Podmínky využívání webových zdrojů Bentley

Poslední revize: 28. únor 2019

Vítejte u webových zdrojů („webové zdroje“) společnosti Bentley Systems, Incorporated („Bentley“). Pokud jste předplatitelem jakéhokoli předplatitelského programu Bentley („předplatitel“) a podepsali jste písemnou dohodu o programu („dohoda o programu“), pak tato dohoda o programu společně s příslušnou licenční dohodou (dohodami) koncového uživatele a následně popsané smluvní podmínky („podmínky využívání“) řídí vaše využívání webových zdrojů a veškerých informací, dokumentů, produktů, software, grafických prvků a služeb („materiály“), které si stáhnete nebo jinak získáte. Pro předplatitele představují následující podmínky dílčí dohody, na něž se různými způsoby odkazuje v příslušné dohodě o programu. V jiném případě, pokud nespadáte do žádné z dříve jmenovaných kategorií, řídí tyto podmínky vaše využívání webových zdrojů. Váš souhlas s dodržováním a vaším smluvním závazkem v souvislosti s těmito podmínkami využívání představuje podmínku, která musí být splněna před vaším využíváním předmětných webových zdrojů. Získáním přístupu, použitím nebo stažením materiálů z webových zdrojů vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami využívání. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami využívání, nepoužívejte předmětné webové zdroje.

 1. Přijetí podmínek využívání
 2. Zákaz zveřejnění údajů
 3. Popis služeb
 4. Soukromí a ochrana osobních informací
 5. Omezení na soukromé a nekomerční využívání
 6. Poznámka specificky k dokumentům dostupným v rámci webových zdrojů
 7. Poznámka specificky k software dostupnému v rámci webových zdrojů
 8. ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK A ODPOVĚDNOSTI
 9. Lokální zákony, kontrola exportu
 10. Předběžné opatření
 11. Členský účet, heslo a zabezpečení
 12. Vyloučení nezákonného nebo zakázaného použití
 13. Využívání služeb
 14. Materiály poskytované nebo uváděné v rámci webových zdrojů
 15. Poznámky a postupy ohledně vznášení tvrzení o porušení autorských práv
 16. Odkazy na stránky třetích stran
 17. Vyloučení odpovědnosti za obsah třetích stran
 18. Pravidla ohledně zaslání nevyžádaných nápadů
 19. Poznámka o autorském právu a často kladené dotazy
 20. Obchodní známky
 21. Různé


Přijetí podmínek využívání

Webové zdroje, které jsou vám poskytovány, jsou předmětem následujících podmínek využívání („podmínky“). Společnost Bentley si vyhrazuje právo na aktualizaci těchto podmínek kdykoli a bez oznámení. Nejaktuálnější verzi podmínek lze získat klepnutím na hypertextový odkaz „Podmínky využívání“ nacházející se ve spodní části stránek webových zdrojů.

Zákaz zveřejnění údajů

Žádná část webových zdrojů, která nebyla veřejně zpřístupněna, nesmí být zpřístupněna nebo projednávána - s výjimkou zveřejnění a projednávání v dané části webových zdrojů, dokud není daná část webových zdrojů veřejně uvedena společností Bentley.

Popis služeb

Webové zdroje vám poskytují přístup k různým zdrojům včetně vývojářských nástrojů, obsahu ke stažení, komunikačních fór a informací o produktech (souhrnně „služby“). Služby, včetně jakýchkoli aktualizací, vylepšení, nových funkcí nebo doplnění jakýchkoli nových webových zdrojů, jsou předmětem těchto podmínek.

Soukromí a ochrana osobních informací

Viz zveřejněné Prohlášení o ochraně soukromí vztahující se k shromažďování a využívání vašich informací.

Omezení na soukromé a nekomerční využívání

Pokud není uvedeno jinak, jsou služby určené pro vaše soukromé a nekomerční využívání. Nesmíte upravovat, kopírovat, distribuovat, odesílat, zobrazovat, reprodukovat, publikovat, licencovat, vytvářet odvozené materiály, přenášet nebo prodávat jakékoli informace, software nebo produkty či služby získané v rámci předmětných služeb.

Poznámka specificky k dokumentům dostupným v rámci webových zdrojů

Můžete používat „dokumenty“ (například odborné články, tiskové zprávy, často kladené dotazy atd.) v rámci služeb, pokud (1) všechny kopie dokumentů uvádějí přiznáním autorských práv, že společnost Bentley je jejich výhradním vlastníkem, (2) pokud používáte tyto dokumenty pouze pro informaci a nekomerční nebo soukromé účely a nekopírujete žádné dokumenty na žádný síťový počítač a nevysíláte je do jakýchkoli médií a (3) pokud žádné dokumenty neupravujete. Akreditované vzdělávací instituce, jako například K-12, univerzity, soukromé/veřejné vysoké školy a státní komunitní vysoké školy, mohou stahovat a reprodukovat dokumenty pro distribuci v učebnách. Distribuce mimo učebny vyžaduje výslovné písemné svolení. Použití pro jakýkoli jiný účel je výslovně zakázáno zákonem a může mít za následek přísné občanskoprávní a trestněprávní postihy. Ti, kdo podmínky poruší, budou postihnuti v nejvyšším možném rozsahu.

Dříve zmíněné dokumenty nezahrnují design nebo uspořádání vlastněné, provozované, licencované nebo kontrolované webovými zdroji. Prvky webových zdrojů jsou chráněny zákony o obchodních vzorech, ochranných známkách, nekalé soutěži a dalšími zákony a nesmí se kopírovat ani napodobovat jako celek ani v částech. Žádné logo, grafika nebo obrázek z jakéhokoli webového zdroje se nesmí kopírovat ani přenášet jinam, pokud toto není výslovně povoleno společností Bentley.

SPOLEČNOST BENTLEY ANI JEJÍ PŘÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ NEUVÁDĚJÍ ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ OHLEDNĚ VHODNOSTI INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V DOKUMENTECH A SOUVISEJÍCÍCH GRAFIKÁCH PUBLIKOVANÝCH JAKO SOUČÁST SLUŽEB K JAKÉMUKOLI ÚČELU. VŠECHNY TAKOVÉ DOKUMENTY A GRAFIKY JSOU POSKYTOVÁNY „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI TYPU. SPOLEČNOST BENTLEY A JEJÍ PŘÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ TÍMTO ODMÍTAJÍ JAKÉKOLI ZÁRUKY A PODMÍNKY S OHLEDEM NA TYTO INFORMACE VČETNĚ VEŠKERÝCH ZÁRUK A PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI, AŤ JIŽ VÝSLOVNĚ VYJÁDŘENÝCH, IMPLIKOVANÝCH NEBO STATUTÁRNÍCH, VHODNOST PRO URČITÝ ÚČEL, VLASTNICTVÍ A NEPORUŠENÍ PŘÍSLUŠNÝCH PŘEDPISŮ. SPOLEČNOST BENTLEY ANI JEJÍ PŘÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ NEMOHOU BÝT ČINĚNI ODPOVĚDNÝMI ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO JAKÉKOLI ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZTRÁTY POUŽITELNOSTI, DAT NEBO ZISKU, AŤ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, Z NEDBALOSTI NEBO JINÉHO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ, VZNIKLÉ Z NEBO VE SPOJITOSTI S POUŽÍVÁNÍM NEBO VYKONÁVÁNÍM INFORMACÍ DOSTUPNÝCH V RÁMCI SLUŽEB.

DOKUMENTY A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKY PUBLIKOVANÉ VE SLUŽBÁCH MOHOU OBSAHOVAT TECHNICKÉ NEPŘESNOSTI NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. K OBSAŽENÝM INFORMACÍM JSOU PERIODICKY DOPLŇOVÁNY ZMĚNY. SPOLEČNOST BENTLEY A JEJÍ PŘÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ MOHOU KDYKOLI PROVÁDĚT ZLEPŠENÍ NEBO ZMĚNY PRODUKTU (PRODUKTŮ) NEBO PROGRAMU (PROGRAMŮ) POPSANÝCH ZDE.

Poznámka specificky k softwau dostupnému v rámci webových zdrojů

Jakýkoli software zpřístupněný ke stažení v rámci služeb („software“) představuje dílo, na něž se vztahuje autorské právo společnosti Bentley nebo jejích dodavatelů. Používání tohoto software se řídí podmínkami licence koncového uživatele, pokud taková existuje, která je přiložena k software nebo je jeho součástí („licenční dohoda“). Koncový uživatel nebude mít možnost nainstalovat kterýkoli software, ke kterému je přiložena nebo který obsahuje licenční dohodu, pokud tento uživatel předtím neschválí podmínky dané licenční dohody.

Software je zpřístupněn ke stažení výlučně k použití ze strany koncových uživatelů v souladu s licenční dohodou. Jakákoli reprodukce nebo další distribuce software, jež není v souladu s licenční dohodou, je výslovně zakázána zákonem a může mít za následek přísné občanskoprávní a trestněprávní postihy. Ti, kdo podmínky poruší, budou postihnuti v nejvyšším možném rozsahu.

BEZ OMEZENÍ PŘEDCHÁZEJÍCÍCH VÝROKŮ JSOU KOPÍROVÁNÍ NEBO REPRODUKCE SOFTWARE NA JAKÝKOLI JINÝ SERVER NEBO JINÉ UMÍSTĚNÍ PRO DALŠÍ REPRODUKCI NEBO OPAKOVANOU DISTRIBUCI VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNY, POKUD NENÍ TAKOVÁ REPRODUKCE NEBO OPAKOVANÁ DISTRIBUCE VÝSLOVNĚ POVOLENA LICENČNÍ DOHODOU PŘILOŽENOU K DANÉMU SOFTWARE.

NA SOFTWARE SE VZTAHUJE ZÁRUKA, POKUD JE NĚJAKÁ, POUZE V SOULADU S PODMÍNKAMI LICENČNÍ SMLOUVY. KROMĚ ZÁRUK VYJÁDŘENÝCH V LICENČNÍ DOHODĚ SPOLEČNOST BENTLEY A JEJÍ PŘÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ TÍMTO ODMÍTAJÍ JAKÉKOLI ZÁRUKY A PODMÍNKY S OHLEDEM NA TENTO SOFTWARE VČETNĚ VEŠKERÝCH ZÁRUK A PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI, AŤ JIŽ VÝSLOVNĚ VYJÁDŘENÝCH, IMPLIKOVANÝCH NEBO STATUTÁRNÍCH, VHODNOST PRO URČITÝ ÚČEL, VLASTNICTVÍ A NEPORUŠENÍ PŘÍSLUŠNÝCH PŘEDPISŮ.

K ZAJIŠTĚNÍ VAŠEHO POHODLÍ MŮŽE SPOLEČNOST BENTLEY ZPŘÍSTUPNIT JAKO SOUČÁST SLUŽEB NEBO V RÁMCI JEJÍCH SOFTWAROVÝCH PRODUKTŮ NÁSTROJE A POMŮCKY PRO POUŽÍVÁNÍ NEBO STAHOVÁNÍ. SPOLEČNOST BENTLEY NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY S OHLEDEM NA PŘESNOST VÝSLEDKŮ NEBO VÝSTUPU, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z POUŽÍVÁNÍ JAKÝCHKOLI TAKOVÝCH NÁSTROJŮ A POMŮCEK. RESPEKTUJTE, PROSÍM, PRÁVA NA OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ JINÝCH STRAN, KDYŽ POUŽÍVÁTE NÁSTROJE A POMŮCKY ZPŘÍSTUPNĚNÉ V RÁMCI SLUŽEB NEBO V SOFTWAROVÝCH PRODUKTECH BENTLEY.

VYSVĚTLENÍ K OMEZENÝM PRÁVŮM. Služby poskytované na těchto webových stránkách a veškerý související software nebo dokumentace jsou poskytovány s omezenými právy a jedná se o „komerční počítačový software“, resp. „dokumentaci komerčního počítačového software“ podle 48 C.F.R. 12.212 a 227.7202 a o „omezený počítačový software“ podle 48 C.F.R. 52.227-19(a), dle vhodnosti použití. Používání, úpravy, reprodukce, uvolňování, vykonávání, zobrazování nebo zveřejnění software a přidružené dokumentace vládou Spojených států amerických jsou předmětem omezení vytčených v této dohodě a řídí se ustanoveními 48 C.F.R. 12.212, 52.227-19, 227.7202 a 1852.227-86, dle vhodnosti použití. Dodavatelem/výrobcem je společnost Bentley Systems, Incorporated, 685 Stockton Drive, Exton, PA 19341-0678.

ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK A ODPOVĚDNOSTI

Používání webových zdrojů a jakýchkoli materiálů, které obsahují, je na vaše vlastní riziko. Vzhledem k množství možných zdrojů informací dostupných prostřednictvím webových zdrojů a k neodmyslitelným nejistotám spojeným s elektronickou distribucí může docházet k prodlevám, opomenutím, nepřesnostem nebo jiným problémům u těchto informací. Spoléhání se na jakékoli informace ve webových zdrojích je na vaše vlastní riziko. Výhradně vy sami nesete odpovědnost za případnou ztrátu dat nebo poškození vašeho počítačového systému v důsledku používání webových zdrojů. Ve státech, kde je vyloučení škod specificky zakázáno, souhlasíte s tím, že odpovědnost společnosti Bentley, je-li nějaká, je omezena na a nepřesáhne částku padesáti amerických dolarů ($50).

ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUKY: POKUD NENÍ VÝSLOVNĚ UVEDENO JINAK, JSOU MATERIÁLY WEBOVÝCH ZDROJŮ POSKYTOVÁNY „JAK STOJÍ A LEŽÍ“. SPOLEČNOST BENTLEY ODMÍTÁ VEŠKERÉ VYSLOVENÉ NEBO IMPLIKOVANÉ PODMÍNKY, VYJÁDŘENÍ A ZÁRUKY VČETNĚ IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU A NEPORUŠENÍ PŘÍSLUŠNÝCH PŘEDPISŮ, KROMĚ ROZSAHU, VE KTERÉM SE TAKOVÁ ODMÍTNUTÍ POKLÁDAJÍ ZA PRÁVNĚ NEPLATNÁ. SPOLEČNOST BENTLEY NEDÁVÁ JAKÁKOLI PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY NEBO GARANCE Z HLEDISKA KVALITY, VHODNOSTI, PRAVDIVOSTI, PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI KTERÝCHKOLI MATERIÁLŮ Z WEBOVÝCH ZDROJŮ. VŠECHNY DOTAZY TÝKAJÍCÍ SE DANÝCH MATERIÁLŮ JE TŘEBA SMĚŘOVAT PŘÍMO NA POSKYTOVATELE TĚCHTO MATERIÁLŮ. SPOLEČNOST BENTLEY NEDÁVÁ ŽÁDNOU ZÁRUKU NEBO PROHLÁŠENÍ, ŽE WEBOVÉ ZDROJE, MATERIÁLY NEBO SLUŽBY NABÍZENÉ VE WEBOVÝCH ZDROJÍCH BUDOU PLNIT JAKÉKOLI VAŠE POŽADAVKY NEBO ŽE BUDOU FUNGOVAT NEPŘERUŠENĚ, BEZPEČNĚ NEBO BEZCHYBNĚ.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI: SPOLEČNOST BENTLEY NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ŠKODY UTRPĚNÉ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ, ÚPRAV, PŘISPÍVÁNÍ K, KOPÍROVÁNÍ, DISTRIBUCE NEBO STAHOVÁNÍ MATERIÁLŮ VE WEBOVÝCH ZDROJÍCH. SPOLEČNOST BENTLEY NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, TRESTNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZTRÁTY PODNIKÁNÍ, OBRATU, ZISKU, POUŽÍVÁNÍ, DAT NEBO DALŠÍCH EKONOMICKÝCH VÝHOD), JAKKOLI TATO VZNIKNE, AŤ JIŽ Z DŮVODU PORUŠENÍ PŘEDPISŮ NEBO Z OBČANSKOPRÁVNÍCH HLEDISEK, I KDYŽ BY SPOLEČNOST BENTLEY BYLA PŘEDEM UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TĚCHTO ŠKOD.

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NEBUDETE SPOLEČNOST BENTLEY VINIT, A SOUHLASÍTE, ŽE NEBUDETE SPOLEČNOST BENTLEY ŽALOVAT ZA JAKÉKOLI NÁROKY PLYNOUCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH ZDROJŮ NEBO MATERIÁLŮ NEBO SLUŽEB POSKYTOVANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH ZDROJŮ.

Lokální zákony, kontrola exportu

Společnost Bentley řídí a provozuje webové zdroje ze svých hlavních sídel na různých místech ve Spojených státech a neprohlašuje, že tyto materiály jsou vhodné nebo dostupné k použití na jiných místech. Pokud používáte webové zdroje z jiných míst, jste odpovědní za dodržování příslušných lokálních zákonů včetně, nikoli výlučně, předpisů pro import a export z a do jiných zemí.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou všechny marketingové nebo reklamní materiály nacházející se na webových zdrojích směřovány pouze na jednotlivce, společnosti nebo další subjekty nacházející se ve Spojených státech.

Tyto materiály podléhají zákonům, předpisům a požadavkům ke kontrole exportu Spojených států. Souhlasíte s tím, že bez ohledu na jakékoli vaše prohlášení vůči společnosti Bentley ohledně konečné destinace jakýchkoli materiálů nesmíte exportovat nebo převádět, ať již přímo nebo nepřímo, materiály, případně jakoukoli jejich část nebo jakýkoli systém obsahující tyto materiály nebo jakoukoli část komukoli mimo Spojené státy, aniž byste předtím důsledně a úplně nesplnili všechny řídicí předpisy ohledně exportu, které na materiály uvalila vláda Spojených států nebo jakákoli země nebo sdružení národů, v jejichž jurisdikci dané materiály používáte. Seznam států, které jsou předmětem omezení z rozhodnutí vlády Spojených států, se průběžně mění a je ve vaší odpovědnosti dodržovat požadavky vlády Spojených států, jež se mohou jednou za čas upravovat, a převzít výhradní odpovědnost za získání licencí k exportu nebo opakovanému exportu podle případné potřeby. Musíte odškodnit a bránit společnost Bentley a nevinit ji za porušení vašich povinností podlé této části.

Předběžné opatření  

Uznáváte, že jakékoli použití služeb poskytovaných v rámci webových zdrojů v rozporu s touto dohodou nebo jakýkoli přenos, sublicencování, kopírování nebo zveřejnění technických informací nebo materiálů vztahujících se ke službám poskytovaným v rámci webových zdrojů může způsobit nenapravitelnou škodu společnosti Bentley, jejím přidruženým organizacím, dodavatelům a dalším stranám oprávněným společností Bentley k přeprodeji, distribuci nebo propagaci služeb uvedených na těchto webových stránkách („prodejci“) a že za těchto okolností mají společnost Bentley, její přidružené organizace, dodavatelé a prodejci právo na spravedlivé odškodnění, aniž by vydávaly dluhopis nebo jiné zajištění, a to včetně, nikoli výlučně, na předběžné a trvalé opatření k odškodnění.

Členský účet, heslo a zabezpečení

Pokud některá ze služeb vyžaduje, abyste si založili účet, musíte dokončit registrační proces tím, že poskytnete aktuální, úplné a přesné informace, které jsou vyžadované příslušným registračním formulářem. Zvolíte si rovněž heslo a uživatelské jméno. Nesete plnou odpovědnost za uchování důvěrnosti vašeho hesla a účtu. Dále nesete plnou odpovědnost za jakékoli a veškeré aktivity, jež se budou dít pod vaším účtem. Souhlasíte s tím, že společnost Bentley okamžitě upozorníte na jakékoli neoprávněné využití vašeho účtu nebo jiné porušení zabezpečení. Společnost Bentley neponese odpovědnost za jakoukoli ztrátu, kterou můžete utrpět v důsledku toho, že někdo jiný použije vaše heslo nebo účet, ať již s vaším vědomím, nebo bez něj. Vy však můžete nést odpovědnost za škody utrpěné společností Bentley nebo jinou stranou v důsledku toho, že někdo jiný použije váš účet nebo heslo. Nesmíte nikdy používat ničí jiný účet bez svolení držitele daného účtu.

Vyloučení nezákonného nebo zakázaného použití

Jako podmínka vašeho využívání služeb platí, že nebudete používat služby k jakémukoli účelu, který je nezákonný nebo zakázaný podle těchto podmínek a upozornění. Nesmíte používat služby žádným způsobem, který by mohl poškodit, znepřístupnit, přetížit nebo zhoršit vlastnosti jakéhokoli webového zdroje, případně sítě (sítí) připojené k jakémukoli webovému zdroji, případně narušit používání jakýchkoli služeb jakoukoli jinou stranou. Nesmíte činit pokusy o získání neoprávněného přístupu k jakýmkoli službám, jiným účtům, počítačovým systémům nebo sítím připojeným ke kterémukoli webovému zdroji nebo ke kterékoli ze služeb, například prolomením přístupu, neoprávněným získáním hesla nebo jakýmikoli jinými prostředky. Nesmíte získat nebo se pokusit získat jakékoli materiály nebo informace pomocí jakýchkoli prostředků, které nejsou úmyslně zpřístupněny prostřednictvím služeb.

Využívání služeb

Služby mohou obsahovat e-mailové služby, služby nástěnky, prostory pro chatování, diskusní skupiny, fóra, znalostní databáze, blogy, komunity, osobní webové stránky, kalendáře, fotoalba, složky souborů nebo jiné prostředky pro zasílání zpráv nebo komunikaci navržené k tomu, aby vám umožňovaly komunikovat s ostatními (každá označována jako „komunikační služba“ a souborně jako „komunikační služby“). Souhlasíte s používáním komunikačních služeb pouze pro uvádění, zasílání a přijímání zpráv a materiálů, které jsou náležité, a kde je to relevantní, vztahující se k určité komunikační službě. Například, nikoli však s tímto omezením, souhlasíte s tím, že při využívání komunikačních služeb nebudete:

 • Využívat komunikační služby ve spojitosti s průzkumy, soutěžemi, pyramidovými organizacemi, řetězovými dopisy, zbytečnou poštou, spamy nebo jakýmikoli duplikativními nebo nevyžádanými zprávami (komerčními nebo jiného charakteru).
 • Ponižovat, zneužívat, obtěžovat, sledovat, vyhrožovat či jinak poškozovat zákonná práva jiných (například právo na soukromí a publicitu).
 • Publikovat, uvádět, nahrávat, distribuovat nebo šířit jakákoli nevhodná, profánní, ponižující, obscénní, neslušná nebo nezákonná témata, názvy, materiály a informace.
 • Nahrávat nebo jiným způsobem zpřístupňovat soubory, které obsahují obrázky, fotografie, software nebo jiné materiály chráněné zákony na ochranu duševního vlastnictví, například, nikoli výlučně, autorským právem nebo zákony o obchodních známkách (nebo právy na soukromí nebo publicitu), jestliže k nim tato práva nevlastníte nebo nespravujete nebo jste neobdrželi všechna nezbytná svolení k takovému jednání.
 • Používat jakýkoli materiál nebo informace včetně obrázků nebo fotografií, které jsou zpřístupněny v rámci služeb, takovým způsobem, který porušuje jakékoli autorské právo, obchodní známku, patent, obchodní tajemství nebo jiné vlastnické právo jakékoli strany.
 • Nahrávat soubory, které obsahují viry, tzv. trojské koně, červy, časované bomby, cancelboty, porušené soubory nebo jiný podobný software nebo programy, které by mohly narušit provoz jiného počítače nebo poškodit cizí vlastnictví.
 • Propagovat nebo nabízet k prodeji nebo koupi jakékoli zboží nebo služby k jakémukoli obchodnímu účelu, pokud daná komunikační služba takové zprávy výslovně nepovoluje.
 • Stahovat jakýkoli soubor umístěný na web jiným uživatelem komunikační služby, o němž víte, nebo byste měli přiměřeně vědět, že jej nelze zákonně reprodukovat, zobrazovat, vykonávat nebo distribuovat tímto způsobem.
 • Falšovat nebo odstraňovat jakékoli informace určené k řízení autorských práv, jako například přisouzení autorství, právní nebo jiná vlastnická upozornění nebo určení nebo štítky původu nebo zdroje software nebo jiný materiál obsažený v souboru, který se nahrává.
 • Omezovat nebo zakazovat použití a užívání komunikačních služeb ze strany jiného uživatele.
 • Porušovat jakákoli pravidla chování nebo jiné pokyny, které se mohou vztahovat na jakoukoli konkrétní komunikační službu.
 • Vytěžovat nebo jinak shromažďovat informace o ostatních, včetně jejich e-mailových adres.
 • Porušovat jakékoli platné zákony nebo předpisy.
 • Vytvářet falešnou identitu pro účely matení ostatních.
 • Používat, stahovat nebo jinak kopírovat, nebo poskytovat (ať již za poplatek, nebo nikoli) jakékoli osobě nebo subjektu jakýkoli seznam uživatelů služeb nebo jiné informace o jejich uživatelích nebo využívání nebo jakoukoli jeho část.

Společnost Bentley není povinna sledovat komunikační služby. Společnost Bentley si však vyhrazuje právo na kontrolu materiálů vkládaných do komunikačních služeb a k odstranění jakýchkoli materiálů podle svého vlastního uvážení. Společnost Bentley si vyhrazuje právo ukončit váš přístup ke kterékoli nebo ke všem komunikačním službám, a to kdykoli, bez upozornění a z jakéhokoli důvodu.

Společnost Bentley si vyhrazuje právo kdykoli zveřejnit jakoukoli informaci, kterou společnost Bentley považuje za nezbytnou pro splnění jakéhokoli příslušného zákona, předpisu, právního procesu nebo vládního požadavku, nebo upravit, odmítnout vložit nebo odstranit jakékoli informace nebo materiály jako celek nebo zčásti podle vlastního uvážení společnosti Bentley.

Vždy buďte obezřetní, když uvádíte jakékoli identifikovatelné osobní informace o sobě nebo vaší rodině v jakékoli komunikační službě. Společnost Bentley nekontroluje ani neschvaluje obsah, zprávy nebo informace nacházející se v kterýchkoli komunikačních službách, a proto společnost Bentley specificky odmítá jakoukoli odpovědnost ohledně komunikačních služeb a jakýchkoli akcí vyplývajících z vaší účasti na jakýchkoli komunikačních službách. Správci a hostitelé nejsou autorizovaní mluvčí společnosti Bentley a jejich názory nemusejí nutně odrážet názory společnosti Bentley.

Materiály nahrané do komunikačních služeb mohou být předmětem uvedených omezení použití, reprodukce nebo šíření, přičemž vy nesete odpovědnost za dodržování takových omezení, pokud si tyto materiály stáhnete.

Materiály poskytované nebo uváděné v rámci webových zdrojů

Společnost Bentley si nenárokuje vlastnictví materiálů, které poskytujete na webové zdroje (včetně zpětné vazby a podnětů) nebo ukládáte, nahráváte, vkládáte nebo odesíláte do jakékoli služby nebo jejích přidružených služeb pro kontrolu obecnou veřejností nebo členy jakékoli veřejné nebo soukromé komunity (každý z nich i souborně označovány jako „podání). Zasláním, nahráním, vložením, poskytnutím nebo podáním („vložení“) vašeho podání dáváte společnosti Bentley, jejím přidruženým společnostem a nezbytným držitelům sublicencí svolení s využíváním vašeho podání ve spojitosti s provozem jejich internetových aktivit (včetně, nikoli výlučně, veškerých webových zdrojů), a to včetně, nikoli výlučně, licenčních práv ke: kopírování, distribuci, přenášení, veřejnému zobrazení, veřejnému vykonání, reprodukci, úpravě, překladu a přeformátování vašeho podání, dále k publikaci vašeho jména ve spojitosti s vaším podáním a rovněž právo poskytnout sublicence na tato práva jakémukoli dodavateli služeb.

V souvislosti s využitím vašeho podání, jak je zde poskytnuto, nebude hrazena žádná kompenzace. Společnost Bentley nemá žádnou povinnost uvádět nebo použít jakékoli podání, které poskytnete, a společnost Bentley může kdykoli odstranit jakékoli podání podle svého vlastního uvážení.

Vložením podání zaručujete a prezentujete, že vlastníte nebo jiným způsobem spravujete všechna práva k vašemu podání, jak jsou popsána v těchto podmínkách využívání, a to včetně, nikoli výlučně, všechna práva nezbytná k tomu, abyste mohli poskytovat, ukládat, nahrávat, vkládat nebo podávat příslušná podání.

Navíc k záruce a prezentaci uvedeným dříve vložením podání, které obsahuje obrázky, fotografie nebo které je jiným způsobem grafické jako celkem nebo zčásti („obrázky“), zaručujete a prezentujete, že (a) jste vlastníkem autorských práv k těmto obrázkům, nebo že vám vlastník autorských práv k těmto obrázkům poskytl povolení použít tyto obrázky nebo jakýkoli obsah nebo obrázky obsažené v těchto obrázcích v souladu se způsobem a účelem jejich použití z vaší strany a jak je jinak povoleno těmito podmínkami využívání a služeb, (b) máte nezbytná práva k tomu, abyste poskytli licence a sublicence popsané v těchto podmínkách využívání a (c) že každá osoba vyobrazená na takových obrázcích, pokud tam nějaké jsou, poskytla svolení s použitím daných obrázků, jak je uvedeno v těchto podmínkách využívání, včetně, například a nikoli výlučně, s distribucí, veřejným zobrazováním a reprodukcí těchto obrázků. Vložením obrázků poskytujete (a) všem členům webových zdrojů (pro každý takový obrázek dostupný pro členy webových zdrojů) nebo (b) obecné veřejnosti (pro každý takový obrázek dostupný kdekoli ve službách jiných než soukromé komunity) svolení s používáním vašich obrázků ve spojitosti s využíváním, jak je povoleno těmito podmínkami využívání, kterékoli ze služeb (včetně, například, nikoli výhradně, vytváření výtisků a dárkových předmětů s těmito obrázky) a včetně, nikoli výlučně, neexkluzivní, celosvětově platnou, bezplatnou licenci ke: kopírování, distribuci, přenášení, veřejnému zobrazování, veřejnému předvádění, reprodukci, úpravám, překladu a přeformátování vašich obrázků, aniž by bylo u těchto obrázků uvedeno vaše jméno, a právo poskytovat takovéto sublicence jakémukoli dodavateli služeb. Platnost licencí udělených podle předcházejících ustanovení pro obrázky skončí v okamžiku, kdy kompletně odstraníte tyto obrázky ze služeb, ale toto ukončení nemůže ovlivnit žádné licence udělené v souvislosti s těmito obrázky před jejich kompletním odstraněním. V souvislosti s využitím vašich obrázků nebude hrazena žádná kompenzace.

Poznámky a postupy ohledně vznášení tvrzení o porušení autorských práv

Podle článku 17 sbírky zákonů USA (United States Code), části 512(c)(2), se oznámení o nárokovaných porušeních autorského práva mají zasílat určenému agentovi poskytovatele služeb.

Odkazy na stránky třetích stran

KLEPNUTÍM NA ODKAZY V TÉTO OBLASTI OPUSTÍTE WEBOVÉ ZDROJE. ODKAZOVANÉ STRÁNKY NEJSOU POD KONTROLOU SPOLEČNOST BENTLEY A SPOLEČNOST BENTLEY NENÍ ZODPOVĚDNÁ ZA OBSAH JAKÉKOLI ODKAZOVANÉ STRÁNKY NEBO JAKÉHOKOLI ODKAZU OBSAŽENÉHO NA ODKAZOVANÉ STRÁNCE NEBO ZA JAKÉKOLI ZMĚNY NEBO AKTUALIZACE TAKOVÝCH STRÁNEK. SPOLEČNOST BENTLEY NENÍ ZODPOVĚDNÁ ZA WEBCASTING NEBO JAKÝKOLI JINÝ TYP PŘENOSU PŘIJÍMANÉHO OD JAKÉKOLI ODKAZOVANÉ STRÁNKY. SPOLEČNOST BENTLEY VÁM TYTO ODKAZY POSKYTUJE POUZE PRO VAŠE POHODLÍ A UVEDENÍ JAKÉHOKOLI ODKAZU NEIMPLIKUJE SCHVÁLENÍ ODKAZOVANÉ STRÁNKY ZE STRANY SPOLEČNOSTI BENTLEY.

Vyloučení odpovědnosti za obsah třetích stran

Společnost Bentley nemá nezávisle autorizované materiály od třetích stran jako celek nebo zčásti. Společnost Bentley neposkytuje, neprodává, nelicencuje ani nezapůjčuje jiné materiály než ty, které jsou specificky označeny jako materiály poskytované společností Bentley. Společnost Bentley neposkytuje záruku ani nezastupuje ve věcech jakýchkoli materiálů od třetích stran.

Pravidla ohledně zaslání nevyžádaných nápadů

SPOLEČNOST BENTLEY ANI ŽÁDNÝ Z JEJÍCH ZAMĚSTNANCŮ NEPŘIJÍMÁ NEBO NEUVAŽUJE NAD NEVYŽÁDANÝMI NÁPADY, A TO VČETNĚ NÁPADŮ NA NOVÉ REKLAMNÍ KAMPANĚ, NOVÉ PROPAGAČNÍ AKTIVITY, NOVÉ PRODUKTY NEBO TECHNOLOGIE, PROCESY, MATERIÁLY, MARKETINGOVÉ PLÁNY NEBO NOVÉ NÁZVY PRODUKTŮ. NEZASÍLEJTE, PROSÍM, ŽÁDNÁ ORIGINÁLNÍ KREATIVNÍ UMĚLECKÁ DÍLA, VZORKY, DEMA ANI JINÁ DÍLA. JEDINÝM ÚČELEM TĚCHTO PRAVIDEL JE ZAMEZIT POTENCIÁLNÍM NEDOROZUMĚNÍM NEBO SPORŮM, KDYŽ BY SE PRODUKTY NEBO MARKETINGOVÉ STRATEGIE SPOLEČNOSTI BENTLEY ZDÁLY BÝT PODOBNÉ NÁPADŮM ZASLANÝM DO KOMUNITY BE. PROTO, PROSÍM, NEZASÍLEJTE VAŠE NEVYŽÁDANÉ NÁPADY DO KOMUNITY BE ANI NIKOMU ZE SPOLEČNOSTI BENTLEY. POKUD, I PŘES NÁŠ POŽADAVEK, ABYSTE NÁM NEZASÍLALI VAŠE NÁPADY A MATERIÁLY, TYTO PŘESTO POŠLETE, BUĎTE, PROSÍM, SROZUMĚNI S TÍM, ŽE SPOLEČNOST BENTLEY NEZARUČUJE, ŽE S VAŠIMI NÁPADY A MATERIÁLY BUDE NAKLÁDÁNO JAKO S DŮVĚRNÝMI NEBO CHRÁNĚNÝMI.

Poznámka o autorském právu a často kladené dotazy

© 2010 Bentley Systems, Incorporated. Všechna práva vyhrazena.

Následující údaje jsou uvedeny pouze pro informaci a nesmí se na ně pohlížet jako na právní rady. Pokud potřebujete právní poradenství, kontaktujte právníka.

Co je copyright, autorské právo?

Zákon o autorském právu chrání původní díla, jako například webové stránky, knihy, hudbu, malby, fotografie a video. Dílo je „původní“, pokud obsahuje některé prvky, které jste vytvořili, a nevypůjčili jste si je od jiných. Obvykle, když vytvoříte původní dílo, vlastníte dané autorské právo. Jakožto vlastník autorského práva můžete spravovat, jak ostatní vaše dílo využívají. Pokud například napíšete filmový scénář, máte právo kopírovat váš scénář, sdílet jej s dalšími osobami („distribuovat jej“), vytvořit film nebo knihu podle vašeho scénáře („odvozené dílo“) nebo veřejně předvádět váš scénář jako hru nebo film a současně můžete ostatním v tomto konání zabránit. Máte také možnost tato práva prodat nebo věnovat. Jinými slovy byste mohli prodat právo na natočení filmu na základě vašeho scénáře filmovému studiu.

Pokud bez povolení využíváte materiály, na něž má autorské právo někdo jiný, toto využívání obecně poškozuje výlučná práva vlastníka autorského práva a jedná se o porušení autorských práv. Proto pokud vytvoříte nové dílo a začleníte do něj části děl jiných osob (například stávající fotografii, delší citace z nějaké knihy nebo hudební smyčku z písně), musíte vlastnit nebo mít povolení k použití prvků, které si vypůjčujete. Pokud se například váš scénář zakládá na stávajícím populárním seriálu, měli byste získat povolení k použití těch prvků, které si z daného seriálu vypůjčujete.

Zákon o autorském právu je odlišný od zákonů na ochranu majetku. Pokud koupíte fyzický předmět, jako například film na DVD, vlastníte daný fyzický předmět. Nezískáte však vlastnictví „autorských práv“ (právo vytvářet kopie, distribuovat, vytvářet odvozená díla a veřejně předvádět nebo zobrazovat) na obsah filmu. Skutečnost, že jste se stali fyzicky držitelem DVD, vám nedává automaticky právo na jeho kopírování nebo sdílení.

Pokud vytvoříte vlastní film, může v sobě obsahovat množství děl, k nimž se váží autorská práva. Pokud se tedy rozhodnete natočit film na základě vašeho scénáře, musíte buď vytvořit všechny jeho prvky sami, nebo musíte mít svolení k použití těch prvků, které si vypůjčujete. Mějte zvlášť na vědomí, že fotografie nebo umělecká díla visící na zdech vašich kulis a hudba soundtracku (dokonce i když vlastníte dané CD nebo MP3) mohou být předmětem autorských práv. Neměli byste do vašeho filmu začleňovat díla chráněná autorským právem, jako jsou tato, bez příslušného oprávnění.

Několik dalších věcí, které byste měli mít na paměti:

 1. Samotná skutečnost, že dílo neobsahuje upozornění o autorských právech (např., © 2008 Bentley Systems, Incorporated), neznamená, že je toto dílo veřejným vlastnictvím. Upozornění o autorských právech nejsou obecně u děl, která mají být autorským právem chráněna, vyžadována.
 2. Jen proto, že je některé dílo snadno dostupné na internetu nebo jinde, neznamená, že toto dílo můžete volně využívat. Hledejte vždy podmínky využívání, jako například licenci Creative Commons, které vysvětlují, jak mohou být využívána díla, která naleznete na Internetu.

Co se stane, pokud nahrajete materiály chráněné autorským právem do webových zdrojů bez povolení?

Ze zákona jsme povinni odstranit videa, hudbu, fotografie nebo jiný obsah, který nahrajete do webových zdrojů, pokud se dozvíme, že porušují autorská práva někoho jiného. Pokud si myslíte, že jsme obsah, který jste nahráli, odstranili mylně, neboť jej vlastníte nebo máte povolení k jeho nahrání, můžete nás o této skutečnosti také informovat. Pokud nahrajete obsah narušující pravidla opakovaně, ukončíme nakonec váš účet a mohli byste čelit trestním nebo občanskoprávním postihům. Žádáme vás, abyste vždy respektovali autorská práva dalších osob.

Co když se ve webových zdrojích nachází má díla bez mého svolení?

Pokud si myslíte, že cokoli ve webových zdrojích porušuje vaše autorské právo, informujte nás o tom. Poskytněte nám podrobnosti a my se postaráme, aby vaše díla chráněná autorským právem byla stažena.

Chtěl bych sdílet svůj obsah, ale...

Mnohé z našich webových zdrojů a služeb vám umožňují sdílet obsah, který vytvoříte. Ačkoli nemáme prostředky k tomu, abychom mohli zaručit, že váš obsah nebude zneužitý, když ho budete sdílet on-line, můžete uvážit jeho zpřístupnění pod licencí Creative Commons.

Licence Creative Commons představují jednoduchý způsob, jak můžete dát ostatním vědět, jakým způsobem mohou využívat vaše kreativní díla a za jakých podmínek. Licence Creative Commons lze přizpůsobit podle vašich preferencí a jsou automaticky vytvářeny na základě on-line formuláře. Tento formulář zahrnuje různé otázky, například zda může být vaše dílo používáno pouze pro nekomerční účely a zda je možné dílo upravovat. Je tak možné vytvořit různé licence. Například licence typu „pouze označení“ umožňuje ostatním využívat vaše dílo, pokud uvedou, že vy jste držitelem autorských práv.

Projekt Creative Commons soustavně vyvíjí nové licence upravené podle potřeb kreativních lidí, jako jste vy. Chcete-li se dozvědět více o Creative Commons nebo si připravit licenci Creative Commons, navštivte webové stránky projektu na adrese http://creativecommons.org/.

Obchodní známky 

Informace o obchodních známkách jsou k dispozici na vyžádání. Jakákoli práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

Následující aplikace a/nebo služby společnosti Bentley jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky čekající na registraci.


AccuDraw
AECOsim
AGENCY9
AMULET Predictive Analytics
AMULET Prescriptive Analytics
AssetWise
AutoPIPE
AutoPlant
AXSYS
B Bentley Logo
Bentley
Bentley Communications
Bentley Map
Bentley SELECT
Bentley China
Bentley Hong Kong
C3 Global
CADSCRIPT
Civil Storm
COMPLY PRO
CONBOX
Connected Data Environment
CONSPAN
CONSPLICE
Context
Culvert Master
Darwin
Dynamic Plot
EADOC
eB
E-on Software
Feature Manager
Flexi View
Flexi Web
Flex Units
Flow Master
GENERATIVECOMPONENTS
GEO WEB PUBLISHER
gINT
Graphical HEC-1
Haestad Methods
HAMMER
Hevacomp
iModel
InRoads
Interplot
ISO Extractor
iTwin
IVARA Work Smart
LEAP
LEGION
Map Script
MAXSURF
MDL
MicroStation
Micro Station Power Draft
MicroStation TELCO
MicroStation/J
MX
MX RAIL
MX RENEW
MX ROAD
MX SITE
OpenBridge
OpenBridge Modeler
OpenBuildings
OpenCities
OpenComms
OpenFlows
OpenPlant
OpenRail
OpenSite
OpenUtilities
PlantFlow
PlantSight
PlantWave
PlantWise
PlanWin
PlaxFlow
PLAXIS
PondMaker
PondPack
PopSet
PowerMap
Presto
ProjectBank
ProjectWise
Promise.e
ProSteel
QuickVision
RAM
RAM Frame
RAM Steel
RCDC
RC-PIER
REBIS
SCADAConnect
SELECT
SELECTServer
SewerCAD
SewerGEMS
sisHYD
sisNET
VIEW
SITEOPS
Skelebrator
SmartLine
SmartSurface
SOILVISION
Spaceworks
Spatial Data Store
Speedikon
STAAD
STAAD.Pro
StormCAD
SUPERLOAD
SVSLOPE
VIECON
WaterCAD
WaterGEMS
WaterOBJECTS

Různé

Podmínky využívání a vaše využívání poskytovaných webových zdrojů, materiálů a služeb se řídí a vykládá v souladu se zákony státu Pensylvánie, USA, s výhradní volbou zákonných ustanovení. Smluvní strany souhlasí s výhradní jurisdikcí a místem konání soudních líčení umístěné a příslušné v Chester County, Pensylvánie, a v Eastern District v Pensylvánii.

Pokud některá strana nevykonává některé ze svých práv podle této dohody nebo neuplatní některé z ustanovení této dohody, nebude se to považovat za zřeknutí se práv nebo promlčení těchto práv nebo schopnosti uplatňovat dané ustanovení. Ustanovení této dohody se považují za samostatná a neplatnost kteréhokoli ustanovení této dohody neovlivňuje platnost zbytku této dohody.

Vaše dotazy zasílejte na příslušnou kontaktní adresu podle následujícího seznamu:

 • Webové zdroje, kontakt marketing@bentley.com
 • Dotazy ohledně porušování autorských práv lze směřovat na anti.piracy@bentley.com nebo zavolejte na zákaznickou linku Business Software Alliance na čísle (888) NOPIRACY.

Zpět na začátek