• RM Bridge

  Osvojte si konstrukci mostů

Armando Rito | 4th April Bridge

Software pro návrh, analýzu a konstrukci mostů

Provádějte návrh, analýzu a simulace výstavby mostu, abyste určili odolnost během zemětřesení a přírodních jevů, a analyzujte kolejová vozidla. Můžete urychlit masivní analytické úkoly a ušetřit čas na složitých konstrukčních problémech tím, že použijete integrovanější přístup v návrhu a konstrukci svých mostních systémů. Aplikujte vizuální procesy, které rychle generují informace z vice oborů pro inženýrská rozhodnutí. Můžete využít intraoperability s OpenRoads a OpenBridge Modeler a vizuálně zjistit, jaké dopady bude mít Vami navrhovaný most na existující a navrhované prvky. Graficky vizualizujte pozice, směry a magnitudy zatížení.

Přečtěte si více +
Funkce
 • Analyzujte a vyhodnocujte dopravní zatížení

  • Racionalizujte modelování, analýzy a zatížení jak u stávajících tak i u nových mostů, pomocí integrovaného souboru nástrojů. Využívejte specifikace různých mezinárodních předpisů pro konstrukční návrhy a metodiky ratingového hodnocení pro účely ověřování.
 • Analyzujte seismické zatížení

  • Definujte seismické vybuzení s relevantními akcelerogramy nebo historiemi pohybu podloží a provádějte speciální úlohy v seismickém inženýrství pro vyšší efektivitu a optimální funkční způsobilost konstrukcí.
 • Zachycujte geometrii a topografii vozovky

  • Opakovaně využívejte stavební data získaná přímo z produktů Bentley týkajících se silnic, jako například GEOPAK, Bentley InRoads nebo MXROAD, a importujte informace o vozovkách a data o podloží ze souborů LandXML.
 • Provádějte analýzu koncových prvků

  • Kombinujte výhody klasické teorie nosníků a metody koncových prvků (FEM) s hybridním modelováním FEM.
 • Koordinujte víceoborové týmy zabývající se mostními konstrukcemi

  • Zajistěte vzájemnou výměnu projektových informací včetně mostní geometrie, materiálů, zatížení, systému předpínacích lan a smykových výztuží pro zlepšení rozhodovacích procesů. Zefektivněte správu inženýrského obsahu pomocí spolupráce v reálném čase a sdílení, opakovaného využívání a změn účelu dat v rámci celého životního cyklu mostu pro minimalizaci rizika chyb návrhu a problémů s výstavbou.
 • Navrhujte a analyzujte závěsné, visuté a obloukové mosty

  • Navrhujte a analyzujte originální mosty všech typů, tříd a materiálů, včetně závěsných, visutých a obloukových mostů. Zefektivněte obsáhlé analytické úkony a ušetřete čas díky software, který se dokáže vypořádat i s náročnými inženýrskými návrhy.
 • Navrhujte a analyzujte betonové mosty

  • Inteligentně spravujte vaše data a racionalizujte proces modelování, analýzy, kontrolu návrhu kódu, detailních návrhových reportů a automatizovaných výkresů. Podporujte každodenní betonové mosty všech typů, včetně prefabrikovaných a odlévaných, vyztužených, předpjatých a postranních. Podporujte více návrhových kódů, včetně US AASHTO LRFD a LFD, kanadského CHBDC a indického IRC Working Stress a Limit States Design.
 • Navrhujte a analyzujte ocelové mosty

  • Modelujte, navrhujte, analyzujte, optimalizujte a vyhodnocujte zatížení ocelových I-nosníků a trámových mostů pomocí výkonných analytických technik, jako je modelování konečných prvků (FEM) a analýza spektrální odezvy, podle specifikací AASHTO LRFD Bridge Design.
 • Navrhujte a analyzujte nazdzemní a podzemní části konstrukcí

  • Využívejte syntézu geometrického modelování, analýz nadzemních a podzemních částí konstrukcí a navrhování v jediném, informačně bohatém prostředí, kde můžete s výhodou používat obsáhlý model mostu.
 • Navrhujte mosty pro vysokorychlostní železnici (HSR)

  • Vyhodnocujte dopady vysokorychlostní řeleznice na jakýkoli most s časově závislým zatížením, časově závislými hmotnostmi a nelineárními tlumicími zařízeními. Analyzujte jednotlivé přejezdy souprav s využitím dat o vlacích a rychlosti. Automaticky zvažte řadu různých zatížení průjezdů vlaků přes most různými rychlostmi.
 • Vyhodnocujte a využívejte různé metody řízení montáže

  • Zvažte podrobně vliv zvláštních konstrukčních technik a poskytněte přesná data o stavech deformace během procesu montáže. Využívejte speciální stavební postupy, jako například metodu inkrementálního zahajování, letmou montáž, odlévání v místě instalace a další.
 • Vytvářejte výstupy projektů mostů

  • Vytvářejte podrobné protokoly. Vytvářejte 3D modely a 2D výkresy pro jednotlivé úseky, bokorysy a rámcové plány.
 • Provádějte statické a dynamické analýzy a analýzy stability

  • Analyzujte mosty pomocí analýz spektra odezvy, časově-historických analýz nebo analýz ekvivalentního statického zatížení. Provádějte analýzy druhého řádu včetně kontrol konstrukční stability.
 • Provádějte analýzy náporů větru a výpočetní analýzu dynamiky kapalin pro větrné proudy

  • Počítejte aerodynamické koeficienty a z nich odvozené hodnoty pro jakýkoli průřez mostu nebo pylonu, čímž eliminujete potřebu zkoušek ve věterných tunelech v rámci předběžného návrhu. Vemte v úvahu aero-elastické chování konstrukce a korelaci větrného zatížení spolu s analýzou náporů větru v časové oblasti pro všechny typy mostů, včetně plovoucích visutých mostů. Provádějte kompletní analýzu kombinací síly větru a vln, stejně jako další zátěže závislé na čase jako jsou zátěž v důsledku zemětřesení, záťež v důsledku pohybu a zatížení vlnami.
 • Stanovte sekvence výstavby a rozfázování

  • Zkoumejte různé fáze v rozfázované výstavbě – porovnávejte výsledky, detekujte příslušné fáze a vytvářejte obálky výsledků pro stvrzovací kontroly. Zohledňujte jevy tečení materiálu, smršťování a roztahování a vyřešte problémy před faktickým započetím výstavby.
 • Vizualizujte návrhy mostů

  • Zažijte okamžitou 3D vizualizaci svrchní a spodní konstrukce mostů. Vizualizujte návrhy a ověřujte rychle vstupy pro modelování v průběhu vaší práce. Využívejte profilová, půdorysná zobrazení a zobrazení řezů s možnostmi plného a transparentního zobrazení, které vám pomohou zkoumat oblasti s komplexní geometrií.
Towers of power: California’s Gerald Desmond Bridge Replacement
Read more about wind buffeting analysis with RM Bridge.
READ MORE
Chci vědět víc!

Chcete se dozvědět více o tomto produktu?

 

Learn More