley (zwane dalej łącznie „Materiałami”) stanowią własność firmy Bentley lub jej dostawców. Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim i postanowieniami traktatów międzynarodowych. Dlatego też Materiały należy traktować jak wszelkie inne materiały objęte prawem autorskim zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

Przesyłane materiały. W przypadku przesłania na witrynę firmy Bentley w dowolny sposób czy za pomocą dowolnych nośników jakichkolwiek materiałów lub innych informacji (w tym między innymi pomysłów, koncepcji czy technik dla nowych lub usprawnionych usług i produktów), w formie informacji, informacji zwrotnych, danych, zapytań, uwag, sugestii itp., uznaje się takie materiały za niezastrzeżone i za nieopatrzone klauzulą poufności oraz automatycznie udziela się firmie Bentley i jej cesjonariuszom niewyłączną, nieodpłatną, ważną na całym świecie, bezterminową, nieodwołalną licencję, z prawem do udzielania sublicencji, na wykorzystanie, kopiowanie, przesyłanie, rozpowszechnianie, tworzenie prac pochodnych, pokazywanie ich i wykonywanie.

Wyłączenie gwarancji

USŁUGI I POWIĄZANE Z NIMI MATERIAŁY ZAPEWNIANE SĄ W STANIE „TAKIM, W JAKIM SĄ”. FIRMA BENTLEY I JEJ DOSTAWCY NIE GWARANTUJĄ I NIE MOGĄ ZAGWARANTOWAĆ DZIAŁANIA ANI WYNIKÓW, JAKIE MOŻNA UZYSKAĆ PRZY WYKORZYSTANIU USŁUG I POWIĄZANYCH Z NIMI MATERIAŁÓW. FIRMA BENTLEY I JEJ DOSTAWCY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI CO DO TYTUŁU LUB NARUSZENIA PRAW OSÓB TRZECICH, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ANI PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU.

WSZELKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY BENTLEY Z TYTUŁU WYKONANIA LUB NIEWYKONANIA USŁUG LUB DOSTARCZENIA MATERIAŁÓW BĘDZIE OGRANICZONA WYŁĄCZNIE DO ZWROTU OPŁAT, JAKIE FIRMA BENTLEY OTRZYMAŁA W ZWIĄZKU Z REJESTRACJĄ NA DANE USŁUGI. FIRMA BENTLEY ANI JEJ DOSTAWCY W ŻADNYM RAZIE NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNE Z TYTUŁU NASTĘPCZYCH, PRZYPADKOWYCH LUB SPECJALNYCH SZKÓD, W TYM UTRATY ZYSKU LUB OSZCZĘDNOŚCI, NAWET JEŚLI PRZEDSTAWICIEL FIRMY BENTLEY INFORMOWAŁ O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD, ANI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ WYSUWANYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE.

Niektóre państwa lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu przypadkowych, następczych lub specjalnych szkód ani wyłączenia dorozumianych gwarancji ani na ograniczenia długości obowiązywania gwarancji, więc powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania.