• Obchodní podmínky

    Nabídka vzdělávacích služeb Institutu Bentley

Obchodní podmínky – Nabídka vzdělávacích služeb Institutu Bentley

POZOR – ČTĚTE PEČLIVĚ: Tato dohoda („Dohoda“) je právní smlouva mezi vámi (fyzickou osobou nebo jedním podnikatelským subjektem) a Bentley Systems, Incorporated („Bentley“) o vzdělávacích službách Institutu Bentley specifikovaných na této webové stránce, které mohou zahrnovat volně přístupnou registraci, kursy na pracovišti, e-learningové kursy a související výukové služby (dále jen „Služby“).

PŘIKROČENÍM K REGISTRACI DO NĚKTERÉHO Z KURZŮ NABÍZENÝCH INSTITUTEM BENTLEY NEBO DO JINÝCH SLUŽEB INSTITUTU BENTLEY SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO DOHODY, VČETNĚ ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK, OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A NÍŽE UVEDENÝCH USTANOVENÍ O UKONČENÍ PLATNOSTI. POKUD S PODMÍNKAMI TÉTO DOHODY NESOUHLASÍTE, NEREGISTRUJTE SE A NEVYUŽÍVEJTE ŽÁDNÝCH SLUŽEB INSTITUTU BENTLEY A OPUSŤTE TUTO STRÁNKU.

Aniž by byla dotčena jakákoli jiná práva, může Bentley tuto Dohodu vypovědět, jestliže nebudete podmínky této Dohody dodržovat.

Jakmile Bentley přijme poplatek, který máte společnosti Bentley zaplatit, budete mít nárok na Služby a Materiály, jak jsou definovány v tomto dokumentu a podrobněji na základě jednotlivých nabídek.

Bentley si vyhrazuje právo změnit kterékoli nebo všechny jednotlivosti Služeb bez předchozího upozornění, včetně, ale nikoli výhradně, úprav názvů kursů, popisů kursů, obsahu kursů, instruktorů, místa či data konání a ceny.

Ve spojení s podmínkami zde uvedenými podléhají účastníci programu podnikového vzdělávání Enterprise Training podmínkám tohoto programu, jak je stanoveno v dohodě účastníka o programu SELECT a v příloze D k předplatnému podnikového vzdělávání Bentley SELECT Enterprise Training. V případě jakéhokoli rozporu mezi dohodou o programu SELECT, přílohou D k předplatnému podnikového vzdělávání Bentley SELECT Enterprise Training a zde uvedenými Obchodními podmínkami se uplatní dohoda o programu SELECT a příloha D k předplatnému podnikového vzdělávání Bentley SELECT Enterprise Training s ohledem na aplikaci podmínek pro předplatitele programu Enterprise Training.

Ceny a platební podmínky

Ceny jsou uvedeny v místní měně na základě místa konání vzdělávací akce. Pro dálkově prováděné nebo zpřístupněné vzdělávací akce se může stanovení platební měny a poplatku určit podle místa pobytu účastníka.

Ceny se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Ceny nezahrnují výdaje instruktorů, účastníků školení, výdaje na vybavení a zařízení, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Do cen nejsou zahrnuty daně, pokud se nějaké uplatňují.

Přijímané formy plateb:

Předplatné podnikového vzdělávání
Nákupy na množstevní slevu
Nákupní objednávka

Jako volitelné platební metody nabízí Institut Bentley také předplatné podnikového vzdělávání a nákupy na množstevní slevu. Podrobnosti k těmto programům lze nalézt na jiném místě.

Doplňkové přijímané formy plateb se liší podle země nebo regionu. Podrobnější údaje o formách plateb přijímaných v oblasti vašeho zájmu najdetete v oddíle „Zvláštní ustanovení pro určitá místa“.

Pro potřebu potvrzení registrace musejí být platby provedeny 14 dní před datem zahájení vzdělávací akce. Pro asynchronně dodávanou výuku (která zahrnuje některé formy e-learningu, které Bentley nabízí), musí být platba připsána před počátkem vzdělávací akce.

Je-li k úhradě výuky použita nákupní objednávka, musí být platba přijata do 30 dnů po datu vystavení faktury.

Bentley si vyhrazuje právo odmítnout přístup žadatelům, jejichž poplatky zůstanou do začátku výuky nezajištěny.

Registrace a účast

Přihlášky jsou přijímány do vyčerpání kapacity podle principu „kdo dřív přijde, ten je dřív na řadě“. Do 28 dnů před začátkem vzdělávací akce mohou být uplatněna omezení pro předplatitele a nepředplatitele podnikového vzdělávání.

Vyplněním registrace uzavírá kandidát školení platně závaznou dohodu a předpokládá se, že kandidát školení má potřebnou pravomoc disponovat finančními prostředky požadovanými pro zaplacení vzdělávací akce.

Kandidát se může zaregistrovat online, e-mailem, telefonem nebo faxem. Jestliže webovou stránku nelze použít, požádejte vaše místní zastoupení společnosti Bentley o pomoc.

Přijetí registrace – Po obdržení žádosti o registraci na vzdělávací akci odpoví Institut Bentley kandidátovi školení „přijetím registrace“. Toto přijetí registrace neznamená záruku, že vzdělávací akce proběhne, nýbrž potvrzení, že společnost Bentley obdržela žádost kandidáta o registraci. Jestliže není k dispozici potřebná kapacita, kandidát obdrží oznámení o možnosti umístění jeho jména na čekací listinu. Přípravy na zajištění cesty, pokud by byly nutné, by se NEMĚLY provádět, dokud nebude doručeno oficiální potvrzení registrace (viz další položku).

Potvrzení registrace – V okamžiku, kdy je potvrzeno, že vzdělávací akce se uskuteční, zpravidla nejpozději do 14 dnů před datem zahájení akce, bude kandidátu školení odesláno potvrzení registrace. Bude přiložena podrobnější informace týkající se účasti na vzdělávací akci. Tato informace bude obsahovat údaje o místě konání, mapu umístění, časová data a případně další potřebné údaje. Rozvrh hodin může být stanoven místně.

Jakmile je pro kandidáta školení zahájena vzdělávací činnost, bude pro tohoto kandidáta považována za dodanou v plné výši a kandidát bude od této chvíle označován jako účastník výuky.

Zrušení, převod a náhrada

Zrušení společností Bentley
Institut Bentley si vyhrazuje právo kdykoli zrušit ohlášenou výuku i bez předchozího upozornění. Institut Bentley vynaloží veškeré úsilí potřebné k tomu, aby informoval každého kandidáta školení, který si podal žádost o registraci a obdržel potvrzení registrace, o jakýchkoli nastalých změnách.

Zrušení kandidátem školení
Oznámení o záměru kandidáta školení zrušit registraci musí být podáno Institutu Bentley písemně a podléhá následujícím podmínkám:

Kandidát školení, jehož požadavek na zrušení registrace bude doručen více než 14 dnů před datem zahájení vzdělávací akce, nebude mít žádné další závazky.

Kandidát školení, jehož požadavek na zrušení registrace bude doručen 8 až 14 dnů před datem zahájení vzdělávací akce, zaplatí administrativní poplatek ve výši 50 % z povinného poplatku.

Kandidát školení, jehož požadavek na zrušení registrace bude doručen během 7 dnů před datem zahájení nebo po zahájení vzdělávací akce, zaplatí administrativní poplatek ve výši 100 % z povinného poplatku.

U vzdělávacích akcí prováděných ze záznamu nebo asynchronně, u nichž fakticky neexistuje žádné plánované datum nebo čas zahájení, ani limit na počet účastníků, může dojít ke zrušení účasti bez dalších povinností kdykoliv před zahájením akce. Jakmile je vzdělávací akce zahájena, považuje se v plném rozsahu za dodanou a nebudou poskytovány žádné dílčí náhrady.

Převod na jinou vzdělávací akci
Oznámení o záměru kandidáta školení přejít na jinou vzdělávací akci musí být podáno Institutu Bentley písemně a podléhá následujícím podmínkám:

Kandidát školení je povinem uhradit jakékoli dodatečné poplatky na základě rozdílu mezi cenou vzdělávací akce, na kterou byl zaregistrován, a cenou požadované nové akce plus další administrativní poplatek stanovený níže.

Kandidát školení, jehož požadavek na převod na jinou vzdělávací akci bude doručen více než 14 dnů před datem zahájení vzdělávací akce, nebude mít žádné další závazky kromě zaplacení cenového rozdílu.

Kandidát školení, jehož požadavek na převod na jinou vzdělávací akci bude doručen 8 až 14 dnů před datem zahájení vzdělávací akce, zaplatí administrativní poplatek ve výši 25 % z původně povinného poplatku.

Kandidát školení, jehož požadavek na převod na jinou vzdělávací akci bude doručen během 7 dnů před datem zahájení vzdělávací akce, zaplatí administrativní poplatek ve výši 50 % z původně povinného poplatku.

Možnost převodu může být použita pouze jednou, poté bude neúčast považována za zrušení a bude podléhat storno podmínkám.

Náhrada
V případě, že kandidát školení nemůže splnit závazek účasti, může požádat, aby ho nahradila jiná osoba. Žádost musí být podána na Institut Bentley písemně před zahájením vzdělávací akce. Bentley si vyhrazuje právo odmítnout kteroukoli žádost o náhradu podle svého vlastního uvážení.

Pokud již potvrzení registrace a pokyny k účasti na kursu byly odeslány kandidátovi školení, je odpovědností kandidáta zajistit, aby náhradní delegát obdržel požadované informace.

Různé

Důvěrnost a ochrana soukromí – Bentley bude se všemi informacemi poskytnutými kandidáty a účastníky zacházet jako s důvěrnými a soukromými údaji.

Zvláštní ustanovení pro určité typy nabídek

Volně přístupný zápis
Nic z toho v současné době.

Účet-specifický
Zrušení – kromě výše uvedených storno ustanovení bude v případě odstoupení od smlouvy ze strany kandidáta školení tento kandidát odpovědný za veškeré případné nevratné výdaje vzniklé společnosti Bentley v důsledku přípravy nebo snahy o dodání vzdělávací akce.

Potvrzení registrace bude zahrnovat informace týkající se zařízení, vybavení a stanovených požadavků.

Zařízení a vybavení, které má být použito pro vzdělávací akce, musí být společností Bentley posouzeno jako vyhovující.

Je odpovědností kandidáta školení, aby poskytl dostatečné zabezpečení a zajistil dostatečné pojistné krytí pro všechna pronajatá zařízení nebo zařízení pro případ ztráty anebo poškození během doby pronájmu.

Živé instruktorem vedené dálkové vzdělávání
Instruktorem vedené dálkové vzdělávání – Třídy dálkového vzdělávání jsou provozovány za využití doplňkových technologií distančního vzdělávání. To vyžaduje další doplňkový krok v procesu registrace, protože kandidáti školení musejí nakonfigurovat svůj systém na toto prostředí pro vzdělávání. Potvrzení registrace bude obsahovat další informace o tomto procesu.

Zaznamenané samostudium na požádání
Žádné v současné době.

Zvláštní ustanovení pro určitá místa

Kanada
Mezi další přijímané způsoby platby patří:

Šekový úvěr
Platební karta

Velká Británie
Rezervační formulář – Rezervační formulář na vzdělávací akci Institutu Bentley bude určenému kontaktu zaslán před vzdělávací akcí. Rezervační formulář musí být vyplněn, podepsán a vrácen do Bentley Systems (UK) Ltd do 7 dnů od data vystavení. Potvrzení může být zasláno poštou, faxem nebo e-mailem.

Spojené státy americké
Mezi další přijímané způsoby platby patří:

Šek
Kreditní karta

Rozhodné právo

Tato Dohoda se řídí zákony státu Pensylvánie, Spojené státy americké.

Majetková práva

Autorské právo. Veškerá vlastnická a autorská práva týkající se výukového softwaru a jiných materiálů poskytovaných v souvislosti se Službami (včetně a bez omezení veškerých obrázků, fotografií, animací, video a audio záznamů, hudby a textů) jakož i všech doprovodných tiskovin a jakýchkoli kopií souvisejících softwarových aplikací od Bentley (dohromady dále jen „Materiály“) jsou vlastnictvím společnosti Bentley nebo jejích dodavatelů. Softwarová aplikace je chráněna autorskými právy a mezinárodními smlouvami. Proto je třeba k Materiálům přistupovat jako k jakémukoli jinému materiálu chráněnému autorským právem s výhradou ustanovení této Dohody.

Podání. Pokud se rozhodnete přenášet na webové stránky společnosti Bentley jakýmkoli způsobem nebo pomocí jakýchkoli médii jakékoli materiály nebo jiné informace (včetně a bez omezení nápadů, konceptů nebo technik pro nové či vylepšené služby a produkty), ať už jako informaci, zpětnou vazbu, data, otázky, připomínky, návrhy a podobně, souhlasíte zároveň, že taková podání jsou volně k dispozici a budou považována za nikoli důvěrná, čímž automaticky udělujete společnosti Bentley a jejím postoupencům nevýhradní, bezplatnou, celosvětovou, trvalou, neodvolatelnou licenci s právem sublicence používat, kopírovat, přenášet, distribuovat, vytvářet odvozená díla, zobrazovat a provádět totéž.

Prohlášení o vyloučení záruky

SLUŽBY A SOUVISEJÍCÍ MATERIÁLY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“. SPOLEČNOST BENTLEY A JEJÍ DODAVATELÉ NERUČÍ A NEMOHOU RUČIT ZA VÝKON NEBO VÝSLEDKY, KTERÉ MŮŽETE ZÍSKAT VYUŽITÍM SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH MATERIÁLŮ. SPOLEČNOST BENTLEY A JEJÍ DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VYJÁDŘENÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ, TÝKAJÍCÍ SE VLASTNICKÉHO PRÁVA NEBO PORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN, OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO JAKÝKOLI ZVLÁŠTNÍ ÚČEL.

JAKÁKOLI ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI BENTLEY VYPLÝVAJÍCÍ Z VÝKONNOSTI ČI NEFUKNČNOSTI JEJÍCH SLUŽEB NEBO DODÁVKY MATERIÁLŮ BUDE OMEZENA VÝHRADNĚ NA REFUNDACE POPLATKŮ, KTERÉ BENTLEY OD VÁS OBDRŽELA V SOUVISLOSTI S REGISTRACÍ NA POSKYTOVANÉ SLUŽBY. SPOLEČNOST BENTLEY ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEPONESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ NEBO ZVLÁŠTNÍ ŠKODY, ANI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU ZISKU NEBO PROMARNĚNÍ ÚSPOR, A TO ANI KDYŽ ZÁSTUPCE BENTLEY BYL NA MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY UPOZORNĚN, ANI ZA JAKÉKOLI NÁROKY KTERÉKOLI TŘETÍ STRANY.

Některé státy nebo jurisdikce nedovolují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za náhodné, následné nebo zvláštní škody, nebo vyloučení předpokládaných záruk a omezení doby trvání dané záruky, takže výše uvedená omezení se vás nemusejí týkat.